To hender som møtes.

Kompetanse for kvalitet: Spesialpedagogikk 1, for 8.-13. trinn

Nettstudier

Om studiet

Ønsker du å utvikle dine kunnskaper og ferdigheter for å bli bedre på å tilpasse undervisning og å møte elevers individuelle behov som lærer på 8.-13. trinn? Eller kanskje til og med perfeksjonere deg for å arbeide videre med barn og unge med særskilte behov?

Da er det digitale studiet, Spesialpedagogikk 1, 30 stp, midt i blinken for deg!

I studiet fokuseres det særlig på tilrettelegging og tiltak for elever med ulike typer lærevansker i den tilpassede og inkluderende undervisningen. Vi kommer også nærmere inn på temaer som tilrettelegging for minoritetsspråklige elever, (digital) mobbing, problematisk skolefravær og unge med rusmiddelmisbruk.

Hva kan du jobbe som?

Studiet kvalifiserer deg for å jobbe med spesialpedagogiske oppgaver innenfor skole og andre aktuelle institusjoner.

Lærerutdanning eller tilsvarende.

Søkere utenom stipend- eller vikarordningen vil få tildelt ledige studieplasser etter at opptaket gjennom Utdanningsdirektoratet er gjennomført. Søkere utenom stipend- og vikarordningen må dokumentere et ansettelsesforhold i en skole. Hvis du ikke er ansatt i en skole må du dokumentere at du har mulighet til å gjennomføre praksis ved en skole mens du gjennomfører videreutdanningen. Ansettelsesforhold og praksis dokumenteres med en stemplet og signert attest fra arbeidsgiver. Søkere som har et ansettelsesforhold i en skole prioriteres.

Læringsutbytte

KUNNSKAP

Studenten

 • kjenner til spesialpedagogikkens historie, tradisjoner og egenart
 • har bred kunnskap om inkludering (mangfold, delaktighet og utenforskap) i skolen samt generelle faktorer i et godt psykososialt læringsmiljø,
 • har kunnskap om gjeldende lov- og regelverk vedrørende spesialpedagogikk og inkludering samt psykososiale læringsmiljø,
 • har kunnskap om generelle lærevansker, kommunikasjons- og språkvansker, lese- og skrivevansker, matematikkvansker, konsentrasjons- og reguleringsvansker samt elever med stort læringspotensial,
 • har bred kunnskap om tilpasning og tilrettelegging for elever med generelle lærevansker, språkvansker, lese- og skrivevansker, matematikkvansker, konsentrasjons- og reguleringsvansker samt elever med stort læringspotensial,
 • har kunnskap om fenomener som mobbing, problematisk skolefravær, psykiske lidelser (depresjon og angst), rusmiddelmisbruk, problematferd og svikt i oppvekstmiljøet (omsorgssvikt, vold, rus) samt mulige konsekvenser for elevens atferd, utvikling og læring,
 • har bred kunnskap om tilrettelegging av læringsmiljøet samt individuelle tiltak for elever som opplever mobbing, problematisk skolefravær, psykiske lidelser, rusmiddelmisbruk, problematferd og svikt i oppvekstmiljøet,
 • har kjennskap til elevers og foreldres medvirkning/empowerment i elevens opplæringstilbud,
 • har kunnskap om betydningen av samarbeid samt ulike samarbeidsformer for å fremme skolens inkluderende tilbud samt tilrettelegging for gode psykososiale læringsmiljø.

FERDIGHETER

Studenten

 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff vedørende spesialpedagogiske problemstillinger samt faktorer som fremmer og hemmer psykososiale læringsmiljø og benytte dette i sin undervisning,
 • kan anvende sin faglige kunnskap om spesialpedagogikk og inkludering i egen undervisning og gjøre rede for sine valg,
 • kan anvende sin faglige kunnskap om det psykososiale læringsmiljøet for å kunne fremme læringsmiljøet i egen undervisning og skole,
 • kan beherske relevante tiltak for å støtte elever med behov for spesialpedagogisk hjelp, samt elever som opplever mobbing, problematisk skolefravær, psykiske lidelser rusmiddelmisbruk, problematferd og svikt i oppvekstmiljøet
 • kan reflektere over egen praksis vedrørende elever med behov for ekstra støtte og tilpasse denne under veiledning,
 • kan reflektere over egen praksis vedrørende psykososiale læringsmiljø samt støtte elever som opplever mobbing, problematisk skolefravær, psykiske lidelser, rusmiddelmisbruk, problematferd og svikt i oppvekstmiljøet og tilpasse denne under veiledning

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan formidle sentralt fagstoff i form av teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig,
 • har innsikt i relevante yrkesetiske problemstillinger vedrørende spesialpedagogikk med tilhørende inkludering samt i det psykososiale læringsmiljøet på 8.-13. trinn,
 • kan drøfte og diskutere ulike utfordringer knyttet til spesialpedagogikk og det psykososiale læringsmiljøet i eget kollegium og dermed bidra til utvikling av god praksis og inkluderende undervisning.

Studiet er en del av videreutdanningsprogrammet “Kompetanse for kvalitet”, gjennom Utdanningsdirektoratet​. Interesserte søker via Utdanningsdirektoratets søknadssystem innen 1. mars. For å bli kvalifisert for opptak må man i tillegg søke direkte til Nord universitet innen 15. mai.

Deltakere utenfor ordningen med stipend- og vikarmidler kan også søke opptak direkte til Nord universitet. Tilbud om studieplass gis under forutsetning av ledige plasser. Potensielle deltakere som søker utenfor finansieringsordningen må finne andre kilder til finansiering av studiet. For deltakere utenfor ordningen med stipend- og vikarmidler, er det søknadsfrist 15. juni.