Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2023/24)
Innføring i samfunnsvitenskapelig metode
ME123S
Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2023/24)

Innføring i samfunnsvitenskapelig metode

ME123S
Emnet gir en innføring i samfunnsvitenskapelige metoder, både kvantitative og kvalitative. Nettbasert undervisning med videoforelesninger. Undervisning og pensum er på engelsk.

Emnet gir en innføring i samfunnsvitenskaplige metoder, både kvantitative og kvalitative. Emnet presenterer og diskuterer de sentrale begrepene innen samfunnsvitenskapelige metoder, metodenes logiske oppbygging og hvordan kvalitative data (intervjuer og observasjoner) og kvantitative data (statistikk) produseres. Emnet behandler blant annet: utvikling av forskningsdesign, betydningen av en velutviklet problemstilling/forskningsspørsmål, forholdet mellom teori og empiri, hvordan forskningen produserer data, hvordan data tolkes og analyseres, forskjeller og likheter mellom kvalitativ og kvantitativ metode, skriving som en unik, selvstendig tenke- og analyseprosess.

Undervisning og pensum er på engelsk. Eksamen i emnet og obligatorisk arbeidskrav kan besvares på engelsk eller norsk.

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende norske regler.

Kunnskap:

 • har bred kunnskap om ulike samfunnsvitenskapelige metoder, og kan redegjøre for ulike metodiske tilnærminger og analysemåter.
 • har bred kunnskap om sentrale metodebegreper i kvalitativ og kvantitativ forskning.

Ferdigheter:

 • behersker relevante faglige verktøy og teknikker innenfor kvalitativ og kvantitativ metode slik at hun/han er i stand til å lese en vitenskapelig artikkel og forstå innholdet.
 • kan formulere en problemstilling, designe et forskningsprosjekt og avgjøre hvilke forskningsmetoder som egner seg for å kunne besvare problemstillingen.
 • kan vurdere etiske utfordringer knyttet til samfunnsvitenskapelig forskningsaktivitet.

Generell kompetanse

 • kan planlegge og gjennomføre en enkel forskningsoppgave
 • kan lese samfunnsvitenskapelig faglitteratur og presentasjoner av forskning i media med en evne til å forstå og kritisk vurdere de resultater som presenteres.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. Det forutsettes at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
Obligatorisk for studenter på bachelor i geografi og samfunnsplanlegging. Tilgjengelig som enkeltemne / valgemne for andre studenter med studierett på Nord universitet.
Dette er et leseemne, der studentene selv ser undervisningsvideoer og leser pensum. I tillegg vil det bli tilbudt et begrenset antall webinarer, der studentene får mulighet til å jobbe i grupper og få tilbakemelding fra faglærer. Undervisning og pensum er på engelsk. Det er mulig å besvare oppgaver og eksamen på norsk, dersom ønskelig.
Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem

Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer

 • Hjemmeeksamen - 9 til 10 sider individuell, 1 uker, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
 • Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.

  • Må være bestått før fremstilling til Hjemmeeksamen - 9 til 10 sider individuell.