Griser sammen med mor
Årsstudium

Husdyrvelferd

Steinkjer

Styrk din teoretiske og praktiske kunnskap om dyrevelferd, og utforsk temaer som dyrehelse, produksjon og klima.


Om studiet

Årsstudiet i husdyrvelferd gir et teoretisk fundament for å kunne analysere og forstå husdyras velferd i praktiske situasjoner. Studiet er delt inn i emner som på ulike måter berører husdyras velferd, som f.eks dyrevelferd og etologi, husdyrmiljø og teknologi, husdyras anatomi og fysiologi, husdyrernæring, og bærekraft, klima og etikk.

Årsstudiet kan inngå som første studieår i det treårige bachelorgradsstudiet i husdyrvitenskap ved Nord universitet.

Hva kan du jobbe som?

Dersom du går videre på Bachelor i husdyrvitenskap så kvalifiserer du for ulike stillinger på konsulent- og mellomledernivå der det er behov for teoretisk kompetanse og praktisk innsikt i spørsmål om husdyrhold.

Opptak til studieprogrammet krever Generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:

Relevant yrkeserfaring:

Arbeid innen jordbruk, skogbruk, veterinær-/dyreklinikk, service- og foredlingsbedrifter tilknyttet landbruket, landbrukets fagorganisasjoner, offentlig landbruksforvaltning og andre relaterte næringer/organisasjoner.

Relevant utdanning:

Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen er for eksempel grønne fag, økonomisk-administrative fag og tekniske fag.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Matematikk fra Vg1
 • Naturfag fra Vg1
Årsstudium i Husdyrvelferd har ikke mulighet for utenlandsopphold.

Studiet gir et godt grunnlag for videre studier med relasjon til husdyrhold, for eksempel bachelorgradsstudiet i husdyrvitenskap, veterinærmedisin eller dyrepleie.

Årsstudiet i husdyrvelferd tilsvarer det første året på bachelor i husdyrvitenskap. Du kan enkelt søke overgang til bachelor i husdyrvitenskap dersom du har bestått minst 50 studiepoeng fra årsstudiet.

Etter fullført årsstudium skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om husdyras omgivelser, anatomi og fysiologi, ernæring, velferd og produksjon
 • har kunnskap om offentlige lover og forskrifter som er viktige for husdyrholdet
 • har kunnskap om sentrale klimaspørsmål knyttet til landbruket
 • kjenner til viktig forsknings- og utviklingsarbeid innen husdyrmiljø og husdyrproduksjon

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap og resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på husdyrfaglige problemstillinger
 • kan reflektere over hvordan husdyrhold bør drives for å oppnå god dyrevelferd
 • kan finne, vurdere og anvende fagstoff til å belyse husdyrfaglige problemstillinger
 • kan bruke ulike verktøy og teknikker til å kartlegge husdyras oppstallingsforhold

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i og forståelse for fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til husdyrvelferd og -produksjon
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver, alene eller som del av en gruppe, i tråd med etiske normer
 • kan presentere relevant informasjon i en faglig sammenheng
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer innen fagmiljøet og derigjennom bidra til utvikling av godt husdyrhold basert på god dyrevelferd

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin med headset og kamera. Studentene må kjøpe egen laboratoriefrakk til bruk i emner med laboratorieøvelser.

Det kan bli krav om egenandeler på enkelte ikke-obligatoriske utferder.