Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2024/25)
Legemiddelkjemi
FAR2025
Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2024/25)

Legemiddelkjemi

FAR2025
Faget legemiddelkjemi fokuserer på molekylære virkningsmekanismer av farmsøytiske virkestoffer, struktur-aktivitetsforhold (SAR), sentrale prinsipper for farmkokinetikk fra et kjemisk perspektiv og oppbygging av utvalgte farmasøytisk relevante naturstoffer. Temaene illustreres ved hjelp av ved hjelp av utvalgte, sentrale legemiddelgrupper.
Emnet omhandler legemiddelsubstansenes kjemi og hvorledes legemidlenes kjemiske egenskaper påvirker legemidlenes biologiske profil. Emnet omhandler blant annet temaer som grunnleggende legemiddelkjemiske prinsipper, stabilitet, struktur-aktivitetsforhold for de viktigste legemiddelgruppene. I tillegg innholder emnet naturstoffkjemi og gir en innføring i utvalgte biologisk viktige molekylers oppbygging, struktur og aktivitet av de viktigste naturstoffklassene.
Emnet er forbeholdt studenter på Bachelorprogram i farmasi.
Studenten må ha bestått alle emner i første semester for å få adgang til undervisning i emnet.

Kunnskaper

Studenten

 • har bred kunnskap innenfor generelle prinsipper innen legemiddelkjemi samt spesifikk kunnskap om legemiddelkjemien relatert til de mest brukte legemiddelgruppene
 • har kunnskap om hvordan legemidler påvirker ulike målstrukturer som blant annet reseptorer, enzymer, ionekanaler og transportproteiner
 • har kunnskap om hvordan legemidler metaboliseres i kroppen
 • har inngående kunnskap om hvordan virkestoffenes fysikalsk-kjemiske egenskaper påvirker løselighet og absorpsjon
 • har kunnskap om oppbygging, egenskaper og anvendelse av utvalgte farmasøytisk relevante naturstoffer
 • har oversikt over grunnleggende teknikker som brukes i legemiddelutvikling

Ferdigheter

Studenten

 • kan identifisere virkestoffenes fysikalsk-kjemiske egenskaper ut ifra deres struktur
 • kan anvende kjemiske prinsipper for utvalgte virkestoffer, som har betydning for deres virkning og stabilitet

Generell kompetanse

Studenten

 • kan, basert på legemiddelrelatert informasjon, redegjøre for tema som er direkte kjemisk relaterte, og skal også kunne ta aktiv del i diskusjon av andre temaer der disse kan være relatert til legemiddelsubstansenes struktur og kjemiske egenskaper
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer bærbar datamaskin, webkamera og hodetelefoner.

Teoriemne

Adgang til emnet gis kun til studenter tatt opp på Bachelorprogram i farmasi.

Obligatorisk

Undervisning foregår på studiestedet. Enkelte deler av undervisningen kan foregå digitalt.

Følgende læringsaktiviteter brukes i undervisningen: Forelesninger og seminarer. Det forutsettes at studenten selv tar en aktiv rolle i læringsprosessen. Egenarbeid utgjør en høy andel av arbeidsbelastningen i emnet.

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Sammensatt vurdering, karakterregel A - F.Alle delene beskrevet under må være godkjent/bestått for å få endelig karakter i emnet.

 • Obligatorisk deltakelse (OD), seminar 80%. Teller 0/100 av karakteren, karakterregel godkjent/ikke godkjent
 • Skriftlig skoleeksamen 4 timer. Teller 100/100 av karakteren i emnet, karakterregel A - F
 • Godkjent kalkulator
 • Penn, linjal, og inntil 2 stk tospråklige ordbøker