Emnebeskrivelse for 2023/24
Akuttmedisinsk diagnostikk og intervensjon B
PAR2006
Emnebeskrivelse for 2023/24

Akuttmedisinsk diagnostikk og intervensjon B

PAR2006
Emnet fokuserer på paramedisinske ferdigheter som holder liv i pasienter med alvorlig svikt i vitale funksjoner. Studentene utvikler dybdekunnskap og ferdigheter spesielt med tanke på og kunne ivareta fødende, eldre og barn, i tillegg til enkelte behandlingsmessig utfordrende problemstillinger. 
Emnet er en videreføring spesielt av akuttmedisinsk diagnostikk og intervensjon A, men også av kunnskaper ervervet i løpet av 1. og 2. studieår.  Studentene har på dette stadiet vært gjennom variert praksis og en kunnskapsmessig plattform fra flere emner. Derfor har dette emnet økende kompleksitet for å styrke studentenes vurderingskompetanse i den prehospitale hverdagen 
Bestått alle emner semester 1,2 og 3. 

Kunnskap  

 • har bred kunnskap om de vanligste akuttmedisinske problemstillinger knyttet til fødsel 
 • har bred kunnskap om aldringsprosessens betydning for respons på sykdom og skade og behandling av disse   
 • har bred kunnskap om lover, forskrifter og regelverk som er relevant i møte med eldre, barn, spesielt sårbare pasienter, og pasientgrupper med særskilte behov 
 • Har bred kunnskap om lovgivning knyttet til informasjons- og meldeplikt, hjelpeplikt, melding om dødsfall og grunnleggende rettsmedisinske prinsipper    
 • har kunnskap om barn og unges særegne behov og respons på sykdom og skade og behandling av disse     
 • har kunnskap om sykdommer, skader og behandling knyttet til pasientgrupper med særlige behov, herunder kronisk syke, og personer med ervervede og  medfødte funksjonsnedsettelser    
 • har kunnskap om vurdering av omsorgssvikt og mishandling hos sårbare pasientgrupper  
 • Har kunnslap om ulike digitale løsninger for kartlegging, vurdering og beslutning, og om utfordringer og muligheter knyttet til telemedisin   

Ferdigheter  

 • kan beherske basal luftveishåndtering og luftveishåndtering med supraglottisk luftveisutstyr på nyfødte og barn   
 • kan beherske avansert hjerte lungeredning på barn etter gjeldende nasjonale retningslinjer   
 • kan beherske undersøkelse, vurdering og håndtering av ulike akuttmedisinske tilstander knyttet til eldre, barn, spesielt sårbare pasienter, og pasientgrupper med særskilte behov   
 • kan beherske håndtering av normal fødsel utenfor sykehus, herunder ivareta nyfødte 
 • kan vurdere sammenheng mellom skademekanismer og funn på pasienten i en rettsmedisinsk sammenheng 

Generell kompetanse    

 • har innsikt i i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger i møte med eldre, barn, spesielt sårbare pasienter, og pasientgrupper med særskilte   
 • kan anvende kunnskap om barn og unges behov for behandling og/eller tjenester og kan sikre deres medvirkning og rettigheter både som pasient, pårørende og etterlatte   
 • Har innsikt i hvordan man på en  etisk og faglig forsvarlig måte kan gi akutt helsehjelp ved bruk av telemedisinske løsninger
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin. 
Teoriemne. Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i paramedisin ved Nord universitet. Emnet er kun for studenter i paramedisin og kan ikke tas som enkeltemne. 
Forelesning, gruppearbeid, ferdighetstrening og simulering.
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem 
Ingen

OD, ferdighetstrening og simulering, min 80% oppmøte

AK, fødsel

AK, AHLR barn

AK, prehospital pasientbehandlig

Skriftlig skoleeksamen, 6 timer, teller 100/100 av karakteren, A-F 

Blyant, penn, linjal, enkel kalkulator og tospråklige ordbøker.