Emnebeskrivelse for 2024/25
Økologisk økonomi for bærekraftig samfunnsutvikling
ECO5030
Emnebeskrivelse for 2024/25

Økologisk økonomi for bærekraftig samfunnsutvikling

ECO5030
Dette emnet stimulerer studentenes evne til å utarbeide nye løsninger forankret i kritisk tenkning, kreativitet, engasjement, interesse og utforskende atferd. Studentene skal kunne forklare grunnleggende begrep, teori, metoder, og modeller i økologisk økonomi og kunne gjennomføre relevante anvendelser av denne kunnskapen på aktuelle temaer med relevans for FNs 17 bærekraftmål. Emnet belyser en rekke temaer med relevans for økologisk økonomi; sirkulærøkonomi, delingsøkonomi, samarbeidsøkonomi, økonomiens etikk, miljø og samfunnsansvarlig ledelse m.m. Studenten skal kunne vurdere, analysere og anvende faglig kunnskap på praktiske problemstillinger innen økologisk økonomi i privat og offentlig sektor.

Emnet gir studentene grunnleggende kunnskap om hvilken betydning økologisk økonomi spiller i utviklingen av bærekraftige samfunn og næringsliv. Med utgangspunkt i en dypere forståelse for samspillet mellom økonomi, natur og samfunn legges grunnlaget for endring i retning av bærekraftige samfunn preget av høy livskvalitet innenfor livskraftige øko-systemer. FNs 17 bærekraftmål viser at samfunnet står overfor store økologiske, samfunnsmessige og økonomiske utfordringer som må løses, og det synes opplagt at «business as usual» ikke er et alternativ for en bærekraftig fremtid.

Økologisk økonomi representerer en helhetlig tilnærming som åpner for nye integrerte løsninger på utfordringer knyttet til blant annet sosial ulikhet, fattigdom, miljøkrise, klimaendring og økonomisk ustabilitet. Ved å utfordre dagens system basert på kvantitativ vekst, konkurranse og sentralisering er målet å utvikle prinsipper og verdier for en ny økologisk økonomi basert på kvalitativ utvikling, samarbeidende nettverk og desentralisering. Ved å legge til rette for dialogbasert samhandling er det mulig å stimulere til bred deltakelse og medansvar i samfunnsutviklingen.

Økologisk økonomi aksepterer at:

 • Vekst er ikke det samme som utvikling og utvikling forutsetter ikke vekst
 • Økosystemene setter grenser for produksjon og forbruk
 • Sosial rettferdighet, medansvar, likhet og gjensidighet er betingelser for bærekraftige løsninger lokalt, nasjonalt og globalt
 • Det er nødvendig å etablere kretsløpsbaserte løsninger innenfor økonomi og mellom økonomi og natur og kultur
 • For å skape bærekraftige samfunn er det behov for endringer i økonomiske, sosiale og politiske strukturer
 • Medansvar forutsetter aktiv deltakelse i utviklingen av fremtidens nærings- og samfunnsliv
Emnet er kun åpent for studenter på studieprogrammet MBA i strategi og ledelse.

Kunnskap

 • Studenten har en klar forståelse for forskjellene mellom grønn og økologisk økonomi
 • Studenten har inngående kunnskap om sentrale begreper, teorier og modeller innenfor økologisk økonomi
 • Studenten har avansert kunnskap om metoder innenfor økologisk økonomi som bidrar til å skape energi og retning i endringsprosessen mot bærekraftig næringsliv og samfunn preget av høy livskvalitet

Ferdigheter

 • Studenten kan anvende kunnskap innenfor økologisk økonomi til å stille nye spørsmål og utvikle fremtidsrettede løsninger på konkrete utfordringer lokalt, regionalt og nasjonalt
 • Studenten skal være i stand til å forstå og anvende kunnskaper og ferdigheter i emnet på måter som kan bidra til nytenkning innenfor privat og offentlig sektor
 • Studenten kan planlegge og gjennomføre selvstendige prosjekter som er bidrar til integrerte løsninger gjennom dialogbasert samarbeid på tvers av institusjoner, fagfelt og samfunnssektorer

Generell kompetanse

 • Studenten kan delta, på et velbegrunnet faglig grunnlag, i den offentlige debatten om behovet for grunnleggende endringer i økonomisk teori og praksis
 • Studenten kan på en kvalifisert måte formidle kunnskap innenfor økologisk økonomi i den offentlige dialogen om næringslivets medansvar for å innfri FNs bærekraftmål innenfor økonomi, samfunn og natur
 • Studentene skal være i stand til å reflektere kritisk over politiske, sosiale og etiske dilemmaer som er forbundet med utforming og implementering av tiltak for å fremme bærekraft.
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
Valgemne
Undervisningen er samlingsbasert, to samlinger av to dager, totalt fire dager. En kombinasjon av videoer, forelesninger i auditorier (evt. Webinarer), oppgaveløsning. I tillegg oppfordres studentene til å etablere kollokviegrupper for dialog og oppgaveløsning.
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
Oppgave (individuell) Karakter A-F

Alle relevante hjelpemidler er tillatt. Å generere besvarelse ved hjelp av ChatGPT eller lignende kunstig intelligens og levere den helt eller delvis som egen besvarelse er å regne som fusk.