Emnebeskrivelse for 2023/24
Bedriftsøkonomisk analyse med programvare
ECO1002
Emnebeskrivelse for 2023/24

Bedriftsøkonomisk analyse med programvare

ECO1002
Emnet gir en innføring i sentrale bedriftsøkonomiske begreper, modeller og sammenhenger. Emnet skal også sette studentene i stand til å bruke relevant programvare for økonomisk analyse og presentasjon.

Det er mulig å søke opptak til emnet som enkeltemne. Det tas forbehold om ledig kapasitet på emnet.

Søkeren må oppfylle gjeldende opptakskrav for Bachelor i økonomi og ledelse, Bachelor i økonomi, digitalisering og forretningsutvikling, Bachelor i regnskap eller Bachelor i eiendomsmegling.

Mer informasjon om enkeltemneopptak og frister

Kunnskap

Studenten skal ha:

 • kunnskap om kostnadsbegrepet og ha god forståelse for kostnaders variabilitet
 • kunnskaper om ulike prinsipper for produktkalkulasjon
 • kunnskap om de grunnleggende forutsetningene for og svakhetene ved de tradisjonelle kalkulasjonsmetodene
 • kunnskap om tankegangen ved normalkostkalkulasjon og kjenne forutsetningene og formålet med driftsregnskap basert på normalkost

Ferdigheter

Studenten skal:

 • kunne gjennomføre analyser for å finne kostnadsoptimalt og gevinstoptimalt produksjonsvolum
 • kunne utarbeide kalkyler etter selvkost- og bidragsprinsippet for bedrifter i ulike bransjer
 • kunne fordele kostnader fra art via kostnadssted/aktivitet til kalkyleobjekt
 • kunne utarbeide et normalkostregnskap, foreta avviksanalyse og kjenne årsaker til avvik, og kunne foreslå iverksetting av tiltak
 • kunne gjennomføre kostnads - resultat - volumanalyser (KRV)
 • kunne foreta enkle analyser av optimale produktvalg i situasjoner med begrenset ressurstilgang
 • kunne foreta enkle investeringsanalyser
 • kunne anvende regneark på en effektiv måte til å gjennomføre økonomiske analyser
 • kunne anvende tekstbehandling og presentasjonsverktøy på en effektiv måte for formidling av bl.a. økonomiske analyser

Generell kompetanse

Studenten:

 • skal ha kjennskap til økonomifunksjonens rolle og plass i bedriften, og kunne drøfte de grunnleggende trekkene ved økonomisk styring av en virksomhet
 • kan formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer
 • kan reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget
 • kan se emnet i en større sammenheng og i et samfunnsmessig perspektiv
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
Obligatorisk
Ukentlige forelesning og øvinger.
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamen gjennomføres i Inspera. Hele eller deler av eksamen kan gjennomføres ved bruk av Excel.

Samlet karakter, karakterregel Bokstavkarakterer

 • Skriftlig skoleeksamen, 5 timer, teller 60/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
 • Hjemmeeksamen - gruppe, 3 dager, teller 40/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
Excel, enkel kalkulator og tospråklige ordbøker.