Studenter i gruppe på kafé
Kortere studier

Innkjøpsledelse

Nett

Studiet gir en innføring i ledelse av anskaffelsesarbeid og sentrale emner i virksomhetens anskaffelsesprosess. Kurset er nettbasert og inkluderer korte undervisningsvideoer og videoseminarer med øvinger.


Om studiet

Alle virksomheter er i større eller mindre grad avhengig av input fra en rekke underleverandører for å kunne produsere egne varer og tjenester. En kompetent styring av anskaffelsesprosessen er en viktig kilde til kontroll med produksjonen og dermed også virksomhetens økonomiske resultater. Studiet er rettet inn mot ledelse av anskaffelsesarbeidet, og gir en innføring i sentrale emner i virksomhetens anskaffelsesprosess. Kurset er 100% nettbasert. Sentrale emner gjennomgås i korte undervisningsvideoer, med påfølgende videoseminarer kombinert med oppgaver/øvinger.

Hva kan du jobbe som?

Studiet kvalifiserer for å håndtere oppgaver knyttet til anskaffelsesprosesser både innenfor privat næringsliv og offentlig forvaltning. Stilling som innkjøper eller innkjøpsleder vil være relevant etter endt utdanning.

Hvordan foregår undervisningen

Undervisningen består av nettbaserte samlinger. Samlingene er ikke obligatoriske.

Alle samlingene er nettbaserte. Samlingene er ikke obligatoriske.

Samlingsdatoer høst 2023:

ØKO1470 Innkjøpsledelse 7,5 sp

Nettsamling tirsdager:

19. sep, 24. okt og 21. nov

ØKO1440 Forhandlingspsykologi og beslutningstaking 7,5 sp

Nettsamling tirsdager:

12. sep, 10. okt og 14. nov

Samlingsdatoer vår 2024:

ØKO1460 Behovsanalyse 7,5 sp

Nettsamling tirsdager:

23. jan, 27. feb og 26. april

ECO1015 Innovative og sirkulære anskaffelser 7,5 sp

Nettsamlinger:

19. jan, 16. feb og 19. mars

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse

Realkompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:

Relevant yrkeserfaring: Lønnet arbeid tilfredsstiller kravet om yrkeserfaring. Ved rangering av søkere prioriteres søkere med arbeidserfaring fra fagområdet økonomi.

Det er ikke lagt opp til utveksling i studieprogrammet.

Etter fullført studium skal kandidaten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

har bred kunnskap om sentrale tema i anskaffelsesprosessen

har bred kunnskap om sentrale begreper i anskaffelsesprosessen

kan beskrive sentrale elementer i en anskaffelsesprosess

Ferdigheter

Kandidaten

kan analysere og forklare sentrale forhold i en anskaffelsesprosess

kan identifisere sentrale anskaffelsesmessige problemstillinger

vurdere og bidra til utvikling av anskaffelsessprosesser

Generell kompetanse

Kandidaten

kan med hjelp av anskaffelsesteori forstå og reflektere selvstendig over ulike forhold i anskaffelsesprosessen både i privat og offentlig sektor, og delta både skriftlig og muntlig i en debatt omkring håndtering av anskaffelsesprosesser

kan gjøre rede for sentrale faglig-etiske problemstillinger

Semester- og kopinoravgift.

Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC, med webkamera og hodetelefoner. Studentene må selv dekke kostnader til dette.