Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2024/25)
Farmakologi 1
FAR2026
Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2024/25)

Farmakologi 1

FAR2026
Farmakologi handler om hvordan legemidler påvirker kroppen (farmakodynamikk) og hvordan kroppen påvirker legemidlene (farmakokinetikk).

Dette emnet tar for seg både basal og spesiell farmakologi og bygger videre på emnet Cellebiologi, mikrobiologi og fysiologi.

I basal farmakologi ser man på hvordan legemidler påvirker kroppen og hva kroppen gjør med legemidlene; farmakodynamikk og -kinetikk. Dette skaper et grunnlag for å forstå legemidlers virkningsmekanismer, effekter, bivirkninger, doseringsregimer og legemiddelinteraksjoner og for å forstå hvordan individuell variasjon kan påvirke legemiddelbehandling.

I emnet blir man også kjent med mange av kroppens viktigste kjemiske mediatorer.

I den spesielle farmakologien blir det satt fokus på bruk av legemidler i forbindelse med nevrologiske og psykiatriske sykdommer, reproduksjonssystemet og øyet.

Emnet er forbeholdt studenter på Bachelorprogram i farmasi.
Studenten må ha bestått alle emner i første semester for å få adgang til undervisning i emnet.

Kunnskaper

Studenten

 • kjenner til farmakologiens historie
 • har kunnskap om sentrale farmakodynamiske og -kinetiske begreper og hvilke faktorer som forårsaker variabilitet
 • har kunnskap om kjemiske mediatorer involvert i de vanligste fysiologiske og patofysiologiske prosesser som påvirkes av legemiddelbehandling
 • har kunnskap om etiologi, patofysiologi og symptomatologi for utvalgte sykdommer
 • kan gjøre rede for prinsippene vedrørende legemiddelterapi relatert til utvalgte sykdommer
 • kjenner til bruk av ikke-medikamentell behandling for utvalgte sykdommer
 • kjenner til relevante klinisk kjemiske analyser for utvalgte sykdommer som gjennomgås i emnet
 • har bred kunnskap om cellulære virkningsmekanismer, farmakologiske effekter, sannsynlige bivirkninger og interaksjoner av utvalgte legemiddelgrupper
 • har kunnskap om veiledningsteori

Ferdigheter

Studenten

 • kan identifisere legemiddelrelaterte problemer, og forklare hvordan disse oppstår
 • kan vurdere hvordan individuell variasjon påvirker effekt, dosering, bivirkninger og interaksjoner av legemiddelbehandling
 • kan søke etter og anvende ulike faglige informasjonskilder, herunder vitenskapelige artikler
 • kan anvende veiledningskompetanse for å veilede studenter som er i læringsprosesser

Generell kompetanse

Studenten

 • kan arbeide både individuelt og i gruppe med en problembasert tilnærming til fagstoffet
 • kan planlegge og gjennomføre et prosjekt
 • kan formidle fagstoff til medstudenter

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer bærbar datamaskin, webkamera og hodetelefoner.

Studentene må selv skaffe til veie kalkulator som er godkjent av utdanningen.

Teoriemne

Obligatorisk

Adgang til emnet gis kun til studenter tatt opp på Bachelorprogram i farmasi.

Undervisning foregår på studiestedet. Enkelte deler av undervisningen kan foregå digitalt.

Følgende læringsaktiviteter brukes i undervisningen:

Selvstudier og egenaktivitet, forelesninger, nettleksjoner, kollokvier, tester/quizer, gruppearbeid/seminar med prosjekt og farmakologiske kasus (problemorientert arbeid, studentaktiv læring), muntlig presentasjon/medstudentrespons, veiledning og skriftlig innlevering.

Det er obligatorisk deltakelse i emnet. Obligatorisk deltakelse er nødvendig for at studenten skal oppnå læringsutbyttebeskrivelsene i emnet (ferdigheter og generell kompetanse).

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Sammensatt vurdering, karakterregel A - F. Alle delene beskrevet under må være godkjent/bestått for å få endelig karakter i emnet.

 • Arbeidskrav, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.

  • Må være godkjent før fremstilling til skriftlig eksamen
 • Arbeidskrav - Test, karakterregel Godkjent/Ikke godkjent

  • Må være godkjent før fremstilling til skriftlig eksamen
 • Obligatorisk deltakelse - 80%, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.

  • Må være godkjent før fremstilling til skriftlig eksamen.
 • Skriftlig skoleeksamen, 5 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A - F.
 • Godkjent kalkulator
 • Penn, linjal, og inntil 2 stk tospråklige ordbøker