Emnebeskrivelse for 2023/24
Matematikk
MAT1001
Emnebeskrivelse for 2023/24

Matematikk

MAT1001

Emnet skal gi studentene grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i matematikk som er nødvendig for gjennomføring av bachelorstudier i økonomiske fag.

Emnet inneholder teori om funksjoner av en og flere variabler, og anvendelse av geometriske rekker på økonomiske problemstillinger.

Innholdet er: Algebra og likningsløsning, maksimum og minimum for funksjoner av en variabel, partiellderivering, lokale maksimum og minimum for funksjoner av to variabler, maksimum og minimum under bibetingelse og enkel integrasjon.

Det er mulig å søke opptak til emnet som enkeltemne. Det tas forbehold om ledig kapasitet på emnet. Søkeren må oppfylle gjeldende opptakskrav for Bachelor i økonomi og ledelse, Bachelor i økonomi, digitalisering og forretningsutvikling, Bachelor i regnskap eller Bachelor i eiendomsmegling.

Mer informasjon om enkeltemneopptak og frister

Kunnskap

Studenten skal ha:

  • kunnskap om funksjoner av én og flere variabler inkludert lineære funksjoner, polynomfunksjoner, eksponentialfunksjoner og logaritmefunksjoner
  • kunnskap om begrepene derivasjon og integrasjon
  • kunnskap om hvordan geometriske rekker brukes for å finne formler for blant annet oppsparingsannuiteter og terminbeløp for annuitetslån

Ferdigheter

Studenten skal:

  • kunne løse oppstilte og uoppstilte problemer ved algebra og likningsløsning
  • kunne løse oppstilte og uoppstilte optimeringsproblemer i en variabel
  • kunne bruke funksjoner av en variabel for å løse enkle bedriftsøkonomiske problemer, herunder elastisitetsdrøfting
  • kunne løse problemer om oppsparingsannuiteter og annuitetslån
  • kunne løse oppstilte og uoppstilte optimeringsproblemer med og uten bibetingelse for funksjoner av to variabler

Generell kompetanse

Studenten skal ha:

  • kompetanse om at en matematisk modells gyldighet er avhengig av de forutsetningene som er gjort i modelleringsprosessen
  • kunnskap om hvordan elementær matematikk kan brukes til å modellere økonomiske problemstillinger.
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
Obligatorisk
Forelesning og gruppeundervisning.
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, bokstavkarakterer

Tre arbeidskrav

Enkel kalkulator og tospråklige ordbøker