Emnebeskrivelse for 2024/25
Anvendt økonomi
ECO2001
Emnebeskrivelse for 2024/25

Anvendt økonomi

ECO2001
I Norge har vi en betydelig offentlig sektor som har stor betydning for både bedriftenes og husholdningenes adferd og velferd. Hensikten med dette kurset er å anvende økonomiske teorier for å drøfte samspillet mellom offentlig og privat sektor. Hvordan påvirkes bedrifters og husholdningers adferd av beskatning og offentlige reguleringer? Er det ut fra et økonomisk synspunkt fornuftig å beskatte og regulere privat sektor? Kan en si noe om hvilke oppgaver det er økonomisk fornuftig og effektivt at offentlig sektor utfører?

Det er mulig å søke opptak til emnet som enkeltemne. Det tas forbehold om ledig kapasitet på emnet. Søkeren må oppfylle gjeldende opptakskrav for Bachelor i økonomi og ledelse.

Mer informasjon om enkeltemneopptak og frister

Kunnskap

Studenten skal:

 • Få en innføring i hovedoppgavene til offentlig sektor
 • Forstå hvordan skatter og myndighetenes bruk av inntekt påvirker fordelingen av ressurser i samfunnet
 • Kjenne til hvordan myndighetene kan og bør håndtere situasjoner der markedet svikter i forhold til det som regnes som samfunnsøkonomisk optimalt
 • Kjenne til hvordan offentlige beslutninger tas og hvilke beslutninger det offentlig bør ta ut fra et velferdsøkonomisk perspektiv

Ferdigheter

Studenten skal:

 • Kunne anvende økonomisk teori til å begrunne hvordan myndighetene kan korrigere (løse) problemer i markedene
 • Kunne gjøre rede for hvordan eksterne virkninger som miljøproblemer kan løses ved bruk (hjelp) av (økonomiske) virkemidler som avgifter, pålegg eller kvoter
 • Kunne gjøre rede for hvorfor og hvordan man gjennomfører nytte- kostnadsanalyser

Generell kompetanse

Studentene skal kunne:

 • Formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • Kunne ta hensiktsmessige beslutninger ut fra en samfunnsøkonomisk synsvinkel basert på relevant teori
 • Kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor anvendt økonomi og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
Valgemne
Forelesning, oppgavegjennomgang, eksamensseminar.
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer

 • Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
 • Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer.

Enkel kalkulator og tospråklige ordbøker. Å generere besvarelse ved hjelp av ChatGPT eller lignende kunstig intelligens og levere den helt eller delvis som egen besvarelse er å regne som fusk.