Graf og kakediagram
Master (1-2 år)

Kunnskapsledelse

Levanger

Master i kunnskapsledelse utvikler reflekterte praktikere med teoretisk forståelse og praktiske ferdigheter til å lede kunnskapsutvikling og endringsarbeid. I studiet vektlegges arbeids- og utviklingsprosesser, der temaer som læring, strategi, digitalisering og kreativitet står sentralt.


Om studiet

Dagens organisasjoner trenger kompetanse i møte med en rekke nye utfordringer, skapt av blant annet klimakrise, digitalisering og høy endringstakt i arbeidslivet. Master i kunnskapsledelse utvikler reflekterte praktikere med teoretisk forståelse og praktisk ferdigheter til å lede kunnskapsutvikling og endringsarbeid. Grunntanken i studiet er at læring skapes gjennom dialog mellom studenter og fagpersoner, og gjennom samarbeid mellom studenter. I studiet vektlegges arbeids- og utviklingsprosesser, der temaer som læring, strategi, digitalisering og kreativitet står sentralt. Studiet omfatter utfordringene i både offentlig og privat sektor, er samlingsbasert og tilpasset personer i full jobb. Studiet foregår over 2 år og 9 måneder.

Hva kan du jobbe som?

MKL kvalifiserer til lederjobber i et bredt spekter av private og offentlige virksomheter hvor skaping, vedlikehold og formidling av kunnskap står sentralt. Aktuelle arbeidsområder er lederfunksjoner, men også roller som konsulent, prosessveileder, organisasjonsutvikler og personalleder.

Utenlandsopphold

Det er inngått avtale om studentutveksling ved Copenhagen Business School (CBS) . Masterstudenter i kunnskapsledelse kan dermed erstatte deler av studiet med emner fra Master of Public Governance (MPG) ved CBS.

Videre utdanning

Erfaringsbaserte masterstudier kvalifiserer ikke direkte for opptak til doktorgradsstudium.

Fakultet for samfunnsvitenskap kan tilby supplerende enkeltemner på mastergradsnivå som i kombinasjon med din tidligere utdanning kan tilfredsstille de faglige opptakskravene til ph.d. i sosiologi. For mer informasjon om opptakskravene, se https://www.nord.no/studier/phd-i-sosiologi-doktorgrad.

Ta kontakt med ph.d.-koordinator, Anneli Maria Watterud (anneli.m.watterud@nord.no), for en individuell vurdering av ditt utdanningsløp.

Samlingsdatoer: MKL KULL 2024-2026

Vår 2024: MKL110 Innføring i kunnskap, organisasjon og ledelse.

Samling 1
Uke 4: 22. januar. – 25. januar (4 dager)
Sted: Levanger

Samling 2
Uke 11. 11.-13. mars (3 dager)
Sted: Levanger

Samling 3
Uke 16: 15.-17. april (3 dager)
Sted: Levanger

Eksamen
Uke 21: 20.mai- 24. mai (5 dager). Hjemmeeksamen i gruppe
Sted: Inspera

Høst 2024 MKL120 Kunnskap, læring og utvikling i organisasjoner
Samling 4
Uke 36: 2. -5. september (4 dager)
Sted: Levanger

Samling 5
Uke 41 7.-10. oktober
Sted: CBS, København (4 dager)

Samling 6
Uke 46: 11.-13. november (3 dager)
Sted: Røstad

Eksamen
Uke 49: 2.-6. desember (5 dager). Hjemmeeksamen i gruppe
Sted: Inspera

Vår 2025: MKL210 Sentrale prosesser i ledelse av kunnskap
Samling 7:

Uke 5: 27. januar-30. januar (4 dager)
Sted: Levanger

Samling 8:

Uke 10: 3.-5. mars (3 dager)
Sted: Levanger

Samling 9

Uke 15: 7.- 9. april (4 dager)
Sted: Stiklestad

Eksamen
Uke 21: Fredag 23. mai. Innlevering prosjektoppgave gruppe
Sted: Inspera
Uke 24: Fredag 13. juni. Individuell muntlig høring
Sted: Stjørdal

Høst 2025: MKL 220 Samfunnsvitenskapelig metode
Samling 10
Uke 35: 25. august-28. august (4 dager)
Sted: Levanger

Samling 11
Uke 40: 29. september .–1. oktober (3 dager)
Sted: Levanger

Samling 12
Uke 45: 3.-5. november (3 dager)
Sted: Levanger

Eksamen:
Uke 49: 1.-2. desember (24 timer). Individuell hjemmeeksamen
Sted: Inspera

Vår 2026 MKL 310 Masteroppgave

Samling 13

Uke 6: 3.- 4. februar (2 dager)
Sted: Levanger

Høst 2026 MKL 310 Masteroppgave
Uke 36: Fredag 4. september. Innlevering masteroppgave (dato kan bli justert).
Sted: Inspera
Uke 39: Fredag 25. september. Individuell muntlig høring og avslutning
Sted: Levanger

Bachelorgrad, cand.mag.grad, annen grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang. Utdanning som i henhold til § 3-5 i lov om universitet og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp. I tillegg kreves minst 2 års relevant yrkespraksis. Relevant praksis vil i denne sammenheng være dokumentert kompetanse innenfor ledelses- og organisasjonsfeltet.

Dersom det er flere søkere enn kapasiteten tilsier, rangeres søkere som tilfredsstiller opptakskravene etter følgende kriterier:

Poeng for utdanning:

 • Det gis 1 tilleggspoeng per 30 studiepoeng for høyere utdanning ut over bachelornivået. Maksimalt antall poeng for generell utdanning settes til 8.
 • Det gis inntil 4 tilleggspoeng for dokumentert utdanning innen organisasjons- og ledelsesfag. Det gis etter dette 2 poeng for 30 studiepoeng og 4 poeng for 60.

Poeng for yrkespraksis:

 • Dokumentert lederpraksis utover opptakskravet gir ett tilleggspoeng per halvår. Maksimalt antall poeng for ledererfaring settes til 8.
 • Annen yrkespraksis gir ett tilleggspoeng per år for fulltids arbeidserfaring. Maksimalt antall poeng for annen yrkespraksis settes til 6.

Kjønnskvoter:

Det tilstrebes en tilnærmet lik kjønnsmessig fordeling.

Yrkesmessig representasjon:

Det skal tilstrebes at studentgruppens sammensetning gjenspeiler mangfoldet i arbeidslivet. Søkere konkurrerer innenfor hver av følgende kategorier:

 • Privat sektor
 • Eiere/ledere av egne foretak
 • Helse og omsorg
 • Skole, utdanning og forskning
 • Annen offentlig virksomhet (administrative ledere, politi, NAV etc.)

Rangeringsreglene som er beskrevet over vil bidra til å sikre at det tas opp studenter med en så heterogen erfaringsbakgrunn som mulig. Dette vil være et viktig bidrag i arbeidet med å skape et godt og fruktbart læringsmiljø med utgangspunkt i praksismangfold.

Geografisk tilhørighet:

Studiet skal være et nasjonalt studium. Ivaretakelse av dette vil innebære at ca. 1/3 av studieplassene forbeholdes søkere utenfor Trøndelag.

Presiseringer:

Krav til utdanning kan kun fravikes når en søker kan dokumentere en helt spesiell og relevant praksis. Primært må en slik praksis omfatte ledelse og/eller eventuelt tillitsfunksjoner på høyt nivå.

Relevant lederpraksis skal forstås i vid forstand. Søkere må levere en god beskrivelse av hva de har ledet (f.eks. prosjekter, mennesker, nettverk, enkeltmannsforetak, klasseledelse etc.).

Rangering:

Poeng for utdanning innen organisasjons- og ledelsesfag:

Kun formell utdanning etter fullført bachelorgrad gir poeng. Sammensatte utdanninger (sammenhengende utdanningsløp på minimum 5 år som f.eks siviløkonom, lege og veterinær) kan automatisk gis 4 poeng. Institusjonen vurderer hvilke utdanningsløp som kan vurderes.

Krigsskolekandidater gis 4 poeng.

Poeng for yrkespraksis:

Dokumentasjon for praksis må tydelig vise omfang, varighet og en beskrivelse av oppgaver/ansvarsområder for å utløse poeng. Det står institusjonen fritt å avvise ufullstendig dokumentasjon. En cv eller en arbeidsavtale regnes ikke som dokumentasjon på praksis, men må gjerne legges ved søknaden.

Saksbehandling av din søknad vil først finne sted etter søknadsfrist.

En kandidat skal etter fullført studium ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om organisasjon og ledelse og spesiell innsikt i ledelse av kunnskapsarbeid og kunnskapsprosesser i organisasjoner
 • har inngående kunnskap om nyere forskning, vitenskapelige teorier og metoder som er relevante for ledelse av kunnskapsarbeid og kunnskapsprosesser i organisasjoner
 • kan anvende kunnskap på nye områder som er relevante for ledelse av kunnskapsarbeid og kunnskapsprosesser i organisasjoner
 • kan analysere faglige problemstillinger relatert til ledelse av kunnskapsarbeid og kunnskapsprosesser med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer om kunnskap, kunnskapsarbeid og kunnskapsledelse
 • kan analysere relevante teorier, metoder og fortolkninger og overføre dem til praktisk og teoretisk problemløsning i ledelse av kunnskapsarbeid og kunnskapsprosesser i organisasjoner
 • kan bruke metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid som er relevante for forskning på ledelse av kunnskapsarbeid og kunnskapsprosesser på en selvstendig måte
 • kan under veiledning gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- og/eller utviklingsprosjekt i tråd med aksepterte vitenskapelige metoder og gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere relevante faglige og forskningsetiske problemstillinger knyttet til ledelse av kunnskapsarbeid og kunnskapsprosesser
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å lede kunnskapsarbeid og kunnskapsprosesser
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets terminologi
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor kunnskapsledelse både med spesialister og til allmenheten
 • kan gjennom anvendelse av kunnskaper og ferdigheter opptre som reflekterte praktikere i ledelse av kunnskapsarbeid og kunnskapsprosesser
 • kan gjennom å lede kunnskapsarbeid og kunnskapsprosesser bidra til nyskaping og innovasjon i organisasjoner

Studieplanens emnebeskrivelser inneholder forventet læringsutbytte for det enkelte emne i studiet.

Det vil være en studieavgift på totalt kr 35 000 NOK pr. student. Avgiften betales med kr 20 000,- samtidig som man takker ja til studieplassen (faktura vil bli sendt ut i etterkant av tilbuds-epost) og kr 15 000,- i løpet av 3. semester.

I tillegg til utgifter til litteratur, materiell, semesteravgift, kopinoravgift, reiser til samlinger i Levanger og eventuell overnatting, må det beregnes utgifter til en samling i København og en samling i Europa eller i Norge.​