Emnebeskrivelse for 2023/24
Norsk 1A, 1-7
NOR1002
Emnebeskrivelse for 2023/24

Norsk 1A, 1-7

NOR1002
Norsk 1 gir et første grunnlag for norskundervisning på trinn 1-7. Sentralt står språklige og litterære emner, fagdidaktiske spørsmål og arbeid med de grunnleggende ferdighetene. Det vektlegges også at studentene skal utvikle egne språkferdigheter, egen tekstkompetanse og formidlingsevne.
Ingen utover opptakskravet.
Ingen utover opptakskravet.

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om språket som system og i bruk
 • har kunnskap om språklig identitet, norsk som andrespråk og flerspråklig praksis
 • har kunnskap om litteraturteori og didaktikk, og et utvalg skjønnlitterære tekster i ulike sjangere og medium, med vekt på tekster for barn og unge. Samiske tekster skal være representert
 • har bred kunnskap om metoder i lese- og skriveopplæringa på mellomtrinnet
 • har kunnskap om kartleggingsprøver, nasjonale prøver og læremiddel for trinn 1-7, både digitale og andre

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan bruke kunnskap om språket i språkstimulerende arbeid og gjøre greie for fagdidaktiske valg som skal fremme muntlig og skriftlig utvikling hos alle elever
 • kan bruke ulike metoder i den videre lese- og skriveopplæringen og tilpasse opplæring, foreta kartlegging og vurdering for alle elever
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning, herunder også muntlige aktiviteter, for alle elever
 • kan vurdere ulike norskfaglige læremiddel, digitale og andre
 • kan skrive akademiske tekster på nynorsk og bokmål

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan legge til rette for at elevene blir kyndige språkbrukere, muntlig og skriftlig, som kan delta aktivt i og utenfor klasserommet
 • kan vurdere egen praksis med gjeldende læreplaner, fagkunnskap og fagdidaktisk innsikt som grunnlag
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin
Obligatorisk
Det vektlegges bruk av varierte og relevante undervisningsmetoder og læringsaktiviteter, som for eksempel individuelt og gruppebasert arbeid, både skriftlig og muntlig, utprøving av ulike metoder, herunder også bruk av praktisk- estetiske tilnærmingsmåter. Praksiserfaringene danner sammen med faglig kunnskap og fagdidaktiske vurderinger den helhetlige kompetansen i faget i utdanningen. Aktiv deltakelse og samarbeid mellom studentene er en forutsetning for å kunne oppnå emnets læringsutbytter.
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
Se Kompetanseguiden og emnebeskrivelse for praksis 1. studieår

SK/S (A-F): Skriftlig skoleeksamen, 6 timer. A-F. Teller 100% av karakteren.

OD (G/IG): Obligatorisk deltakelse min. 80% oppmøte. Godkjent/ikke godkjent.

AK: Studenten skal bestå to faglige arbeidskrav for å få gå opp til eksamen, f.eks. skriving av fagtekst, skriving i andre sjangrer eller muntlig presentasjon. Godkjent/ikke godkjent.