Picture of aquaculture cages in arctic fjord
Bachelor

Havbruksdrift og ledelse

Bodø

Bli en del av den voksende og spennende sjømatnæringen! Bachelor i havbruksdrift og ledelse gir deg den nødvendige kompetansen for å bidra til en bærekraftig produksjon av sjømat gjennom en kombinasjon av biologiske og økonomiske fag samt praksis.

Om studiet

Vil du og jobbe innenfor den internasjonale og spennende sjømatnæringen og bidra til bærekraftig produksjon av sjømat? Bachelor i havbruksdrift og ledelse gir deg kompetansen du trenger for å ta steget inn i denne næringen som er i rask utvikling. En kombinasjon av biologiske og økonomiske havbruksfag samt praksis, gir deg en solid kunnskapsbase for en karriere innenfor sjømatsektoren.

Hva kan du jobbe som?

Studiet kvalifiserer for et bredt spekter av stillinger innen havbruksnæringen avhengig av hvilke tidligere erfaring kandidaten har. Studiet kvalifiserer til å gå inn på mellomleder-/ledernivå i bedrifter og organisasjoner i akvakulturnæringen, til å arbeide i offentlig forvaltning og leverandørindustrien for havbruksutstyr og direkte i produksjon av akvakulturorganismer.

Utenlandsopphold

Har du noen gang vurdert å ta en del av utdanningen din i en annen del av verden?

For å forsikre internasjonal kompetanse er det anbefalt at kandidatene er minst 10 uker på en praksisplass utenlands som en del av din utdannelse, i ditt 4. semester, med våre samarbeids institusjoner i Europa og andre deler av verden. Disse institusjonene tilbyr spennende muligheter til å praktisere i ett semester utenlands, gir bredere kunnskap og større mengde emner enn hva som tilbys fra ett enkelt universitet alene.

Vi er fleksible og har dedikerte ansatte som vil på best mulig vis hjelpe deg til å studere utenlands. For ditt studie er det best å ta praksis i utlandet i ditt andre studieår.

Vennligst kontakt vår internasjonale koordinator, Jose de Pool, for mer informasjon.

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer blant annet for master i biovitenskap og nordisk master (MARBIO) ved Nord universitet, under forutsetning av at et emne innen matte og statistikk gjennomføres og bestås før opptak innvilges.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse:

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet

Relevant yrkeserfaring og utdanning:

Arbeid innen oppdrett, sjømatproduksjonsbedrifter og leverandørindustrien for havbruksutstyr

Skoler med relevante linjer opp mot akvakultur eller biologi/kjemi

Videre gjelder følgende faglige krav:

· Norsk fra Vg2

· Matematikk fra Vg1

Følgende emner og bakgrunn gir ekstra uttelling i den individuelle realkompetansevurderingen:

· Fagbrev (akvakultur, sjømatproduksjon, sjømathandlerfaget og havbruksteknikkfaget)

· Biologi fra Vg2-3

· Kjemi fra Vg2-3

· Matematikk Vg2-3

Kunnskap
Kandidaten

 • har bred kunnskap om aktuelle og sentrale temaer og metoder i havbruksnæringen
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor havbruk
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor havbruksbiologi, -økonomi og -ledelse
 • har kunnskap om akvakulturens historie, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer brukt i havbruksnæringen

Generell kompetanse
Kandidaten

 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til havbruksnæringen
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, i tråd med etiske krav og retningslinjer for havbruksnæringen
 • kan formidle sentralt fagstoff innen havbruksbiologi, teknologi og økonomi både skriftlig, muntlig og på web
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor akvakultur og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser i havbruksnæringen