Emnebeskrivelse for 2024/25
Antikkens og middelalderens historie
HIS1002
Emnebeskrivelse for 2024/25

Antikkens og middelalderens historie

HIS1002
Emnet tar for seg eldre europeisk - inkludert norsk - historie fra antikken og fram til reformasjonsprosessene i 1500-tallet. Hovedprosesser, institusjoner og hendelser i emnet inneholder bl.a. Romerrikets vekst og fall, kristendommens og islams utvidelse, norsk rikssamling og statsutvikling, Svartedauden, og reformasjonen.

Emnet tar for seg eldre europeisk - inkludert norsk - historie fra antikken og fram til reformasjonsprosessene i 1500-tallet.

Emnet starter med å skildre antikkens bystater og imperier, og deres politiske, sosiale og økonomiske utvikling. Bystatenes og det romerske imperiets vekst og fall undersøkes, såvel som overgangsperioden mellom antikken og middelalderen.

Kristendommens og islams utvikling sammenliknes. Demografisk og økonomisk utvikling er en sentral del av fremstillingen, i middelalderen med særlig fokus på byutvikling og handel. Føydalismen og føydaløkonomiens karakter og utvikling drøftes. Viktige - og lignende - prosesser i Norge, som rikssamling, statsutvikling eller agrarkrisen er også problematisert i emnet, og disse prosessene presenteres som en integrert del av bredere europeiske forandringer og hendelser.

Samenes historiske utvikling, som inkluderer deres skiftende forhold til de ekspanderende nordiske kongedømmene, er også framstilt fra et bredere komparativt perspektiv.

Kunnskaper:

  • Studenten skal ha grunnleggende kunnskaper om sentrale hendelser og utviklingsprosesser innenfor europeisk og norsk økonomisk, sosial og politisk historie fram til ca. 1530.
  • Studenten skal ha kunnskaper om sentrale samfunnsmessige og kulturelle institusjoner, og samspillet mellom disse gjennom periodene.
  • Studenten skal ha bred kunnskap om samspillet mellom Norge og Europa, og skal forstå historiske endringer i Norge fra et europeisk perspektiv.

Ferdigheter:

  • Studenten skal vise evne til å drøfte historiske problemstillinger opp mot hverandre.
  • Studenten kan reflektere over faglig utøvelse og justere denne under veiledning.
  • Studenten kan finne, vurdere og henvise til fagstoff fra pensumlitteraturen, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.

Generell kompetanse:

  • Studenten skal vise evne til å sette seg inn i relevant faglitteratur.
  • Studenten skal vise evne til å formidle relevante kunnskaper fra litteraturen.
  • Studenten skal vise evne til å drøfte sentrale problemstillinger fra pensumlitteratur i skriftlig arbeid.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
Obligatorisk for årsstudium/bachelor i historie.
Forelesninger, seminarer, kollokvier, muntlige presentasjoner, skriving, medstudentvurdering og oppgaveløsning, alt tilrettelagt både for nett- og campusstudenter
Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.

Arbeidskrav (AK): Skriftlig oppgave på ca. 1200 ord, teller 0/100 av karakteren. Vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Obligatorisk deltakelse (OD): På seminargrupper eller kollokvier, teller 0/100 av karakteren. Karakterregel bestått/ikke bestått.

Hjemmeeksamen (HJ), 6 timer, ca 1200 ord . Vurderes A-F

Eksamenen kan besvares både på enten norsk og engelsk.