Emnebeskrivelse for 2024/25
Matematikk 1B
MAT1009
Emnebeskrivelse for 2024/25

Matematikk 1B

MAT1009
Dette emnet bygger videre på matematikk 1A, hvor studentene ble kjent med hva det vil si å være matematikklærer og å undervise i tråd med forskningsbasert kunnskap. Det sentrale i arbeidet til en matematikklærer er å kunne hjelpe elevene med å utvikle en god forståelse i matematikk. For å lykkes med dette, trenger læreren en helhetlig undervisningskunnskap som inkluderer både spesialisert matematikkunnskap og matematikkdidaktisk kunnskap. Det innebærer å ha gode kunnskaper om hvordan barn lærer matematikk, og hvordan undervisningen kan planlegges og gjennomføres med utgangspunkt i elevenes tenkning. I kurset vil det derfor jobbes med spesialisert matematikkunnskap og matematikkdidaktisk kunnskap integrert. Dette emnet har fokus på læring og undervisning i geometri, måling, beskrivende statistikk, grunnleggende sannsynlighet og algebra, og hvordan barn utvikler geometrisk, stokastisk og algebraisk tenkning, samt måleforståelse.

Opptak til programmet.

Dersom det er ledige plasser på emnet kan det tilbys frittstående for kvalifiserte søkere.

Ingen utover opptakskravet.

KUNNSKAPER

Studenten skal

 • ha spesialisert matematikkunnskap om geometri, måling, beskrivende statistikk, grunnleggende sannsynlighet og algebra
 • ha kunnskap om hvordan barn utvikler geometrisk, stokastisk og algebraisk tenkning
 • ha undervisningskunnskap i måling, og om hvordan måling relateres til barns utvikling av algebraisk og geometrisk tenking, samt tallforståelse
 • ha kunnskap om sammenhengen mellom lærerens undervisningsmetode og elevenes læring
 • ha kunnskap om bruk av konkretiseringsmateriale og digitale ressurser i matematikkfaget
 • ha kunnskap om vanlige interaksjonsmønstre og kommunikasjon knyttet til matematikkundervisning
 • har kunnskap om matematikkfagets innhold i barnehagen og på ungdomstrinnet og om overgangene fra barnehage til skole og fra barnetrinn til ungdomstrinn
 • ha grunnleggende kunnskap om matematikkvansker

FERDIGHETER

Studenten skal

 • kunne planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning for alle elever på trinn 1-7 med fokus på elevaktivitet
 • kunne bruke arbeidsmåter som fremmer elevenes undring, kreativitet og evne til å arbeide systematisk med utforskende aktiviteter, resonnering og argumentasjon
 • kunne kommunisere med elever, lytte til, vurdere, gjøre bruk av elevers innspill og stimulere elevenes matematiske tenking
 • kunne analysere og vurdere elevers tenkemåter, argumentasjon og løsningsmetoder ut fra relevant teori
 • kunne vurdere elevenes kunnskap og faglige utvikling basert på relevant teori

GENERELL KOMPETANSE

Studenten skal

 • ha innsikt i matematikkfagets betydning som allmenndannende fag

Læringsutbytter som gjelder nasjonal deleksamen (5 stp):

Studenten skal innen algebraisk tenking

 • ha dybdekunnskap om matematikken elevene arbeider med på barnetrinnet med spesiell vekt på begynneropplæringen
 • ha kunnskap om ulike representasjoner og betydningen bruk av overganger mellom representasjoner kan ha for elevers læring
 • ha kunnskap om bruk av ulike læremidler, både digitale og andre, og muligheter og begrensninger ved slike læremidler
 • kunne analysere og vurdere elevers argumentasjon og løsningsmetoder ut fra ulike perspektiv på kunnskap og læring
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
Obligatorisk

Det vil bli lagt vekt på varierte arbeidsformer, spesielt med tanke på å forberede studentene på arbeidsmåter de selv vil måtte praktisere med egne elever. Undervisningen vil bestå av studentaktive læringsformer som problemløsing, gruppearbeid, individuelle oppgaver og samtaler/diskusjoner. Bruk av IKT som læringsstøtte i undervisningsarbeidet vil også bli vektlagt. Hver student skal gjennomføre arbeidsoppgaver knyttet til praksis.

Aktiv deltakelse og samarbeid mellom studentene er en forutsetning for å kunne oppnå emnets læringsutbytter.

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
GLU 1-7 studenter har praksis i samsvar med praksisplan for GLU 1-7. Praksis er en del av matematikkfaget i lærerutdanninga, og erfaringer studentene gjør i praksis, må knyttes til undervisningen kurset, både ved planlegging før praksis, og analyse og drøfting etter praksis. Hver student skal gjennomføre både elevintervju og utprøvinger av undervisningsopplegg i forbindelse med praksis.

Arbeidskrav (AK): Studentene skal gjennomføre 2 - 3 arbeidskrav, som kan være skriftlige innleveringer, prøver eller muntlige presentasjoner. Vurdering: Godkjent / Ikke godkjent.

Obligatorisk deltakelse (OD): Minimum 80% deltakelse i undervisningen med bakgrunn i undervisningsmetodene. Vurdering: Godkjent / Ikke godkjent.

AK og OD må være godkjent for å få endelig karakter i emnet.

Eksamen:

 • Oppgave (OP): Et skriftlig arbeid knyttet til utprøving i praksis. Vurdering: A-F. Individuell. Teller 67% av endelig karakter.
 • Skriftlig eksamen (SK) - Nasjonal deleksamen i matematikk: 4 timer. Teller 33% av endelig karakter.

Begge eksamenskomponenter må være bestått for å få endelig karakter i emnet.

Penn, linjal, og inntil 2 stk tospråklige ordbøker

Å generere besvarelse ved hjelp av ChatGPT eller lignende kunstig intelligens og levere den helt eller delvis som egen besvarelse er å regne som fusk.