Studenter utenfor Bymuseet i Bodø
Bachelor

Historie

Bodø

Bachelor i historie gir kunnskap om økonomisk, sosial og politisk utvikling for å øke forståelsen for menneskenes situasjon i fortid og nåtid.

Om studiet

Bachelor i historie gir kunnskap om økonomisk, sosial og politisk utvikling for å øke forståelsen for menneskenes situasjon i fortid og nåtid. Perspektivet er globalt, men studiet har et særlig fokus på det nordlige Norge og på menneskene i Arktis.

Gjennom pensum og undervisning i historisk metode skal studentene blant annet lære prinsipper for kildekritikk og øves i evnen til kritisk analyse av historiske kilder. Studiet bidrar til å utvikle en reflektert og kritisk holdning til samfunnsmessige problemer.

Med unntak av det innledende dannelsessemesteret, legges undervisningen opp slik at den kan følges både på campus og av fjernstudenter. Hovedspråket er norsk, men i noen kurs vil undervisningen og litteraturen være på engelsk.

Bachelor i historie er et treårig studieprogram hvor halvparten av studiet består av historiske emner. De øvrige emnene som skal inngå i graden kan du velge selv eller i samråd med en studieveileder.

Hva kan du jobbe som?

Historie er et dannelsesfag som bidrar til personlig modning og øker evnen til kritisk refleksjon og til å delta i samfunnsdebatten. Historie er relevant og kompetansegivende i mange sammenhenger, for eksempel for lærere, kulturarbeidere, journalister og personer som arbeider innen reiseliv og offentlig forvaltning. Modulene i historie vil også være aktuelle som støttemoduler for mange andre bachelorstudier ved Nord universitet.

Utenlandsopphold

Studieprogrammet gir mulighet for studieopphold i utlandet, i inntil to semester. Anbefalte utvekslingssemestre er 5. og 6. semester. Fakultetet har samarbeidsavtale med flere utenlandske universiteter og er behjelpelig med kontaktetablering og planlegging av studieoppholdet. Vi kan anbefale følgende partnerinstitusjoner: Memorial University (Canada)

University of Hradec Králové (Tsjekkia), Erasmus +

Nord universitetet har også en rekke avtaler med andre universiteter som er aktuelle for alle studenter med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.

Mer om utveksling

Det er et krav at studenten har bestått minimum 60 studiepoeng ved utreise.

Videre utdanning

Bachelorgraden i historie gir grunnlag for opptak til Master i samfunnsvitenskap med fordypning i historie ved Nord universitet, eller studier ved andre utdanningsinstitusjoner.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

I vurderingen av realkompetanse vektlegger vi at søkeren har erfaring med historiefaglig arbeid fra museum, arkiv, kultur(vern)institusjon eller via arbeid med større kulturprosjekter – innen offentlig eller privat sektor.

Annen arbeidserfaring vil også vurderes.

Kunnskaper

 • Kandidaten har gode kunnskaper om sentrale hendelser og utviklingsprosesser innen norgeshistorie og verdenshistorie med fokus på Europa og på nordområdene. Kunnskapene skal dekke hele området fra eldre tid og fram til i dag.
 • Kandidaten har kjennskap til historiefaglig teori og perspektiver som brukes til å forklare endring og stabilitet.
 • Kandidaten har kunnskap om sammenhenger mellom regional, norsk, europeisk og global historie.
 • Kandidaten har mer inngående kjennskap til noen utvalgte temaer i historien.
 • Kandidaten vet noe om hvordan kunnskap om fortiden blir til og behersker prinsipper for kildekritikk.
 • Kandidaten har kunnskap om historiefagets historie.

Ferdigheter

 • Kandidaten er i stand til å relatere spesifikke emner til større historiske sammenhenger og utviklingsforløp.
 • Kandidaten evner å sette seg inn i forskningslitteratur/historiske kilder, ta selvstendig stilling til faglige spørsmål og kan dokumentere dette i skriftlige arbeider.
 • Kandidaten kan på egen hånd skrive oppgaver som oppfyller formelle krav til akademisk arbeid.
 • Kandidaten kan utøve historiefaglig kildekritikk og reflektere over historieforklaringer.
 • Kandidaten evner å delta i et faglig fellesskap gjennom kollokvium og seminar der historierefleksjon foregår og evner å drøfte teoretiske og metodiske spørsmål både skriftlig og muntlig.
 • Kandidaten evner å reflektere over hvordan den historiske utviklingen har virket inn på menneskers liv i forhold til tema som:

  • folkehelse og livsmestring
  • demokrati og medborgerskap
  • bærekraftig utvikling

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan orientere seg i en fagtradisjon, sette seg inn i relevant faglitteratur, formidle relevante kunnskaper fra litteraturen.
 • Basert på denne litteraturen kan kandidaten argumentere for egne konklusjoner i skriftlige, akademiske arbeider.
 • Kandidaten kan reflektere over og gjøre rede for teoretiske og metodiske forhold i egne skriftlige arbeider.
 • Kandidaten kan lese faglitteratur og har kunnskap om hvordan det akademiske ordskiftet går for seg.
 • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • Kandidaten kan reflektere over egen faglig utvikling og justere denne under veiledning.