Lærer som underviser en elev.

Kompetanse for kvalitet: Samfunnsfag 1, for 5.-10. trinn

Nettstudier

Om studiet

Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere som underviser i ungdomsskolen eller på barneskolens mellomtrinn. Det legges særlig vekt på Fagfornyelsen og nye kompetansebehov i samfunnsfag. Studiet gir både teoretiske, empiriske og didaktiske innføringer i demokrati, medborgerskap, politikk og bærekraftig utvikling i nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Studiet er 100% nettbasert uten obligatorisk oppmøte. Forelesninger på video legges ut til studentene fortløpende. Det gjennomføres frivillige ukentlige treff i Zoom hvor faglige tema diskuteres.

Hva kan du jobbe som?

Lærer i samfunnsfag, 5.-10. trinn.

Lærerutdanning eller tilsvarende.

Søkere utenom stipend- eller vikarordningen vil få tildelt ledige studieplasser etter at opptaket gjennom Utdanningsdirektoratet er gjennomført. Søkere utenom stipend- og vikarordningen må dokumentere et ansettelsesforhold i en skole. Hvis du ikke er ansatt i en skole må du dokumentere at du har mulighet til å gjennomføre praksis ved en skole mens du gjennomfører videreutdanningen. Ansettelsesforhold og praksis dokumenteres med en stemplet og signert attest fra arbeidsgiver. Søkere som har et ansettelsesforhold i en skole prioriteres.

Kunnskap

Studenten har

  • kunnskap om fagområdet demokrati, medborgerskap og politikk - faglig og som samfunnsfaglig undervisningstema i skolen
  • kunnskap om sentrale miljø- og ressursproblemer – faglig og som samfunnsfaglig undervisningstema i skolen
  • kunnskap om bruk av ulike læringsarenaer og metoder i samfunnsfagundervisningen, inklusiv digitale hjelpemidler

Ferdigheter

Studenten kan

  • planlegge, lede og vurdere elevers læringsarbeid innen fagområdet demokrati, medborgerskap og politikk
  • analysere interessekonflikter i miljø- og ressursspørsmål, og bruke dette som grunnlag for undervisning om slike konflikter
  • bruke ulike læringsarenaer og -metoder i samfunnsundervisningen

Generell kompetanse

Studenten kan

  • forstå aktuelle samfunnsforhold i et historisk og demokratisk perspektiv
  • arbeide med verdier og holdninger i samfunnsfag for å fremme kritisk refleksjon og handlingskompetanse hos elevene

Studiet er en del av videreutdanningsprogrammet “Kompetanse for kvalitet”, gjennom Utdanningsdirektoratet​. Interesserte søker via Utdanningsdirektoratets søknadssystem innen 1. mars. For å bli kvalifisert for opptak må man i tillegg søke direkte til Nord universitet innen 15. mai.

Deltakere utenfor ordningen med stipend- og vikarmidler kan også søke opptak direkte til Nord universitet. Tilbud om studieplass gis under forutsetning av ledige plasser. Potensielle deltakere som søker utenfor finansieringsordningen må finne andre kilder til finansiering av studiet. For deltakere utenfor ordningen med stipend- og vikarmidler, er det søknadsfrist 15. juni.