Mann sitter ved PC med infoskjermer i bakgrunnen
Master (1-2 år)

Journalistikk og kommunikasjonsarbeid

Bodø

På masterprogrammet i journalistikk og kommunikasjonsarbeid ved Nord universitet vil du lære om de ulike yrkesrollene, etiske standarder og formidling gjennom tekst, bilder, lyd og video.


Om studiet

Er du opptatt av samfunnet, liker du å møte mennesker og er du glad i å formidle? Nå kan du ta en praktisk master i journalistikk og kommunikasjonsarbeid, uansett hvilken bachelorgrad du har fra før. I studiet velger du fordypning enten i journalistikk eller kommunikasjonsarbeid. Her vil du lære om de ulike yrkesrollene, etiske standarder og formidling gjennom tekst, bilder, lyd og video. Studiet avsluttes med en masteroppgave.

Hva kan du jobbe som?

Master i journalistikk og kommunikasjonsarbeid gir mulighet for arbeid innenfor journalistikk i ulike medier, eller kommunikasjonsarbeid i offentlige eller private virksomheter.

Det er krav til 80 % tilstedeværelse på obligatoriske samlinger i Bodø.

Samlingene høsten 2024 er i uke 34 og 43.

I tillegg kan det bli noe digital undervisning, og studentarbeid/seminarer.

Det er kun samlingsukene i Bodø det er obligatorisk oppmøte på.

I studiets femte semester velger studenten enten en seks ukers praksisperiode i en redaksjon eller informasjonsavdeling eller et metodeemne.

Eventuell praksisperiode er tilknyttet den fordypningen studenten har valgt; journalistikk eller kommunikasjonsarbeid.

Mer informasjon om de alternative emnene finnes i emnebeskrivelsene:

 • Praksis - fordypning i journalistikk (JOU5007)
 • Praksis - fordypning i kommunikasjonsarbeid (KOK5004)
 • Forskningsmetode og design del 1 (MET5009)

Bachelorgrad eller tilsvarende grad, med et vektet snitt på karakteren "C" av hele graden.

Minst to år med relevant yrkespraksis (tilsvarende 100 stilling).

Søknaden skal inneholde et motivasjonsbrev i henhold til nærmere angitte krav om innhold.

I motivasjonsbrevet (maks. to sider) skal du reflektere rundt spørsmål som:

Hvorfor har du søkt på dette studiet?

Hva ønsker du å bruke utdanninga til?

Hva kan du bidra med i gruppa av studenter?

Hvorfor tror du at arbeid med journalistikk eller kommunikasjonsarbeid vil passe for deg?

Hvordan vurderer du relevansen i din bachelorgrad eller tilsvarende, og evt. tilleggsutdanning?

Kriterier for vurdering av motivasjonsbrevet (poenggiving: 2-10), i prioritert rekkefølge:

Realistisk oppfatning av hva studiet og et framtidig yrke som journalist eller kommunikatør går ut på

Refleksjonsnivå

Originalitet og kreativitet

Poeng for motivasjonsbrev legges til karakterpoengene, og utgjør konkurransepoengene.

For arbeidstakere:

Du dokumenterer arbeidspraksis med arbeidsattest/tjenestebevis i PDF- eller JPG-format. En godkjent arbeidsattest skal inneholde:

 • Start og sluttdato for arbeidsforholdet, eventuelt om du fortsatt står i fast stilling
 • Stillingsprosent eller antall timer jobbet
 • En kort beskrivelse av stillingen og arbeidsoppgaver
 • Signatur fra arbeidsgiver (elektronisk signatur kan godkjennes)
 • Dato for utstedelse

For selvstendig næringsdrivende:

Last opp utskrift fra Brønnøysundregistrene, samt dokumentasjon som viser at det har vært aktivitet i foretaket gjennom de siste to årene. Du kan dokumentere aktiviteten i foretaket ditt med utskrift av skatteoppgjør. Hvis skatteoppgjøret ikke er klart, kan du laste opp bekreftelse fra regnskapsfører. Dokumenter skal lastes opp i i PDF- eller JPG-format.

Gi en kort beskrivelse av dine arbeidsoppgaver.

Du kan også søke på bakgrunn av å være, eller ha vært, både i et arbeidsforhold og selvstendig næringsdrivende.

Studentene oppfordres til å planlegge inn et utenlandsopphold, i samarbeid med veiledere og rådgivere ved Nord universitet. Eventuelt utenlandsopphold er anbefalt i fjerde semester.

Erfaringsbaserte masterstudier kvalifiserer ikke direkte for opptak til doktorgradsstudium.

Fakultet for samfunnsvitenskap kan likevel tilby supplerende enkeltemner på mastergradsnivå som i kombinasjon med din tidligere utdanning kan tilfredsstille de faglige opptakskravene til ph.d. i sosiologi. Du finner mer informasjon om opptakskravene på nettsiden til doktorgradsprogrammet i sosiologi her.Ta kontakt med ph.d.-koordinator, Anneli Maria Watterud (anneli.m.watterud@nord.no), for en individuell vurdering av ditt utdanningsløp.

Det er også mulig å gå videre til PhD-programmet i profesjonsvitenskap ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag på Nord universitet. Både ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og ved NTNU har de PhD-utdanninger i ulike medievitenskapelige fag. Disse studiene setter krav til relevant masterutdanning og relevant metodekompetanse på masternivå, noe denne masteren skulle kunne tilfredsstille.

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om fagområdene formidling og samfunnsanalyse, og spesialisert innsikt i journalistikk og kommunikasjonsarbeid og hvilke ulike samfunnsmessige roller og oppdrag disse profesjonene representerer
 • har inngående kunnskap om media og samfunn
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i journalistikkens og kommunikasjonsfagets historie, tradisjoner, egenart, rammebetingelser og plass i samfunnet
 • har inngående kunnskap om hva som fremmer eller hemmer innovasjon i ulike virksomheter
 • har innsikt i lover, regler og andre faktorer som har betydning for journalister og kommunikasjonsarbeidere med egen virksomhet
 • har kjennskap til internasjonal forskning og metoder innenfor journalistikk og kommunikasjonsarbeid

Ferdigheter

Kandidaten

 • har avanserte kommunikative ferdigheter, med forståelse av kontekst, plattform, sjanger, målgruppe, slik at kandidaten kan formidle bevisst og hensiktsmessig ved hjelp av språk, foto, lyd og video
 • kan samle inn og håndtere store datamengder, og formidle kompliserte sammenhenger på en lettfattelig og sannferdig måte
 • har avanserte analyseferdigheter og kildekritisk kompetanse
 • kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning og analysearbeid
 • kan planlegge og gjennomføre et større, sjølstendig profesjonsspesifikt prosjekt, reflektere systematisk over de valgene som er gjort og kvaliteten på det endelige produktet
 • kan gjennomføre og evaluere et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • forstår og kan håndtere etiske utfordringer i profesjonsutøvelse, formidling og forskning
 • kan bruke flere ulike formidlings-, målings- og analyseverktøy

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere arbeidsoppgaver og prosjekter i tråd med etiske krav og retningslinjer, selvstendig og som deltaker i redaksjonelle team, og også under tidspress
 • er utforskende og omstillingsdyktig i sin fagutøvelse, kan bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker uttrykksformer innenfor journalistikk og kommunikasjonsarbeid
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder
 • kan kommunisere om fagspesifikke tema med både spesialister og allmennheten, og er kvalifisert for å delta i faglige kritiske diskusjoner om utvikling av god praksis
 • behersker de studietekniske verktøyene som kreves ved nettbasert læring
 • kan anvende kunnskap om relevante lokale, nasjonale og internasjonale problemstillinger, og sammenheng mellom disse, innenfor journalistikk og kommunikasjonsarbeid

Studiet inneholder seks uker med praksis i en redaksjon eller kommunikasjonsavdeling.

Foruten semesteravgift må studentene påregne kostnader til reise og opphold i forbindelse med samlinger. I tillegg stilles det krav om å disponere en del utstyr og programvare, som angitt i emnebeskrivelsene.