Mann står på et berg og ser utover horisonten
Årsstudium

Naturforvaltning

Steinkjer

Om studiet

Om du er interessert i natur, jakt, fiske og/eller friluftsliv kan årsstudiet i naturforvaltning gje deg god innsikt i forvaltning av naturressursane. Du kan gå vidare med bachelorgradsstudiet i naturforvaltning.

Hva kan du jobbe som?

Dersom du går vidare på bachelor i naturforvaltning, kvalifiserer du for ei rekke ulike stillingar innan f.eks. naturforvaltning, vilt- og fiskeforvaltning, landskapsplanlegging, informasjonsarbeid og naturoppsyn. Døme på verksemder der kandidatar frå naturforvaltning arbeider er kommunane, Statens naturoppsyn, miljøvernavdelingane hos Fylkesmannen, private bedriftar og organisasjonslivet.

Utenlandsopphold

Det er ikkje rom for utanlandsopphald i årrsstudiet i naturforvaltning.

Videre utdanning

Årsstudiet i naturforvaltning tilsvarar det første året på bachelor i naturforvaltning. Det er mogleg å søka om overgang til bachelor i naturforvaltning ved minst 50 oppnådde studiepoeng frå årsstudiet.

Opptak til studieprogrammet krev generell studiekompetanse.

Søkarar som ikkje har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse:

Arbeid innan landbruk, skogbruk, fiskeri, friluftsturisme, skjøtsel, miljøforvaltning, reindrift, klima og miljøvern og andre relaterte næringar/organisasjonar.

Skular med relevant linje/fag i forhold til utdanningen kan til dømes vera grøne fag, blå fag, tekniske fag og næringsmiddelfag.

Vidare gjeld følgande faglege krav:

Matematikk frå Vg1

Naturfag frå Vg1

Etter gjennomført årsstudium i naturforvaltning skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytter:

Kunnskap

  • har grunnleggjande kunnskap om natur og berekraftig forvaltning av natur i Norge
  • har kunnskap om dyrerikets grunnleggjande systematikk
  • har kunnskap om globale klimaprosessar og deira samverknad med vegetasjon
  • har kunnskap innanfor grunnleggjande naturvitskaplege emne: økologi, kjemi, cellebiologi og genetikk

Evner

  • har praktisk innsikt i jakt og fiske og i vilt- og fiskeforvaltning
  • kan identifisere viktige dyreartar i norsk fauna

Generell kompetanse

  • kunne gjera greie for og formidla grunnleggjande naturkunnskap