Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2024/25)
Kina i internasjonal politikk
STA1004
Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2024/25)

Kina i internasjonal politikk

STA1004
Kina i internasjonal politikk introduserer studentene for viktige historiske og moderne spørsmål som Kina (Folkerepublikken Kina) står overfor i Indo-Stillehavsregionen og ellers. Spesifikt tar kurset sikte på å analysere Kinas utviklingsbane og forstå virkningen av nasjonal identitet (som forankret i Kinas historiske erfaringer) på Kinas internasjonale anliggender i Indo-Stillehavet ved å studere kritiske hendelser i moderne kinesisk historie.
Kina i internasjonal politikk introduserer studentene for viktige historiske og moderne spørsmål som Kina (Folkerepublikken Kina) står overfor i Indo-Stillehavsregionen og ellers. Spesifikt tar kurset sikte på å analysere Kinas utviklingsbane og å forstå virkningen av nasjonal identitet (som forankret i Kinas historiske erfaringer) på Kinas internasjonale anliggende i Indo-Stillehavet ved å studere kritiske hendelser i moderne kinesisk historie. Emnet består av to deler. Den første delen tar for seg sammenbruddet av Qing-imperiet, de påfølgende republikanske årene så vel som de første tiårene av det nyetablerte Kina. Videre analyseres Kinas "reform og åpning", Kinas internasjonale "vekst" og utfordringene som kan hindre Kinas regionale ambisjoner, inkludert motsetninger i den økonomiske modellen (f.eks. overdreven avhengighet av gjeld for å fremme vekst), miljøforringelse, befolkningsaldring etc. Den andre delen av emnet setter søkelys på kinesisk innenriks- og utenrikspolitikk og Kinas bilaterale forbindelser med hovedaktørene i Indo-Stillehavsregionen inkludert USA, Japan, Nord- og Sør-Korea, Russland og land i Sørøst-Asia. Det viktige «Taiwan-spørsmålet» tas også opp i denne delen. Som et resultat vil studentene forbedre sin forståelse av (1) de viktigste sosioøkonomiske endringene som finner sted i Kina, inkludert industrialisering, innovasjon, fattigdomsbekjempelse, forbedringer i helsevesenet, klimatiltak og forholdet til FNs bærekraftsmål, samt (2) den bredere geopolitiske og militære utviklingen som finner sted i Indo-Stillehavsregionen.
Generell studiekompetanse kvalifiserer for å ta emnet

Kunnskap:

  • Utvikle forståelse for de viktigste problemene og aspektene ved Kinas engasjement med landene i Indo-Stillehavsregionen
  • Inngående empirisk kunnskap knyttet til Kinas politiske og økonomiske utviklingsbane frem til i dag

Ferdigheter:

  • Å kunne analysere indo-stillehavslandenes reaksjoner på Kinas vekst
  • Å kunne forklare analytisk hvordan Kinas særegne historiske erfaringer har vært med på å forme Kinas identitet som internasjonal aktør

Generell kompetanse:

  • Vurder innflytelsen av økonomisk utvikling, teknologiske fremskritt, deltakelse i globalisering og kollektiv identitet på de utviklende politiske systemene i Indo-Stillehavsregionen
Ingen kostnader utenom semesteravgift.
Anbefalt valgemne for Bachelor i Internasjonale relasjoner og årsstudiet i Circumpolar Studies.
13 ukers langt kurs, bestående av 12 forelesninger og 10 seminar
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Sammensatt vurdering, bestående av:

  • Arbeidskrav: Quiz. Teller 0/100
  • Arbeidskrav: Studentpresentasjon. Teller 0/100
  • Hjemmeeksamen: 4 dager. Teller 100/100
Ingen/Alle