Emnebeskrivelse for 2023/24
Pedagogikk og elevkunnskap 1A, 1-7
PEL1001
Emnebeskrivelse for 2023/24

Pedagogikk og elevkunnskap 1A, 1-7

PEL1001
Pedagogikk og elevkunnskap skal bidra til at studenten erfarer progresjon, helhet og sammenheng i møtet mellom praksis, fag og pedagogikk. Emnet gir en innføring i didaktikk, læring og lærerrollen. I det første studieåret vil fokus være på utvikling av den reflekterte lærer med et kritisk perspektiv på sin egen praksis.
Opptak til studieprogrammet.
Ingen utover opptakskravet.

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om skolens mandat og formål
 • har kunnskap om sentrale didaktiske prinsipp som er aktuelle i begynneropplæring og undervisning forøvrig
 • har brei kunnskap om varierte arbeids- og vurderingsformer for elevene
 • har kunnskap og innsikt i hvordan egen atferd, kommunikasjon og holdninger kan påvirke i møte med elever, kollegaer og foreldre
 • har brei kunnskap om hvordan kompetanse i samhandling og grunnleggende ferdigheter kan bidra til å øke læringen for elevene
 • har kunnskap om hvordan praktiske, skapende og estetiske læreprosesser kan påvirke helse, trivsel og læring
 • har brei kunnskap om elevenes læring med hensyn til motivasjon, mening og livsglede

Ferdigheter

Studenten:

 • kan planlegge og gjennomføre systematisk observasjon og analysere data fra observasjonen
 • kan anvende fagbegrep og begrunne sine didaktiske valg i teori om begynneropplæring, læring og undervisning
 • kan anvende forskningsbasert kunnskap til å utøve god klasseledelse og utvikle et trygt og inkluderende læringsmiljø for elevene
 • kan samarbeide med kollegaer om planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning og læring
 • kan fra tidlig i studiet anvende vitenskapsteoretisk og metodisk kunnskap

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning for elevene med utgangspunkt i eksisterende rammefaktorer og gjeldende læreplanverk
 • kan på et reflektert og faglig grunnlag være i dialog med eleven og deres foresatte om elevenes trivsel, læring og helhetlige utvikling
 • har personlig og profesjonell verdibevissthet som grunnlag for utvikling av et pedagogisk grunnsyn i sin utvikling i rollen som lærer
Semesteravgift og pensumlitteratur.
Obligatorisk

Lærerstudiet er et profesjonsstudium der aktiv deltakelse og samarbeidslæring står sentralt. All semesterplan- og timeplanfestet virksomhet i PEL-faget er derfor obligatorisk. Undervisningen vil bli gjennomført i samlet kull, klasser og grupper.

Studiet er organisert slik at undervisning og læring kan foregå på mange læringsarena som forelesninger, nettmøter, kollokviegrupper, seminargrupper, praksis eller diskusjonsforum. I tillegg er selvstudium en vesentlig del av læringsaktiviteten i faget.

Veiledning inngår som en sentral del av undervisnings- og læringsprosessen. Ved å ta i bruk ulike arbeidsmåter må studentene selv være aktive, problematiserende og problemløsende.

Aktiv deltakelse og samarbeid mellom studentene er en forutsetning for å kunne oppnå emnets læringsutbytter.

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
Faget pedagogikk og elevkunnskap har et særlig ansvar for å tilrettelegge for integrasjon av teori og praksis i utdanningen. Det skal være en nær kobling mellom innhold og arbeidsmåter i pedagogikk og elevkunnskap og praksisopplæringen. I første studieår skal en felles ramme være utviklingen av lærerrollen. En presisering og konkretisering av arbeidet i forbindelse med praksisperiodene vil gå frem av praksisplanen.
Sammensatt vurdering - Alle delene må være godkjent/bestått før man får karakter i emnet.
 • Obligatorisk deltakelse - minimum 80%, teller 0/100 av karakteren.
 • Arbeidskrav: 3 arbeider, teller 0/100 av karakteren, muntlig/skriftlig, individuelt/gruppe, karakterregel: godkjent/ikke godkjent.
 • Hjemmeeksamen: 5 dager, teller 100/100 av karakteren.