Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2023/24)
Norske politiske styringssystemer, institusjoner og prosesser
PO106S
Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2023/24)

Norske politiske styringssystemer, institusjoner og prosesser

PO106S
Kurset er en introduksjon til statsvitenskap gjennom den norske konteksten.
Kurset gir en introduksjon til grunnleggende politiske strukturer og prosesser i Norge. Kurset begynner med en introduksjon til grunnleggende begreper, modeller og teorier i statsvitenskap, for så å fokusere på politiske strukturer i Norge. Studentene vil også få en oversikt over den norske politiske arenaen, gjennom tema som politiske institusjoner og forvaltning, valg, minoritetspolitikk, samepolitikk, Norges internasjonale relasjoner og aktuelle politiske debatter. Kurset fokuserer på den norske konteksten, men refererer også til de andre nordiske landene og den såkalte «nordiske modellen».
Generell studiekomeptanse eller realkompetanse etter gjeldende norske regelverk
Generell studiekomeptanse eller realkompetanse etter gjeldende norske regelverk

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • grunnleggende begreper, modeller og teorier i statsvitenskap
 • parlamentarisme i Norge, inkludert strukturen og rollen av både Stortinget og Statsrådet
 • det norske politiske systemet (på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå)
 • den norske velferdsstaten og viktige politiske problemstillinger i vår samtid
 • minoritetspolitikk, samepolitikk og den samiske befolkningens politiske representasjon gjennom Sametinget
 • Norges internasjonale relasjoner og samarbeid

Ferdigheter

Studenten kan:

 • anvende faglig kunnskap om politiske strukturer og prosesser i Norge for å vurdere viktige politiske beslutninger
 • anvende faglig kunnskap for å kunne delta i diskusjoner om politiske prosesser i Norge
 • anvende faglig kunnskap for å vurdere det norske politiske systemet i et internasjonalt perspektiv

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • skriftlig presentere grunnlegende begreper, modeller og teorier i statsvitenskap
 • skriftlig presentere og diskutere kjennetegn ved det norske politiske systemet og viktige problemstillinger innenfor norsk politikk
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
Obligatorisk for studenter på årsstudium Norwegian Language and Society. Valgbart for alle andre studenter.

Forelesninger og seminarer (ansikt til ansikt, på campus).

I seminarene samarbeider studentene i grupper for å svare på spørsmål og presentere resultatene muntlig i plenum.

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
Hjemmeeksamen - individuell, en uke, 6 til 10 sider, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F, Selv om emnet undervises på engelsk, kan eksamen besvares på Engelsk, Norsk, Dansk og Svensk.
Alle hjelpemidler tillatt.