Modell av Bodø sentrum
Bachelor

Geografi og samfunnsplanlegging, samlingsbasert

Levanger

Ved å studere bachelor i geografi og samfunnsplanlegging bygger du kompetanse til å jobbe med spennende tema som samfunnsplanlegging og bærekraftig byplanlegging, samfunnssikkerhet, turisme, og til å undervise i geografi og samfunnskunnskap.


Om studiet

Interessert i samfunnsplanlegging, geografiske informasjonssystemer, natur og samfunn? Da kan geografistudiet være noe for deg! Du bygger kompetanse til å jobbe med spennende tema som samfunnsplanlegging og bærekraftig byplanlegging, samfunnssikkerhet, turisme, og til å undervise i geografi og samfunnskunnskap. Som geograf benytter du geografiske informasjonssystemer (GIS) for planlegging og romlige/geografiske analyser. Geografi er et fag som rommer mye som blir etterspurt i forbindelse med 'det grønne skiftet', bærekraftsmålene og bærekraftig utvikling.

Hva kan du jobbe som?

Geografi er et fag som rommer mye som blir etterspurt i forbindelse med samfunnsplanlegging, bærekraftig utvikling og 'det grønne skiftet'. Studiet legger grunnlaget for yrkesmuligheter innenfor privat næringsliv, offentlig planlegging, forvaltning, skoleverk, forskning og utvikling. Med et tydelig fokus på samfunnsplanlegging og GIS, møter vi behovet for samfunnsplanleggere med en bred kompetanse som etterspørres i norske kommuner, fylkeskommuner, etater og myndigheter. Det finnes også gode muligheter til arbeid i et internasjonalt miljø. I dag jobber geografer innenfor et bredt fagfelt. For eksempel innen miljø- og bærekraftig samfunnsplanlegging, næringsselskap, avansert utredningsvirksomhet, reiseliv og undervisning. Studiet kvalifiserer til undervisning i geografi i videregående skole, og kan også kvalifisere til undervisning i samfunnskunnskap.

Utenlandsopphold

Aktuelt semester for utveksling på bachelor i geografi og samfunnsplanlegging er 4. semester. Dersom du ønsker å studere et semester i utlandet har vi flere aktuelle utvekslingsavtaler;

Mittuniversitetet i Sverige

Roskilde University i Danmark

University of Iceland på Island

Universitet i Padova i Italia

Augsburg University i Minneapolis i USA

Western Sydney University i Australia

Vancouver Island University og University of Northern British Colombia (UNBC) i Canada

Ta kontakt med studieveileder for mer informasjon om utvekslingsmuligheter!

Videre utdanning

Bachelorgrad i geografi gir muligheter til studier i geografi på masternivå ved andre norske universiteter og ved utenlandske utdanningsinstitusjoner. Ved Nord universitet tilbys det en fleksibel, samlingsbasert master i samfunnsanalyse fra høst 2022, med aktuelle emner for geografi. Denne kan også tas som en heltidsmaster ved campus Bodø.

Datoene for samlingene studieåret 2023/2024:

Samling 1: 28. - 30. august (Levanger og Snåsa)


Samling 2: 2.-4. oktober (Levanger)


Samling 3: 30. -31. oktober (digital)

Samling 4: 10.-12. januar (Levanger og Trondheim)

Samling 5: 7.-8. mars (digital)

Samling 6: 10.-12. april (Levanger og Flatanger)

Studiet er samlingsbasert med majoriteten av samlingene på Nord universitet sin campus Levanger, men noen samlinger er lagt til andre steder i Trøndelag. Vi har 2-3 samlinger per semester med digital undervisning/seminarievirksomhet mellom samlingene. Under samlingene gjør vi kortere eller lengre ekskursjoner i geografien. Dette gir en unik mulighet for geografisk innsikt i lokale og regionale særtrekk, ulikheter og utfordringer. Muligheten ved å utforske stedene geografisk inspirerer og utfordrer studentene slik at mange vil oppnå økt læringsutbytte. På det tredje året vil en også kunne anvende og sammenligne erfaringene med mulighet for en utforskende og lærerik samling/ekskursjon.

Deltagelse på samlingene er, dersom det ikke er spesifisert noe annet, obligatorisk. Geografi er et praksisnært fag der kunnskap og forståelse for samspillet mellom menneskelig aktivitet og ressursgrunnlaget forutsetter at teorien kan anvendes i feltarbeid, ekskursjoner o.l. Fritak fra samling kan innvilges ved særskilte årsaker som akutt sykdom, innvilget toppidrettsstatus el.a. Søknad med dokumentasjon sendes til studieprogramansvarlig så snart det er aktuelt. Studiearbeid som alternativ for samlingen må påregnes.

Undervisningen på samlingene består av forelesninger, seminarer, gruppearbeid og ekskursjoner. I tillegg er det gjennomgående innleveringsoppgaver med individuelle tilbakemeldinger, samt forelesninger og webinarer mellom samlingene.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Etter fullført studium skal kandidaten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om geografiske teorier og begreper og geografifagets sentrale perspektiver og problemstillinger
 • har bred kunnskap om samfunnsplanlegging på ulike nivåer med særskilt fokus på kommunal planlegging
 • har kunnskap om planleggingens forutsetninger og metoder
 • har kunnskap om geografiske informasjonssystemer (GIS) og romlige metoder
 • har kunnskap om bærekraft og bærekraftsmålene
 • har kunnskap om internasjonale forhold og planlegging på europeisk og globalt nivå
 • har kunnskap om kvalitativ og kvantitativ samfunnsvitenskapelig metode
 • kjenner til vitenskapsteori og geografifagets forskningsfelt

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende romlige metoder og teorier innenfor samfunnsplanlegging
 • kan anvende geografiske informasjonssystemer for å beskrive og analysere romlige forhold
 • kan anvende geografiske teorier og begreper relatert til natur- og samfunnsmessige sammenhenger på lokalt, regionalt og globalt nivå
 • kan gjøre rede for viktige endringsprosesser innenfor befolkning, mobilitet, miljø, arbeidsliv, økonomi og globalisering
 • kan anvende og forholde seg til geografiske kunnskaper på forskjellige geografiske nivåer og hvordan disse nivåer samspiller
 • kan vurdere bruken og kvaliteten av ulike forskningsmetoder relatert til egen problemstilling
 • kan tilrettelegge og gjennomføre en geografisk ekskursjon i fagdidaktisk sammenheng

Generell kompetanse

Kandidaten

 • forstår og kan reflektere selvstendig over natur- og samfunnsmessige utfordringer og endringer på ulike geografiske nivå
 • kan formidle geografiske perspektiver i ulike sammenhenger
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innenfor geografi og samfunnsplanlegging