Mann står på et berg og ser utover horisonten
Årsstudium

Naturforvaltning

Steinkjer

Vil du være med å ta vare på naturen? Då treng du biologiforståing som dette årsstudiet gir deg ei innføring i.


Om studiet

Om du er interessert i natur, jakt, fiske og/eller friluftsliv kan årsstudiet i naturforvaltning gje deg god innsikt i forvaltning av naturressursane. Studiet legg vekt på praktisk forståing av forvalting, innføring i geografiske verktøy og artskunnskap innan botanikk og zoologi. Etter endt studium kan ein søke seg rett på andreåret i bachelorstudiet i naturforvaltning.

Hva kan du jobbe som?

Dersom du går vidare på bachelor i naturforvaltning, kvalifiserer du for ei rekke ulike stillingar innan f.eks. naturforvaltning, vilt- og fiskeforvaltning, landskapsplanlegging, informasjonsarbeid og naturoppsyn. Døme på verksemder der kandidatar frå naturforvaltning arbeider er kommunane, Statens naturoppsyn, miljøvernavdelingane hos Fylkesmannen, private bedriftar og organisasjonslivet.

Opptak til studieprogrammet krev generell studiekompetanse.

Søkarar som ikkje har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

I tillegg til dei generelle krava for realkompetanse gjeld følgjande krav for dette studieprogrammet:

Relevant erfaring:
Arbeid innan landbruk, skogbruk, fiskeri, friluftsturisme, skjøtsel, miljøforvaltning, reindrift, klima og miljøvern og andre relaterte næringar/organisasjonar.

Relevant utdanning:
Skular med relevant linje/fag i forhold til utdanningen kan til dømes vera grøne fag, blå fag, tekniske fag og næringsmiddelfag.

Videre gjelder følgende faglige krav:

  • Matematikk fra Vg1
  • Naturfag fra Vg1
Det er ikkje rom for utanlandsopphald i årrsstudiet i naturforvaltning.
Årsstudiet i naturforvaltning tilsvarar det første året på bachelor i naturforvaltning. Det er mogleg å søka om overgang til bachelor i naturforvaltning ved minst 50 oppnådde studiepoeng frå årsstudiet.

Etter fullført årsstudium skal studenten ha oppnådd følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

  • har grunnleggjande kunnskap om natur og berekraftig forvaltning av natur i Norge
  • har kunnskap om dyreriket og planteriket sin grunnleggjande systematikk
  • har kunnskap om globale klimaprosessar og deira samverknad med vegetasjon
  • har kunnskap innanfor grunnleggjande naturvitskaplege emne: økologi, kjemi, cellebiologi og genetikk

Evner

  • har praktisk innsikt i jakt og fiske og i vilt- og fiskeforvaltning
  • kan identifisere viktige dyreartar i norsk fauna
  • kan bruka digitale og analoge kartverktøy til praktisk navigering i felt og innsamling av data

Generell kompetanse

  • kunne gjera greie for og formidla grunnleggjande naturkunnskap

Utover semesteravgift og pensumlitteratur krev me at studenten disponerar ei bérbar datamaskin med headset og kamera. Studentane må kjøpa eigen laboratoriefrakk til bruk i emne med laboratorieøvingar.

Vidare må ein rekne med utgifter til transport, kost og losji i samband med ikkje-obligatoriske ekskursjonar og feltkurs.

Merk at fakultetet avheng av at nokre studentar stiller med eigen bil til køyring på enkelte ekskursjonar. All køyring vil bli kompensert etter satsane til staten for køyregodtgjersle.