Leaf against sunshine
Årsstudium

Natur- og kulturminneoppsyn

Steinkjer

Drømmer du om å jobbe med naturoppsyn? Lær om norsk natur og kulturminner gjennom teori og praksis.


Om studiet

Har du lyst til å arbeide med naturoppsyn? Da må du gripe denne sjansen! Gjennom teori og praksis lærer du om norsk natur, kulturminner og oppsynstjenester knyttet til disse. Studiet er samlingsbasert.

Hva kan du jobbe som?

Årsstudiet gir bred kompetanse for å kunne arbeide med ulike typer oppsynstjenester, veiledning og informasjon. Basiskurset som inngår som en del av årsstudiet, gir faglig bakgrunn for miljøkontroll: herunder planlegging, utførelse og rapportering. Både årsstudiet og basiskurset tilfredsstiller det faglige grunnlaget for tildeling av begrenset politimyndighet. Vi gjør oppmerksom på at det er politiet som eventuelt utsteder slik myndighet, og at dette stiller krav til plettfri vandel. Enkeltemner fra årsstudiet gir grunnlag for arbeidsoppgaver knyttet til emnenes spesifikke faginnhold.

Det er obligatorisk deltagelse på samlingene, med krav om minimum 80% oppmøte i hver enkelt emne.

Samlingsdatoer for 2024/2025:

Samling 1: 26.08 - 06.09.2024

Samling 2: 14.10 - 23.10.2024

Samling 3: 10.03 - 19.03.2025

Samling 4: 19.05 - 28.05.3025

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:

Relevant erfaring:

Arbeid innen naturoppsyn, jakt- og/eller fiskeoppsyn, fjelloppsyn, miljøkriminalitet, kulturminner, skjøtsel- og tilrettelegging, naturguiding, naturveiledning, vilt- og fiskeforvaltning, rovviltforvaltning, rovviltkontakt, naturregistrering, naturforvaltning, utmarkskonsulent eller andre biologiske fagområder.

Relevant utdanning:

Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen er for eksempel videregående eller høgskole/universitet med grønne fag, blå fag eller politifag, som naturforvaltning, utmarksforvaltning, biologi, naturfag, friluftsliv, oppdrett, fiskerifag, landbruksfag, kulturminner, grønne juridiske emner, fag fra politihøgskolen o.l.

Årsstudium i natur- og kulturminneoppsyn har ikke mulighet for utenlandsopphold.
Studiet gir en praktisk og anvendt tilnærming til fagområdet. Dette gir en kompetanse som egner seg godt i kombinasjon med en bachelor- eller mastergrad innen naturforvaltning eller biologiske fag ved norske universitet og høgskoler.

Kunnskap

Etter fullført studium skal kandidaten

 • ha bred kunnskap om relevante lover og forskrifter samt internasjonale avtaler
 • ha grunnleggende innsikt i økologi, naturregistrering og overvåkning
 • ha grunnleggende kunnskap om norsk flora og fauna
 • ha kunnskap om skjøtsel- og tilretteleggingstiltak

Ferdigheter

Etter fullført studium skal kandidaten

 • kunne planlegge og gjennomføre ulike typer oppsynsvirksomhet
 • kunne anvende lovbestemmelser som regulerer oppsynsvirksomhet og forvaltning av naturområder og kulturminner
 • vise god innsikt i fagets yrkesetikk og evne til å reflektere over utøvelsen av arbeidsoppgaver knyttet til oppsynsarbeidet
 • være i stand til å vurdere sikker ferdsel, alene eller som leder av en gruppe, til ulike årstider og i ulike naturtyper
 • være i stand til å identifisere ulike typer kulturminner
 • kunne gi veiledning og informasjon om natur og kulturminner

Generell kompetanse

Etter fullført studium skal kandidaten

 • ha innsikt i ulike oppsynstjenester knyttet til natur og kulturminner, herunder myndighet, rapportering og yrkesetikk
 • forstå relevante lovbestemmelser som gjør det mulig å gjennomføre kontrollfunksjoner i oppsynsarbeidet
 • forstå fagets etiske utfordringer
Semester- og kopinoravgift, samt pensumlitteratur. Reise, kost og losji tilknyttet samlingene. Studentene må disponere PC ved gjennomføring av hjemmeeksamen.
Teaching model
Samlingsbasert