Mann sitter ved PC med infoskjermer i bakgrunnen
Master (1-2 år)

Journalistikk og kommunikasjonsarbeid

Bodø

På masterprogrammet i journalistikk og kommunikasjonsarbeid ved Nord universitet vil du lære om de ulike yrkesrollene, etiske standarder og formidling gjennom tekst, bilder, lyd og video.

Om studiet

Er du opptatt av samfunnet, liker du å møte mennesker og er du glad i å formidle? Nå kan du ta en praktisk master i journalistikk og kommunikasjonsarbeid, uansett hvilken bachelorgrad du har fra før. I studiet velger du fordypning enten i journalistikk eller kommunikasjonsarbeid. Her vil du lære om de ulike yrkesrollene, etiske standarder og formidling gjennom tekst, bilder, lyd og video. Studiet inneholder seks uker med praksis i en redaksjon eller kommunikasjonsavdeling. Studiet avsluttes med en masteroppgave.

Hva kan du jobbe som?

Master i journalistikk og kommunikasjonsarbeid gir mulighet for arbeid innenfor journalistikk i ulike medier, eller kommunikasjonsarbeid i offentlige eller private virksomheter.

Utenlandsopphold

Studentene oppfordres til å planlegge inn et utenlandsopphold, i samarbeid med veiledere og rådgivere ved Nord universitet.

Videre utdanning

Erfaringsbaserte masterstudier kvalifiserer ikke direkte for opptak til doktorgradsstudium.

Fakultet for samfunnsvitenskap kan likevel tilby supplerende enkeltemner på mastergradsnivå som i kombinasjon med din tidligere utdanning kan tilfredsstille de faglige opptakskravene til ph.d. i sosiologi. For mer informasjon om opptakskravene, se her. Ta kontakt med ph.d.-koordinator, Anneli Maria Watterud (anneli.m.watterud@nord.no), for en individuell vurdering av ditt utdanningsløp.

Det er også mulig å gå videre til PhD-programmet i profesjonsvitenskap ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag på Nord universitet. Både ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og ved NTNU har de PhD-utdanninger i ulike medievitenskapelige fag. Disse studiene setter krav til relevant masterutdanning og relevant metodekompetanse på masternivå, noe denne masteren skulle kunne tilfredsstille.

 • Bachelorgrad med et vektet snitt på karakteren "C".
 • Minst to år med relevant yrkespraksis (tilsvarende 100 stilling).
 • Søknaden skal inneholde et motivasjonsbrev i henhold til nærmere angitte krav om innhold.

I motivasjonsbrevet (maks. to sider) skal du reflektere rundt spørsmål som:

 1. Hvorfor har du søkt på dette studiet?
 2. Hva ønsker du å bruke utdanninga til?
 3. Hva kan du bidra med i gruppa av studenter?
 4. Hvorfor tror du at arbeid med journalistikk eller kommunikasjonsarbeid vil passe for deg?
 5. Hvordan vurderer du relevansen i din bachelorgrad eller tilsvarende, og evt. tilleggsutdanning?
 6. Kriterier for vurdering av motivasjonsbrevet (poenggiving: 2-10), i prioritert rekkefølge:

 • Realistisk oppfatning av hva studiet og et framtidig yrke som journalist eller kommunikatør går ut på
 • Refleksjonsnivå
 • Originalitet og kreativitet

Poeng for motivasjonsbrev legges til karakterpoengene, og utgjør konkurransepoengene.

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om fagområdene formidling og samfunnsanalyse, og spesialisert innsikt i journalistikk og kommunikasjonsarbeid og hvilke ulike samfunnsmessige roller og oppdrag disse profesjonene representerer
 • har inngående kunnskap om media og samfunn
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i journalistikkens og kommunikasjonsfagets historie, tradisjoner, egenart, rammebetingelser og plass i samfunnet
 • har inngående kunnskap om hva som fremmer eller hemmer innovasjon i ulike virksomheter
 • har innsikt i lover, regler og andre faktorer som har betydning for journalister og kommunikasjonsarbeidere med egen virksomhet
 • har kjennskap til internasjonal forskning og metoder innenfor journalistikk og kommunikasjonsarbeid

Ferdigheter

Kandidaten

 • har avanserte kommunikative ferdigheter, med forståelse av kontekst, plattform, sjanger, målgruppe, slik at kandidaten kan formidle bevisst og hensiktsmessig ved hjelp av språk, foto, lyd og video
 • kan samle inn og håndtere store datamengder, og formidle kompliserte sammenhenger på en lettfattelig og sannferdig måte
 • har avanserte analyseferdigheter og kildekritisk kompetanse
 • kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning og analysearbeid
 • kan planlegge og gjennomføre et større, sjølstendig profesjonsspesifikt prosjekt, reflektere systematisk over de valgene som er gjort og kvaliteten på det endelige produktet
 • kan gjennomføre og evaluere et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • forstår og kan håndtere etiske utfordringer i profesjonsutøvelse, formidling og forskning
 • kan bruke flere ulike formidlings-, målings- og analyseverktøy

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere arbeidsoppgaver og prosjekter i tråd med etiske krav og retningslinjer, selvstendig og som deltaker i redaksjonelle team, og også under tidspress
 • er utforskende og omstillingsdyktig i sin fagutøvelse, kan bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker uttrykksformer innenfor journalistikk og kommunikasjonsarbeid
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder
 • kan kommunisere om fagspesifikke tema med både spesialister og allmennheten, og er kvalifisert for å delta i faglige kritiske diskusjoner om utvikling av god praksis
 • behersker de studietekniske verktøyene som kreves ved nettbasert læring
 • kan anvende kunnskap om relevante lokale, nasjonale og internasjonale problemstillinger, og sammenheng mellom disse, innenfor journalistikk og kommunikasjonsarbeid

Studiet inneholder seks uker med praksis i en redaksjon eller kommunikasjonsavdeling.