Graf og kakediagram
Master (1-2 år)

Kunnskapsledelse

Levanger

Master i kunnskapsledelse utvikler reflekterte praktikere med teoretisk forståelse og praktiske ferdigheter til å lede kunnskapsutvikling og endringsarbeid. I studiet vektlegges arbeids- og utviklingsprosesser, der temaer som læring, strategi, digitalisering og kreativitet står sentralt.


Om studiet

Master i kunnskapsledelse utvikler reflekterte praktikere med teoretisk forståelse og praktisk ferdigheter til å lede kunnskapsutvikling og endringsarbeid. Grunntanken i studiet er at læring skapes gjennom dialog mellom studenter og fagpersoner, og gjennom samarbeid mellom studenter. I studiet vektlegges arbeids- og utviklingsprosesser, der temaer som læring, strategi, digitalisering og kreativitet står sentralt. Studiet er et videreutdanningstilbud for ledere i alle typer virksomheter og er organisert som et samlings- og erfaringsbasert masterprogram deltidsstudium på 90 studiepoeng og tilpasset personer i full jobb. Studiet foregår ved Nord universitet, campus Levanger. Opptak skjer hver høst med oppstart i januar.

Hva kan du jobbe som?

MKL kvalifiserer til lederjobber i et bredt spekter av private og offentlige virksomheter hvor skaping, vedlikehold og formidling av kunnskap står sentralt. Aktuelle arbeidsområder er lederfunksjoner, men også roller som konsulent, prosessveileder, organisasjonsutvikler og personalleder.

Bachelorgrad, cand.mag.grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang eller utdanning som i henhold til § 3-5 i lov om universitet og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

Innenfor ett av de nevnte utdanningsløp må det inngå fordypning i fag, emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang innenfor fagområdet for mastergraden eller integretyrkesrettet utdanning av minimum 120 studiepoengs omfag innenfor fagområdet for mastergraden.

I tillegg kreves minst 2 års relevant yrkespraksis. Relevant praksis vil i denne sammenheng være dokumentert kompetanse innenfor ledelses- og organisasjonsfeltet.

Dersom det er flere søkere enn kapasiteten tilsier, rangeres søkere som tilfredsstiller opptakskravene etter følgende kriterier:

Poeng for utdanning:

Det gis 1 tilleggspoeng per 30 studiepoeng for høyere utdanning ut over bachelornivået. Maksimalt antall poeng for generell utdanning settes til 8.

Det gis inntil 4 tilleggspoeng for dokumentert utdanning innen organisasjons- og ledelsesfag. Det gis etter dette 2 poeng for 30 studiepoeng og 4 poeng for 60.

Poeng for yrkespraksis:

Dokumentert lederpraksis utover opptakskravet gir ett tilleggspoeng per halvår. Maksimalt antall poeng for ledererfaring settes til 8.

Annen yrkespraksis gir ett tilleggspoeng per år for fulltids arbeidserfaring. Maksimalt antall poeng for annen yrkespraksis settes til 6.

Kjønnskvoter:

Det tilstrebes en tilnærmet lik kjønnsmessig fordeling.

Yrkesmessig representasjon:

Det skal tilstrebes at studentgruppens sammensetning gjenspeiler mangfoldet i arbeidslivet. Søkere konkurrerer innenfor hver av følgende kategorier:

Privat sektor

Eiere/ledere av egne foretak

Helse og omsorg

Skole, utdanning og forskning

Annen offentlig virksomhet (administrative ledere, politi, NAV etc.)

Rangeringsreglene skal bidra til å sikre at det tas opp studenter med en så heterogen erfaringsbakgrunn som mulig. Dette vil være et viktig bidrag i arbeidet med å skape et godt og fruktbart læringsmiljø med utgangspunkt i praksismangfold.

Geografisk tilhørighet:

Studiet skal være et nasjonalt studium. Ivaretakelse av dette vil innebære at ca. 1/3 av studieplassene forbeholdes søkere utenfor Trøndelag.

Presiseringer:

Opptakskrav:

Krav til utdanning kan kun fravikes når en søker kan dokumentere en helt spesiell og relevant praksis. Primært må en slik praksis omfatte ledelse og/eller eventuelt tillitsfunksjoner på høyt nivå.

Relevant lederpraksis skal forstås i vid forstand. Søkere må levere en god beskrivelse av hva de har ledet (f.eks. prosjekter, mennesker, nettverk, enkeltmannsforetak, klasseledelse etc.).

Rangering:

Poeng for utdanning innen organisasjons- og ledelsesfag:

Kun formell utdanning etter fullført bachelorgrad gir poeng. Sammensatte utdanninger (sammenhengende utdanningsløp på minimum 5 år som f.eks siviløkonom, lege og veterinær) gis 4 poeng. Institusjonen vurderer hvilke utdanningsløp som kan vurderes.

Krigsskolekandidater gis 4 poeng.

Poeng for yrkespraksis:

Dokumentasjon for praksis må tydelig vise omfang, varighet og en beskrivelse av oppgaver/ansvarsområder for å utløse poeng. Det står institusjonen fritt å avvise ufullstendig dokumentasjon. CV og/eller arbeidsavtale regnes ikke som dokumentasjon på praksis, men må gjerne legges ved søknaden.

Saksbehandling av din søknad vil først finne sted etter søknadsfrist.

Det er inngått avtale om studentutveksling ved Copenhagen Business School (CBS) . Masterstudenter i kunnskapsledelse kan dermed erstatte deler av studiet med emner fra Master of Public Governance (MPG) ved CBS.

Erfaringsbaserte masterstudier kvalifiserer ikke direkte for opptak til doktorgradsstudium.

Fakultet for samfunnsvitenskap kan tilby supplerende enkeltemner på mastergradsnivå som i kombinasjon med din tidligere utdanning kan tilfredsstille de faglige opptakskravene til ph.d. i sosiologi. For mer informasjon om opptakskravene, se https://www.nord.no/studier/phd-i-sosiologi-doktorgrad.

Ta kontakt med ph.d.-koordinator, Anneli Maria Watterud (anneli.m.watterud@nord.no), for en individuell vurdering av ditt utdanningsløp.

Studenten skal etter fullført studium ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

har avansert kunnskap om organisasjon og ledelse og spesielt innsikt i ledelse av kunnskapsarbeid og kunnskapsprosesser i organisasjoner med høyt innslag av problemløsning og høye kompetansekrav

har inngående kunnskap om nyere forskning, vitenskapelige teorier og metoder som er relevante for ledelse av kunnskapsarbeid og kunnskapsprosesser i organisasjoner

har gjennom deltakelse på studiesamling i utlandet avansert kunnskap om nasjonale/nordiske og internasjonal forskning, teorier og temaer rettet mot kunnskapsledelsesfeltet

har dybdekunnskap om viktig drivere knyttet til utviklingen av et bærekraftig kunnskapssamfunn nasjonalt og internasjonalt

kan anvende kunnskap på nye områder som er relevante for ledelse av kunnskapsarbeid og kunnskapsprosesser i organisasjoner

Kan anvende kunnskap som er viktig i utviklingen av et bærekraftig kunnskapssamfunn

kan analysere faglige problemstillinger relatert til ledelse av kunnskapsarbeid og kunnskapsprosesser med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Kan analysere problemstillinger med utgangspunkt i ulike organisasjonsteorier og ledelsesteorier som kan bidra til en bærekraftig utvikling av organisasjoner og samfunnet

Ferdigheter

Studenten

kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer om kunnskap, kunnskapsarbeid og kunnskapsledelse

kan kandidaten analysere internasjonal forskning innenfor kunnskapsledelsesfeltet

kan analysere relevante teorier, metoder og fortolkninger og overføre dem til praktisk og teoretisk problemløsning i ledelse av kunnskapsarbeid og kunnskapsprosesser i organisasjoner

kan bruke metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid som er relevante for forskning på ledelse av kunnskapsarbeid og kunnskapsprosesser på en selvstendig måte

kan under veiledning gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- og/eller utviklingsprosjekt i tråd med aksepterte vitenskapelige metoder og gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Studenten

kan analysere relevante faglige og forskningsetiske problemstillinger knyttet til ledelse av kunnskapsarbeid og kunnskapsprosesser

kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å lede kunnskapsarbeid og kunnskapsprosesser

kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets terminologi

kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor kunnskapsledelse både med spesialister og til allmenheten

kan gjennom anvendelse av kunnskaper og ferdigheter opptre som reflekterte praktikere i ledelse av kunnskapsarbeid og kunnskapsprosesser

kan gjennom å lede kunnskapsarbeid og kunnskapsprosesser bidra til nyskaping og innovasjon i organisasjoner

Studieplanens emnebeskrivelser inneholder forventet læringsutbytte for det enkelte emne i studiet.

Det vil være en studieavgift på totalt 35 000 NOK pr. student. Avgiften betales med kr. 20 000 iløpet av februar måned, og kr. 15 000,- i starten av 3. semester. I tillegg til utgifter til litteratur, materiell, semesteravgift, kopinoravgift, reise til samlinger i Levanger og eventuell overnatting, må det beregnes utgifter til en samling i København.