Emnebeskrivelse for 2023/24
Praksis 1. studieår, 1-7
PRA1001
Emnebeskrivelse for 2023/24

Praksis 1. studieår, 1-7

PRA1001

Studenten skal i det første året, i samarbeid med medstudenter, observere, planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning under veiledning av praksislærere og faglærere. Praksis skal være veiledet, vurdert og variert. Den skal vise skal vise studentenes utvikling i ferdigheter og sosialisering til lærerprofesjonen samt undervisningskunnskap i undervisningsfagene. Observasjon knyttes til både veiledet og ikke veiledet praksis.  

Hovedtema for praksisopplæringen første studieår er lærerrollen, lærerarbeidet og lærerens tilrettelegging for læring og utvikling. Dette omhandler:

 • Utvikling av egen læreridentitet og relasjonskompetanse
 • Klasseledelse
 • Planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning

Våre interne dokumenter, "Praksishåndbok" og "Kompetanseguide for praksis", utdyper innhold, organisering og vurdering av praksis.

Ingen utover opptakskravet.
Ingen utover opptakskravet.

Læringsutbytteformuleringene i praksis må ses i sammenheng med læringsutbytteformuleringer i lærerutdanningsfagene. Det er et felles ansvar å gi innhold og progresjon i praksisstudiet. Etter gjennomført første år i grunnskolelærerutdanningen skal studenten ha følgende læringsutbytte:

KUNNSKAP

Studenten

 • har kunnskap om lærerens oppgaver og roller i skolen
 • har kunnskap om kontaktlærerrollen, klasseledelse, kommunikasjon og relasjonsarbeid

FERDIGHETER

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning med utgangspunkt i nasjonale og lokale planer
 • kan lede gode læringsprosesser med utgangspunkt i ulike arbeidsmåter og mål for undervisningen
 • kan gi uttrykk for egen refleksjon gjennom skriftlig arbeid
 • kan bruke observasjon som pedagogisk verktøy i klasserommet
 • kan ta ansvar for deler av en undervisningsøkt
 • kan samhandle med elever og kolleger / medstudenter

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • har startet utviklingen av egen læreridentitet, kommunikasjons- og relasjonskompetanse med utgangspunkt i profesjonsetikk
 • er bevisst på den etiske dimensjonen av lærerrollen
Det må påregnes noe kostnader i forbindelse med reise til og fra praksis. Nord universitet yter tilskudd til reiseutgifter etter gjeldende regelverk.
Obligatorisk
Det forutsettes at den enkelte student følger dokumentene "Praksishåndboka" og "Kompetanseguide for praksis" og setter seg inn i hvilke krav og forventninger som stilles. Dette omfatter blant annet:
 • Samarbeidsmøter
 • Refleksjonsseminar
 • Studentenes evaluering av praksisperiodene
 • Frammøte
 • Rutiner ved tvil om bestått praksis
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringsystem.

I første studieår gjennomføres 30 dager praksisopplæring på grunnskolens mellomtrinn, fordelt på 10 dager høst og 20 dager vår. I tillegg kommer minst fem dager tilrettelagt observasjon i grunnskolen, samt refleksjonsseminar/praksisoppsummering. Studentene har til vanlig samme praksisskole i begge semester. I tillegg til veiledet praksis kan det komme ulike typer ikke-veiledet praksis knyttet til fagene. Disse beskrives i fagenes emne- og semesterplaner. Eksempler på slik praksis kan være observasjoner, datainnsamlinger, adopsjonsdager og utprøvinger i skolen.

Detaljerte planer for innhold, arbeidskrav, gjennomføring av praksisopplæringen og frister for innleveringer og tilbakemeldinger, gjennomgås på oppstartsmøter/praksisforberedende møter og omtales i "Kompetanseguide for praksis".

Praksis vurderes til Bestått/Ikke bestått.

For å bestå praksis må studenten etter en helhetsvurdering ha oppnådd læringsutbyttet for praksisemnet, ha 100 % oppmøte, samt gjennomført og fått godkjent alle oppgaver etc. som følger av kompetanseguiden. Fravær fra praksis eller manglende godkjenning av oppgaver vil i seg selv medføre ikke bestått. Studenter som får ikke bestått i praksis må gjennomføre ny praksis i sin helhet.

Ny/Utsatt eksamen:

I følge "Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet" har studenter rett til å framstille seg til praksisopplæring to ganger. Ved Ikke bestått på første forsøk må studenten vente til neste gang samme praksisperiode gjennomføres for å framstille seg til nytt forsøk. Studenten må skriftlig melde seg opp til ny praksis ved studiestart. Ny praksis gjennomføres etter de samme retningslinjene som ordinær praksis. Studenten vil få en skriftlig melding om Ikke bestått.