Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2023/24)
Bacheloroppgave i nordområdestudier
NOM2000
Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2023/24)

Bacheloroppgave i nordområdestudier

NOM2000
Bacheloroppgave utgjør et mindre, selvstendig forskningsarbeid, hvor bruk av relevante akademiske teorier og perspektiver skal brukes på et gitt tema. Oppgaven er et mindre empirisk studium eller et begrenset litteraturstudium. Oppgaven vil baseres på et eller flere av emnene inkludert i bachelorprogrammet.
Alle de obligatoriske emnene på bachelor i nordområdestudiet 90 studiepoeng må være bestått for at studenten skal kunne ta dette tredjeårskurset.

Kunnskap:

  • Formulere og definer et temaområde og en problemstilling
  • Bruke samfunnsvitenskapelig metode
  • Ha kunnskap om forskningen innenfor feltet
  • Identifisere de ulike teoriene og metodene som er relevant for studien.

Ferdigheter:

  • Kunne være i stand til å bruke teoretisk kunnskap og relevante forskningsresultater fra forskning.
  • Anvende ny kunnskap
  • Være i stand til å finne, vurdere og referere til relevant forskning, og presentere denne på en måte som er relevant for problemstillingen.

Generell Kompetanse:

  • Formidle teorier, tema, diskusjoner og løsninger I skriftlig form.
  • Være i stand til å utveksle profesjonelle meninger og erfaringer med andre med kompetanse i det tematiske området.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
Arbeid med bacheloroppgave. Veiledning i henhold til opplæringsavtale. Tema for bacheloroppgaven må registreres og godkjennes av lærer med utgangspunkt i en kort prosjekbeskrivelse (1-2 sider) som også inkluderer problemstilling, teori, metode og sammendrag av materialet. Veileder vil bidra med å finne relevant tema. Oppgaven er en individuell oppgave, og skal bestå av maksimum 25 sider. Det er også mulig at to studenter kan samarbeide. Da er maksimum sidetall 30.
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Bacheloroppgave - inntil 2 studenter - 1 student: 25 sider, 2 studenter: 30 sider, karakterregel Bokstavkarakterer

Bacheloroppgaven i dette emnet besvares på engelsk.