Emnebeskrivelse for 2023/24
2. praksisperiode
PRA2052
Emnebeskrivelse for 2023/24

2. praksisperiode

PRA2052
Studenten skal i andre studieår, 3. semester, gjennomføre 20 dager med praksisopplæring på grunnskolens småtrinn, 1.-4. trinn.

Studenten skal i andre studieår, 3. semester, gjennomføre 20 dager med praksisopplæring på grunnskolens småtrinn, 1.-4. trinn.

Studentene skal observere, planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning under veiledning av praksislærer og faglærer.

Praksis skal være veiledet, variert og vurdert. Sentralt for praksisperioden er:

 • Videre utvikling av egen profesjonsidentitet og relasjonskompetanse
 • Samarbeid med medstudenter, praksislærer og faglærer
 • Tilpasset opplæring og vurdering for læring
 • Planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning
 • Skolen som organisasjon og samarbeid med andre instanser
 • Deltakelse i planlegging og gjennomføring av hjem- skolesamarbeid

Emnet er forbeholdt studenter på lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, musikk

Krav om bestått praksis første studieår

Emnet er begrenset til studenter på 5-årig Lærerutdanning for praktiske og estetiske fag (LUPE) og krever generell studiekompetanse med karakterkrav på 35 skolepoeng og krav om karakteren minst 3 i norsk og matematikk. Krav om bestått praksis første studieår

KUNNSKAP

Studenten

 • Har god forståelse og kunnskap om innholdet i og begrunnelsene for de sentrale styringsdokumentene som regulerer skolens virksomhet
 • har god kunnskap om motivasjon, læring og utfordringer i læringsarbeidet for ulike grupper av elever og hvilke muligheter praktiske og estetiske tilnærmingsmåter gir
 • har kunnskap om undervisning i et flerkulturelt perspektiv
 • har kunnskap om planleggingsverktøy og vurderingsarbeid
 • har god kunnskap om verdier, forståelse for interesser og normer i ulike barne- og ungdomskulturer
 • har god kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om mobbing, krenkelser, vold og seksuelle overgrep mot barn
 • Har eksempler på samarbeid med offentlige instanser og andre samarbeidspartnere

FERDIGHETER

Studenten

 • kan legge til rette for kreative prosesser, estetisk opplevelse, erfaring og kritisk refleksjon og nyttiggjøre seg lokalt arbeids-, kultur- og samfunnsliv i elevenes læring
 • kan analysere læreplaner og begrunne valg av mål, innhold, arbeidsmåter og vurderingsformer med utgangspunkt i pedagogisk og fagdidaktisk teori og praksis i grunnskolen
 • kan bidra til at alle elever i praktiske og estetiske fag får utvikle sine musikalske ferdigheter
 • kan anvende digitale ressurser i planlegging, organisering, gjennomføring og vurdering
 • kan lede store og små elevgrupper i sang og samspill

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • har god evne til å reflektere over egen og andres undervisning
 • har god evne til å samarbeide med praksismiljøet og medstudenter
 • Har evne til å inkludere flerkulturelle perspektiv i undervisning
 • har evne til å dra nytte av veiledning i egen profesjonsutvikling
 • Har evne til å kommunisere og reflektere over profesjonsetiske dilemmaer

Det må påregnes noe kostnad i forbindelse med reise til og fra praksis. Nord universitet yter tilskudd til reiseutgifter etter gjeldende vedtak.

Relevant støttelitteratur:

Forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskolerRetningslinjer for egenbetaling ved Nord Universitet

Retningslinjer for økonomisk tilskudd til studenter somgjennomfører praksisstudier ved Nord universitet

Praksisemne

GJENNOMFØRING AV PRAKSIS

Det forutsettes at den enkelte student følger den vedtatte plan for praksis og setter seg inn i hvilke krav og forventninger som stilles. Det forutsettes også at studenten følger praksislærers arbeidsdag og innretter seg etter gjeldende rutiner ved den enkelte skole. Rektor er ansvarlig for praksisopplæringa ved sin skole.

De ulike komponentene i praksisopplæringa: observasjon av praksislærers og medstudenters undervisning, refleksjon over lærers/students relasjon til elever og mellom elevene, gjennomføring av egne undervisningsøkter, alene og sammen med medstudenter, og samarbeidstid og veiledning, utgjør en helhet som forutsetter nær kontakt og god dialog mellom partene. Sammen med forarbeid og etterarbeid, og møter på dag- og kveldstid knyttet til praksis, utgjør dette den obligatoriske praksisopplæringa. Det skal være nær sammenheng mellom det som skjer i undervisninga og i veiledningsøktene.

FORBEREDELSE AV PRAKSIS

Praksiskoordinator fungerer som et bindeledd mellom Nord universitet og praksisskolen. Informasjon om praksis, inkludert opplysninger om praksisparti, sendes til praksislærerne og rektor ved praksisskolen i forkant av praksisperioden. Praksislærer, studenter og faglærer planlegger den videre veiledning og oppfølging av praksispartiet.

Ved første møte med praksisskolen får studentene informasjon om skolen, elever, undervisningsplaner, arbeidsmåter osv. Rektor møter studentene og gir sin del av den nødvendige informasjonen.

VEILEDNING

I praksisperioden skal studenten ha inntil 10 timer veiledning, i gruppe, pr uke. Veiledningen skal gis både individuelt og i gruppe, og har til hensikt å støtte opp om læring og utvikling hos den enkelte student. Veiledningen skjer kontinuerlig. Det skal gjennomføres en individuell midtevaluering og sluttevaluering i praksisperioden.

OPPGAVEINNLEVERING

Oppgaver om forventninger til praksis og egenevaluering skal skrives etter nærmere definerte punkter. Hensikten er å bevisstgjøre studenten om sin egen utvikling og gi en mulighet til å påvirke praksisopplæringa. Oppgave i profesjonsfaget vil ha gitt oppgavetekst. Alle tre skal leveres digitalt i læringsplattform til gitte frister.

FRAMMØTE

Praksis er obligatorisk for alle studenter, og inngår som en integrert del av alle fag i utdanninga. Det kreves 100 % deltakelse i praksis. Studenten må melde eventuelt fravær i praksisperioden direkte til rektor eller praksislærer, snarest mulig.

Praksislærer gir melding om fravær til Nord universitet innen en uke etter siste praksisdag. Ved fravær må alle fraværsdager/-timer erstattes med ny praksis. Ny praksis tilbys bare til studenter med gyldig fravær. Gyldig fravær er sykdom eller sterke velferdsgrunner. Fravær over tre dager skal bekreftes ved legeattest eller attest fra annen sakkyndig. Ved særlig stort fravær vurderer studieleder sammen med praksislærer og faglærer om hele praksisperioden skal tas på nytt. Tidspunkt for eventuell ny praksis avtales særskilt, men regelen er at den gjennomføres i samme semester slik at vanlig studieprogresjon er mulig.

Studenter som er i praksis og skal delta i studentpolitisk arbeid, må følge retningslinjene for tilstedeværelse som er beskrevet i studieplan. I studier med krav om 100 % tilstedeværelse, må studenter gjøre avtale med praksislærer om å ta igjen restpraksis i undervisningsfri periode.

Studenter som ikke kan delta i studentpolitisk arbeid på grunn av praksisgjennomføring, må melde fravær i sitt verv i god tid slik at vararepresentant kan overta oppgaven.

RUTINER VED TVIL OM BESTÅTT PRAKSISOPPLÆRING

Hvis det er tvil om en student kan få bestått karakter i en praksisperiode, skal praksislærer ta kontakt med rektor eller den rektor delegerer praksisansvar til ved praksisskolen, og faglærer ved Nord universitet. I en individuell samtale, så tidlig som mulig i perioden, orienteres studenten om at praksis kan bli vurdert til ikke bestått. Studenten får skriftlig tilbakemelding fra praksislærer og faglærer om hva som må forbedres i resterende del av praksisperioden. Skriftlig dokumentasjon på at samtalen er gjennomført skrives under av student, praksislærer og faglærer. Praksislærer oppbevarer dokumentet inntil studenten er ferdig med praksisperioden. Blir ikke forhold som er omtalt i samtalen tilstrekkelig forbedret, vil studenten få ikke bestått i praksis.

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem

Nord universitet tildeler praksisplasser i kommuner som institusjonen har samarbeidsavtaler med.

Lærerutdanning for praktiske og estetiske fag tilbyr 130 dager veiledet, variert og vurdert praksis. I tredje semester gjennomføres det 20 dager med praksisopplæring på grunnskolens småtrinn, 1.-4.trinn.

Det skal være progresjon i praksisopplæringa og den skal ha en integrerende funksjon i utdanninga. Veiledning og vurdering av praksis er et felles ansvar for faglærere, praksislærere og rektor ved praksisskolen. Utvikling av studentens kompetanse knyttet til det å være lærer, skjer i et gjensidig forhold mellom praksisarena og undervisningsarena.

Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet, og inngå i en helhetsvurdering av studentens forutsetninger for å kunne fungere i yrket.

Praksis vurderes til Bestått/Ikke bestått.

For å bestå praksis må studenten etter en helhetsvurdering ha oppnådd læringsutbyttet for praksisemnet, ha 100 % oppmøte, samt gjennomført og fått godkjent alle oppgaver som tilfaller praksisperioden. Fravær fra praksis eller manglende godkjenning av oppgaver vil i seg selv medføre ikke bestått. Studenter som får ikke bestått i praksis må gjennomføre ny praksis i sin helhet.

Oppgaver som tilfaller praksisperioden:

 • Innlevering om forventninger til praksis, leveres digitalt i læringsplattform
 • Innlevering av egenevaluering, leveres digitalt i læringsplattform
 • Fagoppgave i profesjonsfaget om praksis med gitt oppgavetekst

Oppgavene vurderes av aktuell faglærer.

På vitnemålet slås karakterene i alle praksisemnene sammen til èn karakter i praksisopplæring.

Den veiledede praksisopplæringa i studieåret må være bestått for at studentene skal kunne fortsette å følge utdanninga påfølgende studieår.

Ny/Utsatt eksamen:

I følge "Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet" har studenter rett til å framstille seg til praksisopplæring to ganger. Ved Ikke bestått på første forsøk må studenten vente til neste gang samme praksisperiode gjennomføres for å framstille seg til nytt forsøk. Studenten må skriftlig melde seg opp til ny praksis

ved studiestart. Ny praksis gjennomføres etter de samme