Emnebeskrivelse for 2024/25
Anvendt metode
MET1001
Emnebeskrivelse for 2024/25

Anvendt metode

MET1001
Kurset gir en oversikt over kvalitative og kvantitative forskningsmetoder som er relevante innen økonomisk-administrative fag. Studentene får en praktisk innføring til metodeemnet som vil gjøre de i stand til å gjennomføre større og mindre forskningsprosjekt, samt at de blir kjent med relevante dataverktøy som kan benyttes innenfor de ulike forskningsmetodene.

Det er mulig å søke opptak til emnet som enkeltemne. Det tas forbehold om ledig kapasitet på emnet. Søkeren må oppfylle gjeldende opptakskrav for Bachelor i økonomi og ledelse.

Mer informasjon om enkeltemneopptak og frister

Kunnskap

Studenten skal:

 • ha bred kunnskap om forskningsprosessen fra problemstilling til ferdig rapport
 • ha kunnskap om ulike forskningsdesign og metodevalg
 • ha kunnskap om kvalitativ og kvantitativ datainnsamling og analyse
 • kjenne til relevante forskningsetiske prinsipper
 • kjenne til grunnleggende begreper innen vitenskapsteori

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • formulere forskbare problemstillinger og velge metode som passer til å besvare problemstillingene
 • samle inn og fortolke kvalitative og kvantitative data
 • anvende dataverktøy i kvalitative og kvantitative analyser
 • kunne diskutere forholdet mellom teori og empiri

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • kunne planlegge, gjennomføre og rapportere fra et mindre forskningsprosjekt
 • kunne reflektere kritisk rundt egne metodevalg
 • kunne beskrive, forstå og forklare forskjellene mellom forskningsbasert kunnskap og annen kunnskap
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
Obligatorisk
Det vil bli gitt regelmessige forelesninger, samt at det vil bli gjennomført lab-øvinger/demonstrasjoner i bruk av statistisk programvare og evt. bruk av programvare for tekstanalyse. Studenten skal jobbe aktivt med pensum gjennom eksamensoppgaven som strekker seg over store deler av semesteret. Nærmere opplysninger angående fremdrift og arbeidsform gis ved kursstart.
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
 • Arbedeidskrav (godkjent/ikke godkjent)
 • Skriftlig skoleeksamen. Teller 100%. Karakter A-F

Enkel kalkulator og tospråklige ordbøker. Å generere besvarelse ved hjelp av ChatGPT eller lignende kunstig intelligens og levere den helt eller delvis som egen besvarelse er å regne som fusk.