Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2023/24)
Bacheloroppgave i forretningsutvikling
ORG2007
Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2023/24)

Bacheloroppgave i forretningsutvikling

ORG2007
Bacheloroppgaven skal utgjøre et selvstendig utviklingsarbeid, utredningsarbeid eller mindre forskningsarbeid. Det skal brukes relevante faglige teorier og perspektiver på et selvvalgt tema innenfor økonomi, digitalisering og forretningsutvikling.
Studenter må oppfylle gjeldene opptakskrav ved tilhørende studieprogram.

Oppgaven kan være av ulik karakter, men vil ha en eller flere av følgende elementer:

 • En utredning av en konkret problemstilling for en eller flere bedrifter eller institusjoner.
 • En empirisk undersøkelse i en enkelt, eller en gruppe av bedrifter eller institusjoner hvor sammenligninger og analyser er vesentlige.
 • Et teoretisk studium basert på tilgjengelig litteratur

For nærmere utdypning av krav til problemstilling og gjennomføring, se egen veiledning som er tilgjengelig på Canvasrommet for emnet.

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper:

 • Ha bred kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid innen fagområdet.
 • Ha kjennskap til ulike teorier og metoder innen fagområdet.

Ferdigheter:

 • Kunne formulere en problemstilling og drøfte denne med utgangspunkt i en faglig begrunnet tilnærming og metode
 • Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff som er relevant for problemstillingen
 • Kunne framstille informasjonen og fagstoffet slik at det belyser en problemstilling gjennom et selvstendig skriftlig arbeid

Generell kompetanse:

 • Kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger, drøftinger og løsninger skriftlig og muntlig
 • Kan anvende faglig kunnskap samt relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske problemstillinger
 • Kan planlegge og gjennomføre et større selvstendig arbeid over tid, alene eller i gruppe sammen med andre
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
Veiledet selvstudium
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.