Emnebeskrivelse for 2024/25
2. praksisperiode
PRA2052
Emnebeskrivelse for 2024/25

2. praksisperiode

PRA2052
Studenten skal i andre studieår, 3. semester, gjennomføre 20 dager med praksisopplæring på grunnskolens småtrinn, 1.-4. trinn.

Studenten skal i andre studieår, 3. semester, gjennomføre 20 dager med praksisopplæring på grunnskolens småtrinn, 1.-4. trinn.

Studentene skal observere, planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning under veiledning av praksislærer og faglærer.

Praksis skal være veiledet, variert og vurdert. Sentralt for praksisperioden er:

 • Videre utvikling av egen profesjonsidentitet og relasjonskompetanse
 • Samarbeid med medstudenter, praksislærer og faglærer
 • Tilpasset opplæring og vurdering for læring
 • Planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning
 • Skolen som organisasjon og samarbeid med andre instanser

Emnet er forbeholdt studenter på lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, musikk

Krav om bestått praksis første studieår

Emnet er begrenset til studenter på 5-årig Lærerutdanning for praktiske og estetiske fag (LUPE) og krever generell studiekompetanse med karakterkrav på 35 skolepoeng og krav om karakteren minst 3 i norsk og matematikk. Krav om bestått praksis første studieår

KUNNSKAP

Studenten

 • Har god forståelse og kunnskap om innholdet i og begrunnelsene for de sentrale styringsdokumentene som regulerer skolens virksomhet
 • har god kunnskap om motivasjon, læring og utfordringer i læringsarbeidet for ulike grupper av elever og hvilke muligheter praktiske og estetiske tilnærmingsmåter gir
 • har kunnskap om undervisning i et flerkulturelt perspektiv
 • har kunnskap om planleggingsverktøy og vurderingsarbeid
 • har god kunnskap om verdier, forståelse for interesser og normer i ulike barne- og ungdomskulturer

FERDIGHETER

Studenten

 • kan lage undervisningsopplegg og begrunne valg av mål, innhold, arbeidsmåter og vurderingsformer med utgangspunkt i didaktisk teori.
 • kan bidra til at alle elever i praktiske og estetiske fag får utvikle sine ferdigheter
 • kan anvende digitale ressurser i planlegging, organisering, gjennomføring og vurdering
 • kan lede store og små elevgrupper i sang og samspill

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • har god evne til å reflektere over egen og andres undervisning
 • har god evne til å samarbeide med praksismiljøet og medstudenter
 • har evne til å dra nytte av veiledning i egen profesjonsutvikling
 • Har evne til å kommunisere og reflektere over profesjonsetiske dilemmaer

Det må påregnes noe kostnad i forbindelse med reise til og fra praksis. Nord universitet yter tilskudd til reiseutgifter etter gjeldende vedtak.

Relevant støttelitteratur:

Forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskolerRetningslinjer for egenbetaling ved Nord Universitet

Retningslinjer for økonomisk tilskudd til studenter somgjennomfører praksisstudier ved Nord universitet

Praksisemne

FORBEREDELSE AV PRAKSIS

Oppstartsmøte og samtaler med praksislærer i forkant av oppstart for praksisperioden.

GJENNOMFØRING AV PRAKSIS

 • observasjon av praksislærers og medstudenters undervisning
 • Planlegging og gjennomføring av egne undervisningsøkter, alene og sammen med medstudenter
 • Evaluering av både egne og medstudenters undervisningsøkter

VEILEDNING

I praksisperioden skal studenten ha inntil 10 timer veiledning, i gruppe, pr uke. Veiledningen skal gis både individuelt og i gruppe, og har til hensikt å støtte opp om læring og utvikling hos den enkelte student. Det skal gjennomføres en individuell midtevaluering og sluttevaluering i praksisperioden.

OPPGAVEINNLEVERING

Det er 3 oppgaver knyttet til praksisperioden:

 • Forventningsoppgave
 • Fagoppgave
 • Egenevalueringsoppgave

Disse oppgavene er knyttet til profesjonsfaget.

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem

Nord universitet tildeler praksisplasser i kommuner som institusjonen har samarbeidsavtaler med.

Lærerutdanning for praktiske og estetiske fag tilbyr 130 dager veiledet, variert og vurdert praksis. I tredje semester gjennomføres det 20 dager med praksisopplæring på grunnskolens småtrinn, 1.-4.trinn.

Det skal være progresjon i praksisopplæringa og den skal ha en integrerende funksjon i utdanninga. Veiledning og vurdering av praksis er et felles ansvar for faglærere, praksislærere og rektor ved praksisskolen. Utvikling av studentens kompetanse knyttet til det å være lærer, skjer i et gjensidig forhold mellom praksisarena og undervisningsarena.

Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet, og inngå i en helhetsvurdering av studentens forutsetninger for å kunne fungere i yrket.

Praksis vurderes til Bestått/Ikke bestått.

For å bestå praksis må studenten etter en helhetsvurdering ha oppnådd læringsutbyttet for praksisemnet, ha 100 % oppmøte, samt gjennomført og fått godkjent alle oppgaver som tilfaller praksisperioden. Fravær fra praksis eller manglende godkjenning av oppgaver vil i seg selv medføre ikke bestått. Studenter som får ikke bestått i praksis må gjennomføre ny praksis i sin helhet.

Oppgaver som tilfaller praksisperioden:

 • Innlevering om forventninger til praksis, leveres digitalt i læringsplattform
 • Innlevering av egenevaluering, leveres digitalt i læringsplattform
 • Fagoppgave i profesjonsfaget om praksis med gitt oppgavetekst

Oppgavene vurderes av aktuell faglærer.

På vitnemålet slås karakterene i alle praksisemnene sammen til èn karakter i praksisopplæring.

Den veiledede praksisopplæringa i studieåret må være bestått for at studentene skal kunne fortsette å følge utdanninga påfølgende studieår.

Ny/Utsatt eksamen:

I følge "Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet" har studenter rett til å framstille seg til praksisopplæring to ganger. Ved Ikke bestått på første forsøk må studenten vente til neste gang samme praksisperiode gjennomføres for å framstille seg til nytt forsøk. Studenten må skriftlig melde seg opp til ny praksis ved studiestart. Ny praksis gjennomføres etter de samme retningslinjene som ordinær praksis. Studenten vil få en skriftlig melding om Ikke bestått.