Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2024/25)
Legemiddelteknologi
FAR2019
Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2024/25)

Legemiddelteknologi

FAR2019

Emnet legemiddelteknologi skal formidle en dypere forståelse for sammenhengen mellom legemidlenes sammensetning, framstilling/produksjon og deres biologiske tilgjengelighet (biofarmasi). Det inngår også en introduksjon i statistiske metoder.

Legemidlenes sammensetning:

De enkelte komponentenes (både virkestoff(er) og hjelpestoffer) fysikalsk-kjemiske egenskaper, hvordan de påvirker legemidlenes formulering, valg av administrasjonsvei, og legemidlenes stabilitet og biofarmasøytiske egenskaper er sentrale tema ved legemidlenes sammensetning.

Legemidlenes framstilling/produksjon:

Fokus på legemidlenes framstilling/produksjon vil være farmasøytisk-tekniske prosedyrer involvert i produksjonsprosesser, kvalitetskrav til legemidler, samt kvalitetskontroll av legemidler.

Legemidlenes biologiske tilgjengelighet (biofarmasi):

Sentralt ved legemidlenes biologisk tilgjengelighet står hvordan legemiddelformulering, administrasjonsvei og fysiologisk oppbygging av absorpsjonssteder påvirker legemidlenes biologisk effekt.

Emnet er forbeholdt studenter på Bachelorprogram i farmasi.
Studenten må ha bestått alle emner i første og andre semester for å få adgang til undervisning i emnet.

Kunnskaper

Studenten

 • har bred kunnskap om prosesser i produksjon/framstilling av sentrale legemiddelformer
 • har kunnskap om betydning av farmasøytisk-tekniske prosedyrer i produksjon av legemidler
 • har kunnskap om kvalitetstesting av legemidler
 • har kunnskap om basale statistiske metoder
 • har kunnskap om oppbygging og funksjon av kroppens absorpsjonssteder for legemidler
 • kan forklare legemidlers fysikalske og kjemiske egenskaper med hensyn til deres betydning for biotilgjengelighet, stabilitet og holdbarhet
 • kan identifisere hjelpestoffenes funksjoner i farmasøytiske preparater

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere over formuleringsprinsipper for preparater basert på informasjon fra preparatomtaler (SPC), og eventuelt andre farmasøytiske oppslagsverk
 • kan anvende basale farmakokinetiske og statistiske metoder på utvalgte problemstillinger

Generell kompetanse

Studenten

 • kan vurdere informasjon fra ulike kilder på en kritisk måte
 • kan formidle fagkunnskap både muntlig og skriftlig
 • kan reflektere over egen læringsprosess

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer bærbar datamaskin, webkamera og hodetelefoner.

Studentene må selv skaffe til veie laboratoriefrakk og kalkulator som er godkjent av utdanningen.

Teoriemne

Adgang til emnet gis kun til studenter tatt opp på Bachelorprogram i farmasi.

Obligatorisk emne

Undervisning foregår på studiestedet. Enkelte deler av undervisningen kan foregå digitalt.

Følgende læringsaktiviteter brukes i undervisningen: Forelesninger, seminarer, nettleksjoner, digitale selvtester og laboratoriearbeid. Det forutsettes at studenten selv tar en aktiv rolle i læringsprosessen. Egenarbeid utgjør en høy andel av arbeidsbelastningen i emnet.

Emnet Laboratoriesikkerhet må være bestått for å få adgang til laboratoriekurs i emnet.

Det er obligatorisk deltakelse i emnet. Obligatorisk deltakelse er nødvendig for at studenten skal oppnå læringsutbyttebeskrivelsene i emnet (ferdigheter og generell kompetanse).

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Sammensatt vurdering, karakterregel A - F. Alle delene beskrevet under må være godkjent/bestått for å få endelig karakter i emnet.

 • Obligatorisk deltakelse -85%, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
 • Arbeidskrav, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
 • Arbeidskrav - laboratorierapporter, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
 • Oppgave, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A - F.

Alle hjelpemidler tillatt.

Eksamensbesvarelsen skal alltid utarbeides av kandidaten selv. Å generere besvarelse ved hjelp av ChatGPT eller lignende kunstig intelligens og levere den helt eller delvis som egen besvarelse er å regne som fusk.

For mer informasjon om ChatGPT eller lignende kunstig intelligens – samt kildehenvisning, ureglementert samarbeid og plagiering: Se Retningslinjer for eksamenskandidater ved Nord universitet – rektorvedtak 16.05.23 https://www.nord.no/student/eksamen