Emnebeskrivelse for 2024/25
Akuttmedisinsk diagnostikk og intervensjon A
PAR1013
Emnebeskrivelse for 2024/25

Akuttmedisinsk diagnostikk og intervensjon A

PAR1013

Emnet bygger videre på kunnskap fra emner som anatomi, fysiologi, biokjemi, farmakologi, legemiddelhåndtering og sykdomslære. Studentene får innsikt i ulike akuttmedisinske problemstillinger og forståelse for klinikk og anamnese, og gir behandling-, beslutning og -sorteringskompetanse. Emnet omhandler undersøkelse, vurdering og håndtering av akutt syke pasienter. Fokuset er rettet mot akutte respiratoriske, sirkulatoriske, nevrologiske, immunologiske, endokrinologiske, urologiske, gastroenterologiske og toksikologiske sykdomstilstandene hos voksne. Traumatologi inngår også i dette emnet. Traumatologi gir kompetanse og forståelse for paramedisinerens rolle i behandlingskjeden for traumepasienten. Emnet gir kompetanse på prehospital behandling og vurdering, samt en innføring i resuscitering, diagnostikk og akuttmedisinsk intervensjon.

Emnet er et teoretisk i tillegg til at det gir praktiske ferdigheter.

Emnet gir paramedisin- studenter kunnskap om medisinske tilstander i ett eller flere organsystemer, skademekanismer, skadeomfang og prosesser i kroppen som oppstår. Undersøkelsesmetodikk, anamnese og dokumentasjon med fokus på tegn og behandling inngår i dette emnet. Emnet er avgjørende for at en paramedisiner kan gjøre gode vurderinger og valg knyttet til prioriterings-, behandlings- og transportbehov av skadde pasienter.

Emnet gir kompetanse knyttet til undersøkelse, vurdering og håndtering av akutt skadde pasienter.

Plass på bachelor i paramedisin

Kunnskap

 • har bred kunnskap om de vanligste akuttmedisinske problemstillinger, herunder sykdommer, symptomer og tegn, diagnostikk og sykdomsforløp
 • har bred kunnskap om skader og ulykker, herunder årsaker, skademekanikk, fysiologisk respons, tegn og symptomer på skader
 • har bred kunnskap om undersøkelsesmetodikk, behandling og transportstrategier for syke og skadde pasienter
 • har kunnskap om relevant lovverk som regulerer paramedisinerens yrkesutøvelse
 • har kunnskap om ulike aktører sin rolle i traumesystemet

Ferdigheter

 • kan anvende faglig kunnskap til å gjennomføre begrunnet intervensjon og behandlingstiltak, med hjelp av relevant diagnostisk og medisinsk-teknisk utstyr
 • kan beherske systematisk og målrettet pasientundersøkelse basert på kontaktårsak, skadetype og mekanikk
 • kan beherske avansert hjerte- lunge- redning etter gjeldene nasjonale retningslinjer til voksne pasienter.
 • kan beherske basal luftveishåndtering og luftveishåndtering med supraglottisk luftveisutstyr
 • kan beherske forsvarlig legemiddelhåndtering ved akuttmedisinske tilstander  

Generell kompetanse

 • kan planlegge og gjennomføre pasientundersøkelse, diagnostikk, intervensjon og behandlingstiltak alene og i samarbeid med annet helsepersonell
 • kan gi anbefaling om riktig omsorgsnivå
 • har innsikt i den samfunnsmessige betydningen ulykker og skader har i land som Norge og i utviklingsland
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
Teoretisk, obligatorisk
Forelesning, gruppearbeid, ferdighetstrening og simulering.
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
Ingen

OD, simulering og ferdighetstrening, min 80% oppmøte

AK, AHLR for voksne

AK, traumatologi

AK, akuttmedisin

Skriftlig skoleeksamen, 6 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A-F.

Blyant, penn, linjal, enkel kalkulator og tospråklige ordbøker.