Karate
Bachelor

Idrettsvitenskap

Levanger

Studer idrettsvitenskap! Få teoretisk og praktisk bakgrunn for å arbeide med idrett i ulike roller, eksempelvis som trener og innen helse. 


Om studiet

Idrettsvitenskap, bachelorgradsstudium, gir deg en god teoretisk og praktisk bakgrunn for å arbeide med idrett i ulike roller. Gjennom studiet vil du få utviklet din evne til å analysere og lede praktiske aktiviteter gjennom ulike arbeidsmåter og læringsstrategier.

Du vil utvikle kunnskap til å veilede utøvere eller trenere til å prestere bedre gjennom systematisk arbeid med læring og prestasjonsutvikling. Du vil også kunne utvikle deg innen idrett gjennom å tilegne deg teoretiske og praktiske ferdigheter.

Det finnes mange muligheter for aktive jobber og videre utdanning, blant annet på mastergrads- og doktorgradsnivå.

Hva kan du jobbe som?

Bachelorgrad i idrettsvitenskap gir gode kvalifikasjoner for jobb som trener, i treningssenterbransjen, ved rehabiliteringsinstitusjoner, i frisklivs/FYSAK- sentraler, som folkehelsekoordinator, idrettskonsulent i det offentlige, og annet arbeid relatert til fysisk aktivitet og folkehelse.

Studiet kvalifiserer også til opptak til Kroppsøvings- og idrettsvitenskap, masterstudium, ved Nord Universitet, Levanger, samt andre idrettsrelaterte masterstudier.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Ett eller to semester av studiet kan tas hos en av våre samarbeidspartnere i utlandet. Informasjon vedrørende utveksling finner du på: http://www.nord.no/no/studier/utveksling

Undervisning i emner på 5.semester gjennomføres på engelsk hvis det deltar engelskspråklige utvekslingsstudenter.

Ved fullført bachelor i idrettsvitenskap har studenten de nødvendige forutsetninger for opptak til mastergradsstudium i kroppsøving og idrettsvitenskap ved Nord universitet, eller annet mastergradsstudium som bachelorgraden er godkjent som opptaksgrunnlag til.

En kandidat med Idrettsvitenskapelig bachelorgrad fra Nord Universitet har ved endt utdanning:

KUNNSKAPER

Kandidaten:

 • har brede samfunnsvitenskapelig og naturvitenskapelig kunnskaper innenfor fagområdet idrett og fysisk aktivitet.
 • har bred kunnskap om generelle og spesifikke faktorer som påvirker prestasjonsutvikling.
 • har kunnskap om ulike vitenskapelig teorier, prinsipper og metoder (testing) innenfor idrettsvitenskap som kan anvendes til å løse problemstillinger knyttet til ferdighetsutvikling, fysisk aktivitet og helse.
 • kan orientere seg og oppdatere sin kunnskap om rammebetingelser som påvirker læring individuelt, i grupper og i ulike treningskontekster.
 • har kunnskap om idrett som kultur- og forskningsområde, nasjonalt og internasjonalt.

FERDIGHETER

Kandidaten:

 • kan lokalisere, vurdere og anvende relevante forsknings- og utviklingsresultater (empiri) og vitenskapelig kunnskap (teori) slik at problemstillinger innenfor ferdighetsutvikling i idrett, fysisk aktivitet og helse blir belyst og nyansert.
 • kan, med utgangspunkt i veiledning, styringsdokumenter, forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, reflektere over egen faglig utførelse av en treningsprosess, alene og i samarbeid med andre.
 • kan vurdere utøveres utvikling i forhold til målsettinger, gi utviklingsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at utøvere kan evaluere egen utvikling.
 • kan identifisere og arbeide systematisk med ferdigheter nødvendige for prestasjonsutvikling i idrett.
 • kan beherske ulike treningsverktøy, teknikker og metoder for å motivere og veilede utøvere, og tilpasse trening til utøvernes ferdigheter og evner, interesser og sosiale og kulturelle bakgrunn.

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten:

 • har innsikt i relevante fag- og etiske problemstillinger, og kan bidra i et profesjonelt fellesskap og til utvikling av idretten.
 • kan individuelt og sammen med andre planlegge og gjennomføre trening og fysisk aktivitet, i tråd med etiske krav og retningslinjer, som strekker seg over tid.
 • kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.
 • kan innta en holdning til kunnskap og læring preget av nysgjerrighet, engasjement og forpliktelse slik at kandidaten under studiet utvikler evner og ferdigheter som fremmer faglig refleksjon
 • kan fremme og legge til rette for entreprenørskap, nytenking og innovasjon i idretten.

I løpet av studiet må det påregnes kostnader til innkjøp av bøker og nødvendig trenings- og turutstyr.

Det er nødvendig med sykkel. Studiets egenart krever at det brukes ulike praktiske læringsarenaer. Det må derfor også påregnes kostnader for transport til de disse praktiske læringsarenaene på studiestedet definert som Levanger kommune.

Studentene er selv ansvarlig for transport til praktiske læringsarenaer i Levanger kommune (studiestedet). Fakultetets ordninger for refusjon av transportkostnader gjelder for undervisning utenfor studiestedet/kommunen.