Picture of aquaculture cages in arctic fjord
Bachelor

Havbruksdrift og ledelse

Bodø

Bli en del av den voksende sjømatnæringen! Gjennom biologi, økonomi og praksis får du kompetansen til å ta sjømatproduksjonen i en mer bærekraftig retning.


Om studiet

Ta et riktig valg for framtida med en bachelorgrad i havbruksdrift og ledelse!

Med dette tverrfaglige studiet vil du skille deg ut i mengden gjennom ledende kompetanse innen både havbruksbiologi, -teknologi, -økonomi og -ledelse. Her vil neste generasjons havbruksledere tilegne seg den kompetansen som er avgjørende for å kunne videreutvikle næringen i en bærekraftig retning. Studiet gir en unik mulighet til å koble sammen teori og praksis gjennom et lengre praksisopphold hos en selvvalgt bedrift. Det er også tilrettelagt for internasjonal praksis og utveksling.

Hva kan du jobbe som?

Studiet kvalifiserer til et bredt spekter av jobber innen havbruksnæringen: på mellomleder-/ledernivå i bedrifter og organisasjoner i akvakulturnæringen, til stillinger innen offentlig forvaltning og i leverandørindustrien for havbruksutstyr, samt direkte i produksjon av akvakulturorganismer. Bachelorgraden kvalifiserer også for videre studier på masternivå ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, under forutsetning av riktige valgemner.

Praksis er en sentral del av studieprogrammet. Praksis skal gjennomføres i relevant havbruksbedrift i fjerde semester, med varighet på 15 uker. Praksis omfatter flere obligatoriske elementer som arbeidskrav, sluttrapport og praksisseminar. I praksisperioden skal studenten delta i det daglige arbeidet ved bedriften, samt skaffe seg erfaring med arbeidsoppgaver ut over dette, og på den måten tilegne seg relevant praktisk havbrukskompetanse.

Det er også tilrettelagt for å gjennomføre praksis i utlandet i fjerde semester.

Havbruksnæringen er en internasjonal næring, og mange av våre nærmeste samarbeidsbedrifter har også aktivitet i utlandet. Danmark, Skottland, Canada og New Zealand er særlig aktuelle steder å reise for internasjonalt praksisopphold. Frist for å melde dette til internasjonalt kontor er 1. september.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse

Realkompetanse:

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet

Relevant yrkeserfaring og utdanning:

Arbeid innen oppdrett, sjømatproduksjonsbedrifter og leverandørindustrien for havbruksutstyr

Skoler med relevante linjer opp mot akvakultur eller biologi/kjemi

Videre gjelder følgende faglige krav:

· Norsk fra Vg2

· Matematikk fra Vg1

Følgende emner og bakgrunn gir ekstra uttelling i den individuelle realkompetansevurderingen:

· Fagbrev (akvakultur, sjømatproduksjon, sjømathandlerfaget og havbruksteknikkfaget)

· Biologi fra Vg2-3

· Kjemi fra Vg2-3

· Matematikk Vg2-3

Har du tenkt på å reise til utlandet i løpet av studietida? Et utenlandsopphold vil gi deg verdifull internasjonal erfaring, samtidig som det åpner for et bredere utvalg av emner og kurs. Sjette semester egner seg best for utenlandsopphold. Det er også tilrettelagt for internasjonal praksis i fjerde semester.

Våre ansatte hjelper deg gjerne med råd og veiledning. Ta kontakt med vår internasjonale koordinator, Jose de Pool, for mer informasjon.

Frist for å søke utveksling i vårsemesteret er 1. september.

Utvekslingsavtaler ved FBA

Studiet kvalifiserer blant annet for master i biovitenskap og nordisk master(MARBIO) ved Nord universitet, under forutsetning av at søker kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i matematikk og statistikk. Det anbefales derfor å velge et valgemne i matematikk og statistikk i sjette semester.

Kunnskap

Etter gjennomført studie skal kandidaten ha:

 • bred kunnskap om aktuelle og sentrale temaer og metoder benyttet i havbruksnæringen.
 • grunnleggende kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid relatert til havbruk.
 • god og oppdatert kunnskap innenfor havbruksbiologi, -teknologi, -økonomi og -ledelse.
 • inngående kunnskap om akvakulturnæringens historie, egenart og plass i samfunnet.
 • bred kunnskap om ledelsesteori, personalpolitikk og rettslige rammer for arbeidsforhold.

Ferdigheter

Etter gjennomført studie skal kandidaten kunne:

 • anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger, og treffe begrunnede valg.
 • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.
 • finne, vurdere og henvise til kvalitetssikret informasjon, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • beherske faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer relevant for havbruksnæringen.

Generell kompetanse

Etter gjennomført studie skal kandidaten:

 • ha innsikt i fag- og arbeidsetiske/-rettslige problemstillinger tilknyttet havbruksnæringen.
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, i tråd med etiske krav og retningslinjer for havbruksnæringen.
 • kan formidle sentralt fagstoff innen havbruksbiologi, -teknologi, -økonomi og -ledelse både skriftlig, muntlig og digitalt.
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med ulike fagområder, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser i havbruksnæringen.

I tillegg til semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar pc.

Studenter må også ha egen labfrakk i emner med laboratorieøvelser. Dette kan kjøpes på universitetets bokhandel Akademika (250-400 kr).

Egenandel på maksimalt kr. 2000.- i forbindelse med ekskursjoner.

Studiet har obligatorisk praksis i bedrift i fjerde semester. Noe kostnader knyttet til dette må påregnes avhengig av hvor praksis skal avvikles.