Mikrofoner holdes frem
Bachelor

Journalistikk

Bodø

Som journaliststudent ved Nord universitet vil du lære å finne informasjon, bedømme den kritisk og formidle den på en etisk forsvarlig, tilgjengelig og engasjerende måte.


Om studiet

Nysgjerrig? Samfunnsinteressert? Lyst å skrive, fotografere eller lage podkast? Synes du det er interessant å snakke med folk, og lar deg engasjere av urettferdighet eller maktovergrep? Da kan journalistyrket passe for deg. Som journaliststudent vil du lære å finne informasjon, bedømme den kritisk og formidle den på en etisk forsvarlig, tilgjengelig og engasjerende måte .

Studiehverdagen på journalistutdanninga er allsidig og variert. Læringa foregår mange steder; på universitetet, i redaksjoner og mediehus, på kulturhus og fotballbaner, og ellers ute i lokalsamfunnene. Studiet er arbeidsintensivt, og veksler mellom teoriundervisning og praktisk øvingsproduksjon. Du jobber både alene og i mindre grupper der du må bidra aktivt. Gjennom hele studiet skal du levere teoretiske og praktiske arbeidskrav, med veiledning og tilbakemelding både fra erfarne lærere og medstudenter.

Studiet inneholder flere korte praksisopphold i nærliggende redaksjoner. I tredje studieår avsluttes studiet med en tre måneder lang redaksjonspraksis. Du får tildelt praksisplass, og får lønn og veiledning fra praksisredaksjonen.

Hva kan du jobbe som?

Med en bachelorgrad i journalistikk kan du jobbe i tradisjonelle massemedier som radio, TV, aviser og nettaviser. Du kan også skape din egen arbeidsplass som frilanser.

Etter år med mediekrise og nedbemanning, har trenden snudd. Redaksjoner over hele landet har nå et stort behov for flinke journalister. Folk med journalistutdanning er også etterspurt i mange andre typer bedrifter og organisasjoner som driver med formidling og informasjon.

Utenlandsopphold

Studieprogrammet gir mulighet for studieopphold i utlandet i 4. semester. Journalistutdanningen har utvekslingsavtale med Gøteborgs universitet, og er behjelpelig med å etablere kontakt og planlegge studieoppholdet.

Her kan du lese mer om utveksling.

Studenten må ha bestått minimum 60 studiepoeng med karakteren C eller bedre ved utreise. Før et utenlandsstudium må studenten søke om å få det godkjent som del av sin bachelorgrad i journalistikk.

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer blant annet for opptak til masterstudier ved Nord universitet og andre institusjoner.

Se under beskrivelsen av de enkelte masterstudier.

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger av journalistikk- og mediefaglig art
 • har bred kunnskap om journalistrollen og redaksjonelle prosesser og rutiner, verktøy og metoder
 • kjenner til det etiske rammeverket for journalistisk virksomhet
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor journalistikk
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor journalistikk
 • har kunnskap om journalistikkens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kan treffe begrunnede journalistiske valg ut fra etisk refleksjon
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff både av journalistisk og vitenskapelig karakter, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kan beherske relevante verktøy, teknikker og uttrykksformer innenfor journalistikk

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger i journalistikken
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor journalistikk, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser i mediene
 • kjenner til internasjonale forhold og trender innenfor journalistikk og media.

To korte praksisperioder 2. studieår. Studiet avsluttes med et lengre praksisopphold på 12 uker i en redaksjon.