Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2024/25)
Pedagogikk og elevkunnskap 1B, 1-7
PEL1002
Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2024/25)

Pedagogikk og elevkunnskap 1B, 1-7

PEL1002

Pedagogikk og elevkunnskap skal bidra til at studenten erfarer progresjon, helhet og sammenheng i møtet mellom praksis, fag og pedagogikk.

PEL1B bygger på PEL1A og skal gi bidra til at studenten skal skaffe seg kunnskaper om elevenes læring og utvikling på trinn 1-7 og ferdigheter i å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning. Oppmerksomheten skal rettes mot hvordan læreren kan bidra til å skape et godt læringsmiljø for alle elevene i en skole preget av sosialt, religiøst og kulturelt mangfold.

Opptak til studieprogrammet og bestått Pedagogikk og elevkunnskap 1A
Pedagogikk og elevkunnskap 1A, 1 - 7

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om skolens samarbeidspartnere
 • har kunnskap om ulike lærevansker og tilpasnings- og atferdsutfordringer hos barn og unge på 1.-7. trinn og hvordan disse kommer til syne i begynneropplæringen og senere
 • har kunnskap om inkluderende opplæring og forholdet mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning
 • har kunnskap om til teknologi- og medieutvikling, og forståelse for etiske spørsmål knyttet til digitale arenaer
 • har innsikt i likheter og forskjeller i gutters og jenters oppvekstbetingelser og konsekvenser disse kan ha for læringsarbeidet
 • har kunnskap om elevenes kognitive, emosjonelle, kroppslige og sosiale utvikling
 • har kunnskap om barn som av ulike grunner havner i livssituasjoner som kan hemme deres utvikling og læring
 • har kunnskap om den norske skolen i lys av kristen tradisjon, sekularisering, pluralisme og fundamentalisme
 • kjenner til sentrale religioner og livssyn i Norge og deres betydning for elever i trinn1-7

Ferdigheter

Studenten:

 • kan reflektere over, redegjøre for og drøfte norsk og samisk skolehistorie og den betydningen skolen har i et demokratisk samfunn og i en globalisert verden
 • kan fra tidlig i studiet reflektere over vitenskapsteoretisk og metodisk kunnskap
 • kan i opplæringen begrunne, formidle og bruke dokumenter om menneskerettigheter og barns rettigheter
 • kan ivareta livssynsmangfold i samarbeid med elever og foreldre

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan på et reflektert og faglig grunnlag være i dialog med eleven og deres foresatte om eleven sin læring og utvikling
 • har kunnskap om og kan drøfte didaktiske konsekvenser, utfordringer og muligheter i en skole preget av spraåklig, kulturelt og religiøst mangfold
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
Obligatorisk

Lærerstudiet er et profesjonsstudium der aktiv deltakelse og samarbeidslæring står sentralt. All semesterplan- og timeplanfestet virksomhet i PEL-faget er derfor obligatorisk. Undervisningen vil bli gjennomført i samlet kull, klasser og grupper.

Studiet er organisert slik at undervisning og læring kan foregå på mange læringsarena som forelesninger, nettmøter, kollokviegrupper, seminargrupper, praksis eller diskusjonsforum. I tillegg er selvstudium en vesentlig del av læringsaktiviteten i faget.

Veiledning inngår som en sentral del av undervisnings- og læringsprosessen. Ved å ta i bruk ulike arbeidsmåter må studentene selv være aktive, problematiserende og problemløsende.

Aktiv deltakelse og samarbeid mellom studentene er en forutsetning for å kunne oppnå emnets læringsutbytter.

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering) og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
Faget pedagogikk og elevkunnskap har et særlig ansvar for å tilrettelegge for integrasjon av teori og praksis i utdanningen. Det skal være en nær kobling mellom innhold og arbeidsmåter i pedagogikk og elevkunnskap og praksisopplæringen. I det andre studieåret skal en felles ramme være elevens faglige, sosiale og personlige læring og utvikling. En presisering og konkretisering av arbeidet i forbindelse med praksisperiodene vil gå frem av praksisplanen.

Sammensatt vurdering. Alle delene må være godkjent/bestått før man får karakter i emnet.

Obligatorisk deltagelse: Obligatorisk deltakelse på all timeplanlagt undervisning. Krav om tilstedeværelse på minst 80 % av undervisningen. Vurdering: Godkjent/ikke godkjent.

Arbeidskrav: 2 arbeider, teller 0/100 av karakteren, muntlig/skriftlig, individuelt/gruppe, karakterregel: godkjent/ikke godkjent

Oppgave 1: Tidspunkt: vårsemester. Skriftlig oppgave knyttet til RLE-modulen i de kursiverte læringsutbyttebeskrivelsene. (Teller 20 % av endelig sluttkarakter i emnet). Gradert karakter A-F.

Oppgave 2: Tidspunkt: vårsemester (tilknyttet praksis). Digital bildefortelling eller video, levert som en gruppeoppgave med en refleksjonstekst (Teller 40 % av endelig sluttkarakter i emnet). Gradert karakter A - F.

Muntlig: Tidspunkt: vårsemester. Individuell muntlig eksamen inntil 30 minutter (Teller 40 % av endelig sluttkarakter i emnet). Gradert karakter A - F.