Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2024/25)
Pedagogikk og elevkunnskap 2, 1-7
PEL2001
Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2024/25)

Pedagogikk og elevkunnskap 2, 1-7

PEL2001
Emnet bygger på PEL1, og skal bidra til at studenten utvikler et analytisk og kritisk blikk på skolen og på egen praksis i lys av pedagogiske og etiske grunnlagsproblem. Emnet skal bidra til at studenten får kunnskap om skolen som organisasjon, profesjonelt utviklingsarbeid og profesjonsetisk bevissthet som grunnlag for læreres samarbeid med kolleger, foresatte og ulike instanser.
Opptak til studieprogrammet. I tillegg bestått Pedagogikk og elevkunnskap 1A 1-7, Pedagogikk og elevkunnskap 1B 1-7.
Opptak til studieprogrammet. Bestått Pedagogikk og elevkunnskap 1A 1-7, Pedagogikk og elevkunnskap 1B 1-7.

KUNNSKAPER

Kandidaten

 • har kunnskap om den norske og samiske skolen som samfunnsinstitusjon i et historisk perspektiv, skolens rammefaktorer og styringsstruktur
 • har inngående kunnskap om skolen som kompleks organisasjon, organisasjonslæring og pedagogisk utviklingsarbeid
 • har kunnskap om den betydning demokrati og profesjonelt fellesskap har for skoleutvikling
 • har inngående læreplanforståelse og kan drøfte utfordringer i realiseringen av gjeldende læreplan og øvrige styringsdokumenter
 • har inngående kunnskap om fellesskapets betydning for elevenes læring og utvikling
 • har avansert kunnskap om elevens danning i et pluralistisk samfunn (inngår i RLE-modulen)

FERDIGHETER:

Kandidaten

 • kan legge til rette for samhandling i klasser og grupper på 1.-7. trinn og i ettertid kritisk analysere aktiviteten i lys av fellesskap og læring
 • kan anvende forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap til å arbeide systematisk med skolens læringsfellesskap og psykososiale miljø
 • kan planlegge og delta i forskningsbaserte utviklings- og endringsprosesser i skolen, både individuelt og i samarbeid med andre, og vurdere disse kritisk i lys av skolens mandat og ulike pedagogiske grunnsyn
 • kan kritisk analysere og anvende skolens verdigrunnlag (inngår i RLE-modulen)
 • kan identifisere og drøfte profesjonsetiske spørsmål forankret i etisk teori (inngår i RLE-modulen)

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

 • kan kritisk analysere og delta i samfunnsdebatter om skoleutvikling og utdanningspolitikk
 • kan skape engasjement og være til inspirasjon for å utløse skapervilje og meningsdannelse hos elever
 • kan identifisere og analysere utfordringer i skolehverdagen i en pluralistisk skole og utnytte muligheter den gir (inngår i RLE-modulen)
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
Obligatorisk

Lærerstudiet er et profesjonsstudium der aktiv deltakelse og samarbeidslæring står sentralt. All semesterplan- og timeplanfestet virksomhet i PEL-faget er derfor obligatorisk. Undervisningen vil bli gjennomført i samlet kull, klasser og grupper.

Studiet er organisert slik at undervisning og læring kan foregå på mange læringsarena som forelesninger, nettmøter, kollokviegrupper, seminargrupper, praksis eller diskusjonsforum. I tillegg er selvstudium en vesentlig del av læringsaktiviteten i faget.

Veiledning inngår som en sentral del av undervisnings- og læringsprosessen. Ved å ta i bruk ulike arbeidsmåter må studentene selv være aktive, kritiske og problemløsende.

I emnet inngår en modul om religion, livssyn og etikk (RLE) tilsvarende 10 poeng.

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
Faget pedagogikk og elevkunnskap har et særlig ansvar for å tilrettelegge for integrasjon av teori og praksis i utdanningen. Det skal være en nær kobling mellom innhold og arbeidsmåter i pedagogikk og elevkunnskap og praksisopplæringen. I det andre studieåret skal en felles ramme være elevens faglige, sosiale og personlige læring og utvikling. En presisering og konkretisering av arbeidet i forbindelse med praksisperiodene vil gå frem av praksisplanen.

Sammensatt vurdering - Alle delene må være godkjent/bestått før man får karakter i emnet.

Obligatorisk deltagelse: Obligatorisk deltakelse på all timeplanlagt undervisning. Krav om tilstedeværelse på minst 80 % av undervisningen. Vurdering: Godkjent/ikke godkjent. Må være godkjent for å kunne få endelig karakter i emnet.

Arbeidskrav: 4 arbeider, hvor 1 arbeid ligger under RLE-delen. Teller 0/100 av karakteren, muntlig/skriftlig individuelt/gruppe, vurdering: Godkjent/ikke godkjen

Skriftlig skoleeksamen: Individuell, skriftlig oppgave (7. semester): 8 timers skoleeksamen. Teller 25 % av endelig karakter.Gradert karakter A-F.

Mappe: Tidspunkt 8. semester. 2 arbeider som samlet vurderes med karakter A - F, beste A, ikke bestått F.

Arbeidene er knyttet til RLE modulen i emnet. (Teller 35 % av endelig sluttkarakter i emnet).

Muntlig eksamen: Tidspunkt 8. semester Muntlig eksamen i gruppe. (Teller 40 % av endelig sluttkarakter i emnet). Gradert karakter A-F.