En statue ei åsside avbilda i profil.
Kortere studier

Kristendom, religion, livssyn og etikk

Nett

Få undervisningskompetanse i KRLE-faget i skolen. Studiet gir en innføring i verdensreligionene og filosofi, livssyn og etikk.


Om studiet

Studieprogrammet dekker KRLE faget i skolen og gir undervisningskompetanse. Det gir en innføring i de levende verdensreligionene samt fagene filosofi, livssyn og etikk.

Hva kan du jobbe som?

Emnet gir kompetanse for undervisning i grunnskolen i KRLE

Emnet er også aktuelt for arbeid med barne- og ungdomsarbeid, hvor barnegrupper er sammensatte men hensyn til livssyn og kultur

7 nettbaserte samlinger og en obligatorisk ekskursjon til Trondheim
Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Del 1: Kunnskap

Kandidaten:

 • Har kunnskap om læreplanen i skulen og utviklinga av religions- og livssynsfaget.
 • Har kunnskap om ulike didaktiske tilnærmingar i skulefaget
 • Har kjennskap til kunnskapsgrunnlag og forskingstradisjonar i faget.
 • Har kunnskap om tekstar, forteljingar, høgtider, lære, ritual og andre praksisar i ulike religionar, og korleis dette blir brukt i undervisninga i skulen.
 • Har kunnskap om lære, ritual og etikk i livssynshumanismen.
 • Har kunnskap om pluralisering, sekularisering og religions- og livssynskritikk som bakgrunnsorientering for andre delar av faget.

Ferdigheiter:

Kandidaten:

 • Har planlagt, gjennomført og vurdert KRLE-undervisning
 • Har prøvd ut varierte arbeidsmåtar som integrerer de grunnleggjande ferdigheitene.
 • Kan identifisere utfordringar knytte til korleis skulen og elevane møter livssynsmangfald og etisk mangfald
 • Har samarbeidd med elevar, kollegaer, føresette og aktørar i lokalsamfunnet.

Generell kompetanse

 • Kan drøfte kva religion og livssyn kan ha å seie for den enkelte og for samfunnet.
 • Kan reflektere over kva det inneber å vere KRLE-lærar
 • Kan reflektere kritisk over skulefaget

Del 2

Kunnskap
Kandidaten:

 • Har kunnskap om didaktiske utfordringar som er spesielle for faget.
 • Har meir omfattande kunnskap om didaktiske tilnærmingar til skulefaget og forskingstradisjonar i skulefaget og studiefaget.
 • Har kunnskap om tekstar, forteljingar, høgtider, lære, ritual, estetikk og andre praksisar innanfor kristendommen.
 • Har kunnskap om eit utval kristne kyrkjesamfunn
 • Har kunnskap om kristendommens historie med vekt på tida etter reformasjonen, og arbeid med historiske emne i skulen.
 • Har kunnskap om filosofiens historie, med vekt på nyare tid, og om utfordringar knytte til arbeidet med filosofiske problemstillingar i skulen.
 • Har kunnskap om grunnlagsetikk og grunnlagsetikkens rolle i arbeidet med etiske problemstillingar.

Ferdigheiter
Kandidaten:

 • Kan planlegge, gjennomføre og vurdere KRLE- undervisning i faget som grunnlag for elevretta vurdering.
 • Kan bruke varierte arbeidsmåtar som integrerer dei grunnleggande ferdigheitene.
 • Kan nytte etiske grunnlagsteoriar på emne frå profesjonsetikken og på elevorientert områdeetikk.
 • Kan handtere utfordringar knytte til korleis skulen og elevane møter livssynsmangfald og etisk mangfald.
 • Kan leie filosofiske samtalar.
 • Kan samarbeide med elevar, kollegaer, føresette og aktørar i lokalmiljøet.

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • Kan drøfte kva religion og livssyn kan ha å seie for den enkelte og samfunnet.
 • Kan grunngjeve synspunkt på kva det inneber å vere KRLE-lærar.
 • Kan gjere greie for og ta stilling til etiske spørsmål om gjeld skulen og elevane.
  • Kan reflektere kritisk over skulefaget og vidareformidle forsking om barn, religion og livssyn

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.​