Emnebeskrivelse for 2024/25
Farmasøytisk kjemi 1
FAR1000
Emnebeskrivelse for 2024/25

Farmasøytisk kjemi 1

FAR1000
Emnet tar for seg grunnleggende generell kjemi som basis for farmasifagene. Det legges vekt på grunnleggende kjemiske beregninger, kunnskap om og forståelse av stoffers oppbygning og egenskaper, redokskjemi, likevektsberegninger (gasser, syre-base, løselighet og komplekser), termodynamikk og kinetikk.
Emnet er forbeholdt studenter på Bachelorprogram i farmasi.
FAR1011 Laboratoriesikkerhet må være godkjent før man får adgang til laboratorieøvelser i emnet.

Studenten

Kunnskap:

 • har kunnskap om atomets oppbygning med elektronkonfigurasjon (orbitalteori) og sammenhengen med periodesystemets oppbygning
 • har kunnskap om intra- og intermolekylære krefter og sammenhengen mellom stoffers oppbygning og fysikalsk-kjemiske egenskaper
 • har kunnskap om ulike konsentrasjonsmål, balansering av ligninger og støkiometriske vurderinger
 • har kunnskap om ulike reaksjonstyper (redoksreaksjoner, fellingsreaksjoner, syre-basereaksjoner og gassdannende reaksjoner)
 • har kunnskap om kjemisk likevekt i forbindelse med gasser, syre-base-reaksjoner, løselighet og kompleksdannelse, med stor vekt på pH og surhetsvurderinger
 • har kunnskap om termodynamiske prinsipper, og sammenhengen mellom termodynamikk, elektrokjemi og kjemisk likevekt
 • har kunnskap om hovedprinsippene i reaksjonskinetikk
 • kjenner til funksjonelle grupper i organisk kjemi

Ferdigheter:

 • kan anvende tilegnede kunnskaper til å utføre grunnleggende kjemiske beregninger
 • kan framvise grunnleggende laboratorieteknikk og etterleve sikkerhetsregler som gjelder i laboratoriet
 • kan vurdere og rapportere resultater fra laboratorieforsøk på standardisert form

Generell kompetanse:

 • kan anvende tilegnede kunnskaper til å gjøre egne vurderinger i forhold til stoffers oppbygning og fysikalsk-kjemiske egenskaper, kjemiske beregninger, likevektsvurderinger og praktisk arbeid i laboratoriet.

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer bærbar datamaskin, webkamera og hodetelefoner.

Studentene må selv skaffe til veie laboratoriefrakk, egnede sko til laboratoriet og kalkulator som er godkjent av utdanningen.

Teoriemne, obligatorisk.

Adgang til emnet gis kun til studenter på Bachelorprogram i farmasi.

Undervisning foregår på studiestedet og digitalt.

Følgende læringsaktiviteter brukes i undervisningen: Forelesninger, nettleksjoner, selvstudium, øvinger med tilhørende skriftlige innleveringer og laboratoriekurs med tilhørende rapporter. Det forutsettes at studenten selv tar en aktiv rolle i læringsprosessen. Egenarbeid utgjør en høy andel av arbeidsbelastningen i emnet.

I dette emnet er det krav om obligatorisk deltagelse. Begrunnelse: Deltagelsen gir ferdigheter og generell kompetanse som ikke kan tilegnes på egen hånd.

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Sammensatt vurdering, karakterregel A - F. Alle delene beskrevet under må være godkjent/bestått for å få endelig karakter i emnet.

 • Obligatorisk deltakelse -laboratoriekurs 80%, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.

  • Må være bestått før fremstilling til Skriftlig skoleeksamen.
 • Obligatorisk deltakelse - øvinger 80%, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
 • Arbeidskrav - Laboratorierapporter, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
 • Arbeidskrav - øvinger, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
 • Skriftlig skoleeksamen, 5 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A - F.
 • Godkjent tabellverk og godkjent kalkulator.
 • Penn, linjal, og inntil 2 stk tospråklige ordbøker