Fire personer i et møterom
Bachelor

Human Resource Management (HRM)

Bodø, Levanger

God ledelse og personalpolitikk er avgjørende for å lykkes som virksomhet. Bacheloren i HRM er et utdanningstilbud innenfor moderne personalledelse.


Om studiet

God ledelse og personalpolitikk er avgjørende for å lykkes som virksomhet. Bacheloren i HRM er et utdanningstilbud innenfor moderne personalledelse som gir både nye studenter og studenter med fartstid fra næringslivet og offentlig virksomhet, bedre forutsetninger for å ivareta ledelse- og personalfunksjonen.

Hva kan du jobbe som?

Kunnskap om personalledelse er etterspurt i arbeidsmarkedet og gir svært mange og varierte jobbmuligheter i private og offentlige virksomheter, for eksempel som rådgiver eller leder.

Utenlandsopphold

Studieprogrammet legger til rette for utveksling i 5. semester (høstsemesteret) i 3. studieår. Nord universitet har flere aktuelle samarbeidsinstitusjoner som kan tilby kompatible emner og som kan inngå som 5. semester i studieplanen.

Følgende utdanningsinstitusjoner kan være aktuelle for utveksling:

Augsburg College i USA (Minneapolis, Minnesota), Wageningen University i Nederland, Deakin University i Australia, Pukyong National University i Sør-Korea, University of Northern British Columbia og Université du Québec à Montréal (UQAM) i Canada.

Nord universitetet har også en rekke avtaler med andre universiteter som er aktuelle for alle studenter med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.


Det er et krav at studenten har bestått minimum 60 studiepoeng før utreise.

Kontakt Stian Hiis Bergh (Stian.h.bergh@nord.no) for ytterligere informasjon.

Videre utdanning

Bachelorstudiet gir grunnlag for videre studier ved Nord universitet, for eksempel master i samfunnsanalyse eller den erfaringsbaserte mastergraden i Human Resource Management. Bacheloren gir også grunnlag for videre studier ved andre studiesteder.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse

Ved fullført studium har kandidaten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

  • har grunnleggende forståelse av personalledelse i moderne offentlige og private virksomheter
  • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, begreper, problemstillinger og arbeidsmetoder innen fagområdet Human Resource Management (HRM). Sentrale kunnskapsområder er organisasjons- og ledelsesteori, organisasjonspsykologi, arbeidsrett, kommunikasjon, kompetanseledelse, markedsføring og strategi, bedriftsøkonomi og konkurranseevne, og arbeidsmiljø/ HMS.
  • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet HRM, også spesifikt knyttet til kunnskapsområdene
  • har kunnskap om fagområdets HRM sin historie, tradisjon, egenart og plass i samfunnet. Sentralt står her også bred kunnskap om den norske arbeidslivsmodellens fremvekst, kjennetrekk og utvikling.

Ferdigheter

Kandidaten

  • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til HRM, og treffe HRM- faglige begrunnede valg
  • kan nyttiggjøre seg denne kunnskapen i praktisk virksomhetsrelatert arbeid

Generell kompetanse

Kandidaten

  • imøtekommer kunnskapskravene innenfor HRM i offentlig og privat sektor
  • har kvalifikasjon for opptak til høyere grads utdanninger innenfor feltet
  • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger innen faget HRM som gjør at hun/han imøtekommer kravene for å lede andre mennesker i arbeid.
  • kjenner hvordan forutsetningene for arbeid både i offentlige og private virksomheter endres og påvirkes, både nasjonalt og internasjonalt