Emnebeskrivelse for 2024/25
"Når det brenner" - formidling av risiko og krise
JOU5004
Emnebeskrivelse for 2024/25

"Når det brenner" - formidling av risiko og krise

JOU5004
Å håndtere kriser, fra ulykker til terrorisme, krever sammensatt kompetanse som må bygges opp gjennom øving og kritisk refleksjon. Formålet med emnet er at studentene i tillegg til å lære om krisejournalistikk og -kommunikasjon skal få innblikk i ulike trusler mot samfunnssikkerhet og i hvordan risikovurderinger utføres. I en krisesituasjon kan journalister og kommunikatører komme til å befinne seg i roller som gjør dem til «motstandere», noe som kan forebygges ved at de får en inngående gjensidig forståelse av hverandres samfunnsoppdrag. Kurset vil bruke reelle caser, simuleringer og øvelser som del av undervisningen.

Emnet behandler teoretiske og praktiske utfordringer ved kommunikasjon i forbindelse med risikoanalyse og krisehåndtering, i tillegg til en bred innføring i mulige trusler samfunnet står ovenfor. Journalisters og kommunikasjonsarbeideres ansvar for allmennhetens risikoforståelse er sentral. Da er det avgjørende at disse yrkesutøverne vet hvordan de selv skal sørge for å ha et oppdatert situasjonsbilde i en stadig mer kompleks informasjonsvirkelighet. Her behandles sentrale teorier innen medieforståelse, om hvordan mediene og medielandskapet fungerer, og hvordan medier kan bli brukt og misbrukt innen strategisk kommunikasjon.

Emnet legger vekt på å gi en grundig innføring i sammenhengen mellom hvordan ulike trusler mot samfunnssikkerhet og stabilitet oppfattes, og hvordan disse kommuniseres til ulike målgrupper og i ulike sammenhenger. Emnet inneholder en praktisk øvingsdel, bygd opp omkring beredskapsøvelsen Øvelse Nord.

Emnet er kun åpent for studenter for studieprogrammene master i journalistikk og kommunikasjonsarbeid eller master i samfunnsanalyse.
Emnene Digital historiefortelling og Språk, formidling og kommunikasjonsteknologi må være bestått.

Kunnskap

Studenten...

  • har avansert kunnskap om emnets tema innen samfunnssikkerhet og risikoforståelse.
  • har avansert kunnskap om hvilken rolle media og kommunikasjon spiller for samfunnssikkerhet og risikoforståelse.
  • har solid kunnskap om hvilke faktorer som påvirker risikovurdering og krisehåndtering, hvordan ulike beredskapssystemer er organisert og samvirker.
  • har solid kunnskap om lovverk og etiske rammer for både journalisters og kommunikatørers formidling av risiko og håndtering av krisesituasjoner.

Ferdigheter

Studenten...

  • kan raskt skaffe oversikt over kunnskaps- og informasjonsbehov
  • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og gjennomskue forsøk på desinformasjon
  • behersker konkrete oppgaver knyttet til det å samle og dele informasjon i en krisesituasjon til ulike målgrupper på en sannferdig og etisk forsvarlig måte.

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og gruppearbeid, behersker sammensatte risikovurderinger, ulike fagområders uttrykksformer og er i stand til å bygge bro mellom disse
  • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten, både muntlig og skriftlig.
  • behersker de studietekniske verktøyene som kreves ved nettbasert læring.
Ut over kostnader til semesteravgift og pensumlitteratur skal studenten dekke kostnader til reiser og opphold i forbindelse med samlinger og øvingsproduksjon. Studenten må også disponere følgende utstyr: Bærbar datamaskin (win/mac), smarttelefon og stillbildekamera med videofunksjon (helst også egen inngang for mikrofon).
Obligatorisk
Læringsaktivitetene består av forelesninger, seminarer/webinarer og gruppeoppgaver. Deltakelse på beredskapsøvelsen Øvelse Nord og tilhørende seminarer er obligatorisk, siden dette er vesentlig for læringsutbyttet.
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem

Sammensatt vurdering (SV). Vurderingsuttrykk: A-F. (Første gang vår 2023.)

Obligatorisk deltakelse (OD/-):

Deltakelse på Øvelse Nord (eller tilsvarende) med tilhørende seminarer. Obligatorisk deltakelse vurderes i forhold til undervisningsøkter. Vurderingsuttrykk: Godkjent/Ikke godkjent. Teller 0/100 av karakteren i emnet. Forutsettes fullført før fremstilling til eksamen/vurdering.

Arbeidskrav (AK):

To obligatoriske gruppeoppgaver, hver tilsvarende et refleksjonsnotat på 2000-3000 ord. Vurderes godkjent/ikke godkjent. Teller 0/100 av karakteren i emnet. Arbeidskravene kan formuleres slik at de fungerer som grunnlagsmateriale for eksamen. Arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

Muntlig gruppeeksamen (MU):

Eksamen, muntlig gruppepresentasjon på 30 min, deretter 30 min utspørring fra sensor.

Vurderes etter karakterregel A-F. Teller 100/100 av karakteren.

Alle hjelpemidler tillatt under arbeidskravet.

Å generere besvarelse ved hjelp av ChatGPT eller lignende kunstig intelligens og levere den helt eller delvis som egen besvarelse er å regne som fusk.