Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2023/24)
Samfunnsøkonomi, makro
ECO1003
Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2023/24)

Samfunnsøkonomi, makro

ECO1003
Hva bestemmer makroøkonomiske størrelser som produksjon, arbeidsledighet, rentenivå, valutakurs, og inflasjon en liten åpen økonomi som den norske? Og hvordan kan myndighetene gjennom økonomisk politikk påvirke økonomien, og de forhold som nevnes over? Det er spørsmål som en prøver å svare på i dette kurset.

Det er mulig å søke opptak til emnet som enkeltemne. Det tas forbehold om ledig kapasitet på emnet. Søkeren må oppfylle gjeldende opptakskrav for Bachelor i økonomi og ledelse.

Mer informasjon om enkeltemneopptak og frister

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om:

 • sentrale makroøkonomiske begreper og sammenhenger
 • makroøkonomiske modeller relevante for norsk økonomi
 • virkninger av makroøkonomisk politikk
 • utvikling i norsk og internasjonal økonomi

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • redegjøre for sentrale makroøkonomiske begreper og sammenhenger
 • redegjøre for makroøkonomiske modeller
 • bruke makroøkonomiske modeller for å drøfte virkninger av økonomisk politikk og andre påvirkninger økonomien blir utsatt for
 • redegjøre for viktige utviklingstrekk i norsk og internasjonal økonomi

Generell kompetanse

Studenten skal være i stand til å:

 • anvende økonomiske resonnementer knyttet til faget i forbindelse med offentlig debatt eller faglige utredninger
 • utveksle synspunkter om makroøkonomiske forhold med andre som har noe innsikt i fagområdet
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
Forelesninger, oppgaveløsning og oppgavegjennomgang.
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer

 • Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 70/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
 • Hjemmeeksamen, 3 timer, teller 30/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
Enkel kalkulator og tospråklige ordbøker.