Fire studenter ved ei bærbar datamaskin
Årsstudium

Engelsk

Bodø

Vil du studere engelsk? Dette studiet gir deg gode ferdigheter i og kunnskap om engelsk språk, litteratur og kultur.


Om studiet

Engelsk årstudium er en fagdisiplinær introduksjon til studiet av engelsk. Studiet fokuserer på relevante språklige og litterære emner, og tar sikte på å utdanne studenter innenfor disse fagområdene og forberede studentene til å fortsette studiene innen denne disiplinen. Studiet består av fire emner på 15 studiepoeng hver. Kursene er engelsk språk og lingvistikk, britiske studier, engelsk didaktikk og amerikanske studier.

Hva kan du jobbe som?

Studiet kan innlemmes i fullgrads bachelorprogram. Det legger også til rette for faglig språk- og kommunikasjonsutvikling for fagpersoner som arbeider på tvers av en rekke felt i både offentlig og privat sektor, inkludert kommunikasjon, turisme, kultur, utdanning og sosialt arbeid.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper språklig fordypning fra videregående skole med karakteren 4 eller bedre.

Et ukelangt studieopphold ved Det norske studiesenteret (NSC) ved Universitetet i York inngår som et arbeidskrav i emnet Britiske studier. Dette er en populær og spennende mulighet til å oppleve England. Studenter som ikke ønsker å delta på studieturen vil oppfylle arbeidskravet hjemmefra gjennom et alternativt faglig opplegg.

Det studier gir grunnlag for å fortsette med engelskstudier på høyere nivå ved de universiteter som tilbyr dette.

Kunnskap

Kandidaten

har grunnleggende kunnskap om lydsystemet i engelsk, ordtilfanget og språkets grammatiske struktur samt innsikt i kulturelle konvensjoner for språkbruk

har kunnskap om engelsk som verdensspråk og utviklingen av dets rolle som kontaktspråk for mennesker fra ulike land og kulturer og dets betydning for internasjonalisering innen utdanning og arbeidsliv

har kunnskap om samfunnsliv, historie og kulturuttrykk i engelsktalende land

har kjennskap til sjangere og deres sentrale kjennetegn, samt normer for akademisk tekstproduksjon, ansvarlig kildebruk og personvern

har kunnskap og innsikt i engelsk i en helhetlig, kulturell sammenheng

har innsikt i fagets muligheter for å utvikle mellommenneskelig kommunikasjon, verdibevissthet, respekt og toleranse.

har kunnskap om teksters struktur og språklige virkemidler og om kritiske og analytiske tilnærminger til litteratur og annen tekst

har kunnskap og innsikt til personlig og akademisk modning

har økt kunnskap og innsikt i språk som fenomen

Ferdigheter

Kandidaten

har evne til videre faglig egenutvikling, og kompetanse for videre utdanning i engelsk innenfor vår akademiske utdanningsstruktur

kan analysere og skrive forskningsbaserte artikler om litterære tekster, samt anvende et presist og tilpasset begrepsapparat i arbeidet med tekst

kan utforske samfunnsliv, historie og kulturuttrykk i engelsktalende land

kan bruke engelsk sikkert og funksjonelt muntlig og skriftlig

Generell kompetanse

Kandidaten

kan formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen

kan reflektere over egen læring

kan jobbe selvstendig og sammen med andre

Ingen spesifikke kostnader annet enn semesterregistreringsavgift og pensumlitteratur. Et ukelangt studieopphold ved Det norske studiesenteret (NSC) ved Universitetet i York inngår som et arbeidskrav i Britiske studier. Studenter som ikke ønsker å delta på studieturen vil oppfylle arbeidskravet hjemmefra gjennom et alternativt faglig opplegg.