Fat med grønnsaker, brød, kjøtt og egg.
Kortere studier

Ernæring

Bodø

Er du interessert i ernæring og kosthold? I dette studiet på masternivå kan du fordype deg i helsefremmende ernæring og bærekraftig kosthold.


Om studiet

Ernæringsmessig riktig kosthold spiller en vesentlig rolle både som grunnlag for god helse, og som forebygging og behandling av en rekke sykdommer og helserelaterte plager. I studiet vektlegges samfunnsernæring med fokus på helsefremmende og bærekraftig kosthold. I undervisningen inngår praktisk matlaging for å sikre ferdigheter som grunnlag for å planlegge og tilberede ernæringsmessige fullverdige måltider for ulike grupper.

Studiet er på masternivå.

Hva kan du jobbe som?

Opptre som veileder i spørsmål om sammenhengen mellom kosthold og helse, både for enkeltpersoner og ulike befolkningsgrupper. Kompetanse som gir mulighet til å jobbe med det formål å fremme folkehelsen og øke kunnskapen om ernæring og helse hos private og kommunale instanser, f.eks. gjennom undervisning og kursing. Drive med utviklingsarbeid innen ernæring, mat og helse.

To samlinger per semester.

Samlingsuker høst 2024: uke 36 og 44.

Samlingene er fra tirsdag til og med torsdag.

(Med forbehold om endringer)

Ingen.

Grunnlaget for opptak er bachelorgrad eller tilsvarende grad på minimum 180 studiepoeng.

Poengberegning og rangering

Ved flere kvalifiserte søkere enn studieplasser rangeres søknadene ut fra et vektet gjennomsnitt av opptaksgrunnlaget. Du kan lese mer om poengberegning og rangering her: https://www.nord.no/rangering-av-sokere

Ingen.
Studiet kan inngå i en mastergrad i helsevitenskap, folkehelse eller tilsvarende studier.

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om ernæring, kosthold og mat, dens betydning for individ og samfunn, også i et bærekraftig perspektiv
 • har inngående kunnskap om de viktigste ernæringsutfordringene i Norge, i ulike faser i livet, og sett i lys av samfunnsmessige forhold
 • kan anvende kunnskap om ernæring, kosthold og mat i undervisning og formidling
 • kan identifisere og analysere ernæringsmessige faktorer som hemmer og fremmer helse
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets plass i samfunnet

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere og forklare ulike faktorer og samfunnsmessige forhold som påvirker kostholdet og matvarekvaliteten, herunder matproduksjon, - og forbruk i et bærekraftig perspektiv
 • kan anvende egnede metoder for å kartlegge kosthold på individ-, gruppe- og befolkningsnivå og planlegge kosthold og menyer i tråd med nasjonale kost- og ernæringsanbefalinger for ulike grupper i befolkningen
 • kan bruke relevante teorier og metoder for å planlegge og gjennomføre ernæringstiltak på individ-, gruppe- og befolkningsnivå
 • kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning med utgangspunkt i kunnskap om kostholdets betydning for å fremme god helse, på individ- og gruppenivå
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, samt anvende nasjonal og internasjonal litteratur for å strukturere og formulere faglige resonnementer 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med fagpersoner og til allmennheten
 • kan bidra til nytenking i arbeid med helsefremmende kosthold
 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.