Studenter som spiller kurvball
Master (5 år)

Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Levanger

Bli lektor i kroppsøving og idrettsfag! Du får både teoretisk og praktisk kunnskap til å arbeide som lærer i ungdomskole og videregående skole. 


Om studiet

Ønsker du å undervise i kroppsøving og idrettsfag i ungdomskolen eller i den videregående skolen?

Den femårige lektorutdanningen i kroppsøving og idrettsfag er et masterstudium som gir deg god teoretisk og praktisk kunnskap. Dette gjør deg godt kvalifisert til å arbeide som lærer i kroppsøving og idrettsfag.

I det andre året i studiet, velger du ditt andre undervisningsfag (60 studiepoeng). Der kan du velge mellom disse fagene: Norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag, naturfag eller musikk. Dette gir deg undervisningskompetanse i faget til å undervise på ungdomsskole eller videregående skole.

Pedagogikk og fagdidaktikk, samt veiledet og vurdert praksis er viktige deler av utdanningen.

Hva kan du jobbe som?

Med femårig lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag kan man arbeide som lektor i skolen. Man er kvalifisert som lærer fra 8.klasse til og med videregående skole. Studiet kvalifiserer også til andre yrker hvor det kreves høy pedagogisk og/eller faglig kompetanse og god formidlingsevne.
I løpet av studiet skal du ha 100 dager praksis. Praksis er en viktig del av utdanningen, og den er obligatorisk. Les mer om praksis her.

Opptak til studieprogrammet krever Generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav, det er ikke mulig å søke på grunnlag av realkompetanse.

Spesielle opptakskrav:

Du må enten ha:

 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakteren 4 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)
 • minst 35 skolepoeng.

eller

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og
 • minst 40 skolepoeng.

(Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.)

Fyller du ikke opptakskravet i matematikk? Universitetet i Sørøst-Norge har et nettbasert tilbud for deg som vil bli lærer, men som ikke oppfyller karakterkravet for opptak til lærerutdanninger. Vi gjør oppmerksom på at det er løpende opptak fram til 1. februar på matematikkurset. Les mer om studiet.

Krav om politiattest:
Det kreves politiattest(barneomsorgsattest) for studiet.

Krav om medisinsk testing:
Som student ved lærerutdanningene plikter du å gjennomgå tuberkuloseundersøking dersom du de tre siste årene har oppholdt deg minst 3 måneder i land med høy forekomst av tuberkulose, og skal være i Norge lengre enn tre måneder. Før du kan delta i praksisstudier, må du besvare et spørsmål om utenlandsopphold med tanke på tuberkulose. Dette gjøres som en del av semesterregisteringen i Studentweb. Se her for mer informasjon.

Internasjonalisering skal være med på å heve kvaliteten i utdanningen. Sentrale mål er å fremme kulturell forståelse og solidaritet gjennom kunnskap samt å utvikle språkferdigheter. Ett eller to semester av studiet kan tas hos en av våre samarbeidspartnere i utlandet. 5. semester vil være anbefalt for utveksling til utenlandsk samarbeidspartener. I 5. semester skal studentene, i følge studieplan ha emnene «Tilrettelegging for fysisk aktivitet i et helseperspektiv» og «ferdighets-og prestasjonsutvikling i idrett».

Nord universitet har blant annet utvekslingsavtaler med Western Sydney University.

Med femårig lektorutdanning har man også faglig kompetanse til å søke opptak til forskerutdanning (Ph.d) som i sin tur gir mulighet for forsknings- og undervisningsstillinger ved universitet og høgskoler.

Fullført utdanning sammen med minst to års yrkeserfaring kan kvalifisere for opptak til Ph.d. i profesjonsvitenskap ved Nord universitet.

Kandidaten skal etter fullført lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag ha følgende samlede læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Kandidaten

 • Har avansert kunnskap innenfor kroppsøving og idrettsfag og spesialisert innsikt i et profesjonsrelevant matematikk eller norsk
 • Har inngående kunnskap om vitenskapelige problemstillinger, forskningsteorier og ¿metoder i faglige, pedagogiske og fagdidaktiske spørsmål innen kroppsøving og idrettsfag, samt matematikk eller norsk
 • Har kunnskap om utviklingen av skolen som organisasjon og fagene som skole-, kultur-, og forskningsfag og bred forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet
 • Har inngående kunnskap om relevant forskningslitteratur og gjeldende lov- og planverk, og kan anvende denne på nye områder som er relevant for profesjonsutøvelsen
 • Har kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og flerkulturelle kontekster
 • Har kunnskap om ungdom i vanskelige situasjoner og om deres rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv

Ferdigheter

Kandidaten

 • Kan orientere seg i aktuell faglitteratur, analysere og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier innenfor kroppsøving og idrettsfag samt matematikk eller norsk
 • Kan anvende faglitteratur og andre relevante informasjonskilder til å strukturere og formulere faglige resonnementer på ulike områder
 • Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset og profesjonsrelevant forskningsprosjekt i kroppsøving og idrettsfag under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • Kan anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap til å identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter og planlegge og lede undervisning på ulike læringsarenaer som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser
 • Kan på et selvstendig og faglig grunnlag bruke varierte arbeidsmetoder, relevante metoder fra forskning og faglig utviklingsarbeid til å differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø
 • Kan benytte digitale verktøy i undervisning, planlegging og kommunikasjon samt veilede unge i deres digitale hverdag
 • Kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling

Generelle ferdigheter

Kandidaten

 • Kan bidra til innovasjonsprosesser og nytenkning og gjennomføre profesjonsrettet faglig utviklingsarbeid og legge til rette for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv kan involveres i opplæringen
 • Kan formidle og kommunisere faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen på et faglig avansert nivå
 • Kan opptre profesjonelt og kritisk reflektere over og analysere faglige, profesjonsetiske, forskningsetiske og utdanningspolitiske spørsmål og problemstillinger
 • Kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens faglige og organisatoriske utvikling
 • Kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket
I løpet av studiet må det påregnes kostnader til innkjøp av bøker og nødvendig trenings- og turutstyr. Studiets egenart krever at det brukes ulike praktiske læringsarenaer. Det må derfor også påregnes kostnader for transport til de disse praktiske læringsarenaene på studiestedet definert som Levanger kommune. Studentene er selv ansvarlig for transport til praktiske læringsarenaer i Levanger kommune (studiestedet). Fakultetets ordninger for refusjon av transportkostnader gjelder for undervisning utenfor studiestedet/kommunen.