Emnebeskrivelse for 2024/25
3. praksisperiode
PRA2053
Emnebeskrivelse for 2024/25

3. praksisperiode

PRA2053
Studenten skal i andre studieår, fjerde semester, ha praksisopplæring på grunnskolens ungdomstrinn

Studenten skal i andre studieår, fjerde semester, ha praksisopplæring på grunnskolens ungdomstrinn, og i samarbeid med medstudenter, observere, planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning under veiledning av praksislærer og faglærer. Praksis skal være veiledet, variert og vurdert.

Hovedtema for praksisopplæringen andre studieår er lærerrollen, lærerarbeidet og lærerens tilrettelegging for læring og utvikling. Dette omhandler:

 • Utvikling av egen profesjonsidentitet og relasjonskompetanse
 • Klasseledelse
 • Planlegging, gjennomføring av undervisning, tilpasset opplæring og vurdering for læring
 • Skolen som organisasjon og samarbeid med andre instanser
 • Samarbeid med medstudenter, praksislærer og faglærer
 • Deltakelse i planlegging og gjennomføring av hjem-skolesamarbeid
 • Ungdommers musikalske identitetsutvikling

Emnet er forbeholdt studenter på lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, musikk

Det er også krav om at tidligere praksisperioder er bestått før du får adgang til emnet.

Bestått praksis andre og tredje semester

KUNNSKAP

Studenten

 • har god kunnskap om samspillet mellom elever og mellom elev og lærer, om skoleledelse, klasseledelse, teamarbeid og skole-hjemsamarbeid
 • har god kunnskap om læring, læreprosesser, arbeidsmåter, læremidler og vurderingsformer som særpreger de praktiske og estetiske fagene
 • har gode kunnskaper om lærerens rolle, rettigheter og plikter og om lærerarbeidet på organisasjonsnivå, herunder kontaktlærers arbeid og ansvar
 • har erfarings- og praksisbasert kunnskap

FERDIGHETER

Studenten

 • Kan alene planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere opplæring i det praktiske og estetiske faget, tverrfaglig arbeid og til utvikling av læringsmiljøet
 • kan bruke ulike vurderingsmåter for å fremme læring, elevmedvirkning og lærelyst
 • kan være en tydelig leder og lede læringsarbeid for ulike elever, samt kunne veilede i kollegafellesskap
 • kan identifisere atferd som er utfordrende for elevenes læring og drøfte måter dette kan håndteres på
 • kan lede gode læringsprosesser med utgangspunkt i ulike arbeidsmåter og mål for undervisningen
 • kan gi uttrykk for egen refleksjon gjennom skriftlig arbeid

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan drøfte undervisning og læring, fag og elever i lys av aktuelle læreplaner og profesjonsetiske perspektiver
 • kan planlegge og delta i hjem-skolesamarbeid.
 • Har evne til å inkludere flerkulturelle perspektiv i undervisning
 • kan reflektere over egen og andres praksis i lys av teori og forskning
 • har innsikt i barn og unges musikalske og sosiale identitetsutvikling og kan bruke denne kompetansen til å arbeide med elevenes holdninger til musikk i et flerkulturelt samfunn

Det må påregnes noe kostnad i forbindelse med reise til og fra praksis. Nord universitet yter tilskudd til reiseutgifter etter gjeldende vedtak.

Relevant støttelitteratur:

Forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskolerRetningslinjer for egenbetaling ved Nord Universitet

Retningslinjer for økonomisk tilskudd til studenter somgjennomfører praksisstudier ved Nord universitet

Praksisemne

FORBEREDELSE AV PRAKSIS

Oppstartsmøte og samtaler med praksislærer i forkant av oppstart for praksisperioden

GJENNOMFØRING AV PRAKSIS

 • observasjon av praksislærers og medstudenters undervisning
 • Planlegging og gjennomføring av egne undervisningsøkter, alene og sammen med medstudenter
 • Evaluering av både egne og medstudenters undervisningsøkter.

VEILEDNING

I praksisperioden skal studenten ha inntil 10 timer veiledning, i gruppe, pr uke. Veiledningen skal gis både individuelt og i gruppe, og har til hensikt å støtte opp om læring og utvikling hos den enkelte student. Det skal gjennomføres en individuell midtveisevaluering og sluttevaluering i praksisperioden.

OPPGAVEINNLEVERING

Det er 3 oppgaver knyttet til praksisperioden:

 • Forventningsoppgave
 • Fagoppgave
 • Egenevalueringsoppgave

Disse oppgavene er knyttet til profesjonsfaget.

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem

Nord universitet tildeler praksisplasser i kommuner som institusjonen har samarbeidsavtaler med.

Lærerutdanning for praktiske og estetiske fag tilbyr 130 dager veiledet, variert og vurdert praksis. I fjerde semester gjennomføres det 20 dager med praksisopplæring på grunnskolens ungdomstrinn, 8.-10.trinn. Perioden gjennomføres sammenhengende.

Det skal være progresjon i praksisopplæringa og den skal ha en integrerende funksjon i utdanninga. Veiledning og vurdering av praksis er et felles ansvar for faglærer, praksislærer og rektor ved praksisskolen. Utvikling av studentens kompetanse knyttet til det å være lærer, skjer i et gjensidig forhold mellom praksisarena og undervisningsarena.

Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet, og inngå i en helhetsvurdering av studentens forutsetninger for å kunne fungere i yrket.

Praksis vurderes til Bestått/Ikke bestått.

For å bestå praksis må studenten etter en helhetsvurdering ha oppnådd læringsutbyttet for praksisemnet, ha100% oppmøte, samt gjennomført og fått godkjent alle oppgaver som tilfaller praksisperioden. Fravær fra praksis eller manglende godkjenning av oppgaver vil i seg selv medføre ikke bestått. Studenter som får ikke bestått i praksis må gjennomføre ny praksis i sin helhet.

Oppgaver som tilfaller praksisperioden:

 • Innlevering om forventninger til praksis, leveres digitalt i læringsplattform
 • Innlevering av egenevaluering, leveres digitalt i læringsplattform
 • Fagoppgave i profesjonsfaget om praksis med gitt oppgavetekst

Oppgavene vurderes av aktuell faglærer.

På vitnemålet slås karakterene i alle praksisemnene sammen til èn karakter i praksisopplæring.

Den veiledede praksisopplæringa i studieåret må være bestått for at studentene skal kunne fortsette å følge utdanninga påfølgende studieår.

Ny/Utsatt eksamen:

I følge "Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet" har studenter rett til å framstille seg til praksisopplæring to ganger. Ved Ikke bestått på første forsøk må studenten vente til neste gang samme praksisperiode gjennomføres for å framstille seg til nytt forsøk. Studenten må skriftlig melde seg opp til ny praksis ved studiestart. Ny praksis gjennomføres etter de samme retningslinjene som ordinær praksis. Studenten vil få en skriftlig melding om Ikke bestått.