Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2023/24)
Anvendt dataanalyse for makrofinans
MET2004
Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2023/24)

Anvendt dataanalyse for makrofinans

MET2004

Kurset gir en praktisk innføring i sentrale kvantitative problemstillinger knyttet til risikoanalyse og porteføljevalg i økonomi og finans. Dette innebærer kjennskap til ulike tilnærminger til tidsvarierende statistiske egenskaper ved makrofinansielle tidsseriedata, og hvordan disse modelleres, estimeres, evalueres og presenteres.

Tidsserieanalysen omfatter modeller for to ulike former for ikke-stasjonaritet: (1) Stokastisk trend og kointegrasjonsmodeller; (2) Ikke-lineære, regimeskiftende momenter og Markovskiftende modeller. Portføljeanalysen omfatter ulike "mean-variance" optimeringsteknikker.

Kurset er relativt matematikkintensivt, men all teori understøttes av praktiske labøvelser, med bruk av Excel og statistikk- og økonometriprogrammet gretl.

Emnet er kun åpent for studenter på studieprogrammet Bachelor i økonomi og ledelse.
Studenter må oppfylle gjeldene opptakskrav ved tilhørende studieprogram.

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper,ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

  • Forstå hvordan Gauss-Markov-forutsetningene for tverrsnittsdata må utvides når man bruker tidsseriedata, slik at store talls lov har gyldighet ved parameterestimering, og sentralgrenseteoremet har gyldighet ved hypotestesting.
  • Forstå prinsippene ved ulike former for Markowitz ("mean-variance") porteføljeoptimering under bibetingelser , samt hvordan risikoen i en portefølje kan reduseres ved bruk av risikofrie aktiva.
  • Forstå hvordan tilstandsavhengige momenter kan modelleres ved hjelp av normale blandingsfordelinger og Markovskiftende dynamikk.

Ferdigheter:

  • kunne beregne og illustrere grafisk de angitte kunnskaper ved hjelp av en egnet programvare,
  • kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.

Generell kompetanse:

  • kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning,
  • ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger.,
  • kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer,
  • kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer.
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin. Undervisningen baseres på pc, ikke mac.
Forelesninger, oppgaveløsning, datalab-øvinger og innleveringer. Dataøvelser inngår som en del avordinær undervisning. Det forventes at studenten har egen laptop, og med hensyn til veiledning forutsettespc med windows
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
4 timers skriftlig skoleeksamen. Teller 100 %.
Blyant, penn, linjal, enkel kalkulator og tospråklige ordbøker.Godkjent kalkulator.