Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2023/24)
Forretningsutvikling
ORG2006
Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2023/24)

Forretningsutvikling

ORG2006
I en verden med stadig raskere teknologisk utvikling og økte klima- og bærekraftsutfordringer blir bedrifter kontinuerlig utfordret til å realisere nye forretningsmuligheter. Teknologibasert forretningsutvikling vil gi innsikt i hvordan tankesett og metoder for entreprenørskap, bærekraft og digitalisering kan utvikle nye og etablerte virksomheter.
I en verden med stadig raskere teknologisk utvikling og økte bærekraftsutfordringer blir entreprenører og bedrifter kontinuerlig utfordret til å utvikle og realisere nye forretningsmuligheter. Forretningsutvikling vil gi innsikt i hvordan tankesett og metoder for entreprenørskap kan utvikle nye og etablerte virksomheter.
Emnet er kun åpent for studenter på studieprogrammet Bachelor i økonomi, digitalisering og forretningsutvikling.

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende:

Kunnskaper:

 • kunnskap om entreprenørskap som fagfelt i forhold til sentrale temaer som: person(er), prosess, strategi og resultater
 • kunnskap om problemstillinger, verktøy og metoder knyttet til veien fra forretningsmulighet til forretningsidé, videre til lansering av produkt eller tjeneste
 • kunnskap om digitale plattformer og hvordan digitalisering kan anvendes i en forretningsplan

Ferdigheter:

 • kan identifisere, vurdere og utvikle forretningsmuligheter
 • kan utarbeide forretningsmodell og forretningsplan for en ny eller eksisterende bedrift
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

Generell kompetanse:

 • kan forstå sentrale begreper og har innsikt i relevante problemstillinger innenfor entreprenørskap
 • kjenne til betydningen av digitalisering og bærekraft for forretningsutvikling
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe med interne og eksterne aktører
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
Obligatorisk
Læringen baseres på forelesninger og gruppearbeid med caser hentet fra lokalt næringsliv, samt selvstudium av relevant litteratur. Det legges vekt på at gruppearbeid med case skal gi studentene større innsikt i sentrale utfordringer i forbindelse med forretningsutvikling. Studentene vil få i oppgave å presentere gruppearbeidet i plenum. Individuelt arbeid vil også bli anvendt for at studentene skal tilegne seg kunnskap om sentrale begreper innenfor entreprenørskap og/eller relevante fagfelt innenfor bachelorprogrammet.
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer

Oppgave 1, teller 40/100 av karakteren

 • Gruppevis utarbeidelse av forretningsplan

Oppgave 2, teller 60/100 av karakteren

 • Individuell teoretisk oppgave

Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren (Godkjent/Ikke godkjent)

 • Del 1: Gruppevis Business Model Canvas av forretningside
 • Del 2: Innlevering av problemstilling til teoretisk oppgave
Alle relevante hjelpemidler tillatt.