Student i forelesning med pc
Kortere studier

IKT og læring 2

Nett

IKT og læring 2 er et nettbasert etter- og videreutdanningstilbud for å utvikle studentenes digitale kompetanse i opplæring. Studiet omfatter design, vurdering og tilpasning av digitale læremidler, medieteori, sosiale medier og teknologi. Studiet er fleksibelt og passer for de som jobber med opplæring.

 


Om studiet

IKT og læring 2 har som mål at studenten skal utvikle sin digitale kompetanse videre, og i andre emner enn det som gis på IKT og læring 1. Studiet er et fleksibelt asynkront nettbasert etter- og videreutdanningstilbud for alle som jobber med opplæring (skole, kursaktivitet, instruksjon), og som vil spesialisere seg i det å bruke digitale medier i opplæringssituasjoner. Studiet har ikke synkrone samlinger eller et fysisk studiested, og administreres fra studiested Stjørdal.

IKT og Læring 2 fokuserer på bruk, design, vurdering og tilpasning av digitale læremidler, medieteori, sosiale medier og ny teknologi i opplærings- og instruksjonssammenheng.

Hva kan du jobbe som?

Passende for lærere og instruktører, samt andre med ansvar for opplæring innen offentlig og privat virksomhet. Fullført studie gir mulighet for enten økt ansvar for opplæring og instruksjon ved hjelp av digitale medier i studentens egen organisasjon, eller til stillinger innen opplæring og instruksjon med krav til kunnskap om bruk av digitale medier i læringssituasjoner.

Hvordan foregår undervisningen

Undervisningen er nettbasert og asynkron (ikke "live"), uten verken digitale eller fysiske samlinger. Alt undervisningsmateriale gjøres tilgjengelig gjennom universitetets læringsplatform, Canvas, og veiledning og kommunikasjon med foreleser foregår i hovedsak også via samme læringsplatform.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse

Realkompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:

Relevant yrkeserfaring: Lønnet arbeid tilfredsstiller kravet om yrkeserfaring.

Ingen.
Studieprogrammet kan også kombineres med IKT og Læring 1. De to studieprogrammene er uavhengige av hverandre og kan tas i rekkefølgen man ønsker.

Kunnskape

Ved gjennomført studium skal studenten:

 • Ha innsikt i sentrale temaer relatert til medieteori og kommunikasjonsteori
 • Kunne sette sosiale medier i en læringsmessig sammenheng
 • Kunne benytte digitale prosjektverktøy i prosjektutvikling
 • Ha forståelse for læringspotensiale i dataspill

Ferdigheter

Ved gjennomført studium skal studenten:

 • Kunne analysere eksisterende teorier relatert til media og kommunikasjon
 • Kunne anvende sosiale medier i instruksjons- og opplæringssituasjoner
 • Kunne utvikle prosjekt i virtuelle team ved hjelp av relevante digitale verktøy
 • Kunne analysere læringsmessige aspekter ved dataspill

Generell kompetanse

Ved gjennomført studium skal studenten :

 • Kunne knytte medieteori til kommunikasjonsprosesser
 • Kunne vurdere sosiale medier i forhold til organisasjoners behov for opplæring og instruksjon
 • Kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver i virtuelle team
 • Kunne analysere og formulere faglige problemstillinger med utgangspunkt i sosiale, kulturelle og etiske aspekter ved ulike digitale medier
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.