Fly
Årsstudium

Luftfartsledelse

Bodø

Hvis du er interessert i luftfart, enten fordi du i dag arbeider i en luftfartsorganisasjon eller har et ønske om det, passer dette deltidsstudiet godt for deg. 


Om studiet

Hvis du er interessert i luftfart, enten fordi du i dag arbeider i en luftfartsorganisasjon eller har et ønske om det, passer dette deltidsstudiet godt for deg. Her vil du få oppdatert kunnskap om næringen som knytter landet sammen. I tillegg til å lære om luftfart og luftfartens betydning, vil du også lære om markedsførings- og strategiarbeid i bedrifter samt om ledelse av foretak.

Studiet er samlingsbasert og går over 2 år. Det legges opp til 4 samlinger hvert semester.

Hva kan du jobbe som?

Deltidsstudiet studiet kvalifiserer for oppgaver innen næringsliv og offentlig forvaltning. Kunnskaper innen markedsføring, ledelse og luftfartsfag vil gjøre kandidatene spesielt attraktive i stillinger innenfor luftfartsnæringen, både hos tilsyn, operatører og lufthavneiere.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse

Realkompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:

Relevant yrkeserfaring: Arbeidserfaring fra luftfartsmyndigheter, luftfartsoperatører, lufthavneiere og/eller andre tjenestetilbydere til luftfartsnæringen. Ved rangering av søkere prioriteres søkere med lengst arbeidserfaring fra nevnte yrkesområder.

Det er ikke lagt opp til utveksling på deltidsstudiet.
Deltidsstudiet i luftfartsledelse kan inngå i annen utdanning, avhengig av denne utdanningens oppbygging.

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om organisering og ledelse av foretak, identifisering av en bedrifts markedsutfordringer og mulige løsninger på disse. Kunnskapen skal spesielt knyttes til luftfartsorganisasjoner
 • skal kjenne til organisasjonsteorier og teorier for markedsføringsledelse generelt og innenfor luftfart spesielt
 • skal være i stand til å orientere seg i faglitteratur for å kunne holde seg faglig oppdatert på problemstillinger knyttet til utfordringer i og ledelse av organisasjoner generelt og luftfartsorganisasjoner spesielt
 • skal kjenne til luftfartens nære historie, dens utvikling, internasjonale regulering og betydning i dagens globaliserte samfunn

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning på praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor en organisasjon generelt og en luftfartsorganisasjon spesielt
 • kan reflektere over egne beslutninger på et problem og kunne diskutere, og eventuelt justere denne i en faglig diskusjon med andre
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om utfordringer i organisasjoner og knytte dette til en luftfartsfaglig problemstilling
 • kan beherske teoretiske modeller på problemstillinger i en nasjonal eller internasjonal luftfartsorganisasjon

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger i en luftfartsorganisasjon og hvordan disse kan håndteres på en fornuftig måte
 • kan alene eller sammen med andre planlegge og gjennomføre enkle utredninger i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan formidle sentralt fagstoff knyttet til ledelse og luftfartsfaglige problemstillinger både skriftlig, muntlig
 • kan utveksle synspunkter med personer i luftfartsnæringen og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis knyttet til luftfartsrelaterte utfordringer
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser i luftfartsnæringen både nasjonalt og internasjonalt
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.