Student og foreleser ser på pc
Årsstudium

Økonomi, markedsføring og ledelse

Bodø, Stjørdal

Få faglig påfyll og utvid nettverket ditt med dette deltidsstudiet. Vi tilbyr engasjerte faglærere og et inspirerende studiefellesskap. Studieprogrammet er tilrettelagt for personer som er i jobb og som ønsker å få en grunnleggende forståelse av markedsføring, organisasjon, strategi, ledelse, forretningsutvikling og bedriftsøkonomi.


Om studiet

Kjenner du på et behov for faglig påfyll? Er du opptatt av nettverksbygging og ønsker å studere på deltid, da kan dette være studiet for deg. Vi tilbyr engasjerte faglærere og et inspirerende studiefellesskap. Studieprogrammet er tilrettelagt for personer som er i jobb og som ønsker å få en grunnleggende forståelse av markedsføring, organisasjon, strategi, ledelse, forretningsutvikling og bedriftsøkonomi.

Hva kan du jobbe som?

Studiet vil gi deg mulighet til karriereutvikling, uavhengig av hvilken bakgrunn du har. Det er alltid behov for personer med forståelse for grunnleggende prinsipper innen bedriftsøkonomi, i både privat- og offentlig arbeidsliv.
Det legges opp til fire samlinger pr semester. Hver samling er på to dager og vil foregå på ukedager. Du velger samlinger på studiested Bodø eller Stjørdal. Studiested velges ved søknad om opptak til programmet.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse

Realkompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:

Relevant yrkeserfaring: Lønnet arbeid tilfredsstiller kravet om yrkeserfaring, men ved rangering av søkere prioriteres søkere med arbeidserfaring fra fagområdene økonomi, administrasjon, markedsføring eller organisasjonsarbeid.

Det er ikke lagt opp til utveksling på årsstudiet.
Studiet kan innpasses i en bachelorgrad innenfor økonomi og ledelse eller i kombinasjon med emner fra andre fagområder danne grunnlag for en sammensatt bachelorgrad. Se nærmere beskrivelse av denne muligheten i Forskrift om krav til bachelorgraden ved Nord universitet.

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om organisering og ledelse av organisasjoner, identifisering av en virksomhets markedsutfordringer og mulige løsninger på disse.
 • skal kjenne til organisasjonsteorier og teorier for markedsføringsledelse inkludert historikk og nyere forskning på området
 • skal være i stand til å orientere seg i faglitteratur for å kunne holde seg oppdatert på problemstillinger knyttet til utfordringer i og ledelse av organisasjoner, herunder globalisering, globalt ansvar, bærekraft og virksomheters samfunnsansvar
 • ha kunnskap om kjennetegn på og verdiskapningen i norske små- og mellomstore bedrifter

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning på praktiske og teoretiske problemstillinger innenfor en organisasjon
 • kan reflektere over egne beslutninger på et problem og kunne diskutere, og eventuelt justere denne i en faglig diskusjon med andre
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om utfordringer i både offentlige og private organisasjoner
 • kan anvende teoretiske modeller for å forstå problemstillinger i ulike organisasjoner
 • kan benytte sentrale økonomiske begrep ved formidling av økonomisk relaterte problemstillinger i virksomheter spesielt og i samfunnet generelt
 • være i stand til å sette seg inn i arbeidsrettslige problemstillinger, og kunne drøfte og besvare juridiske problemstillinger innenfor individuell arbeidsrett ut fra juridisk metode

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger i en organisasjon og hvordan disse kan håndteres på en fornuftig måte
 • kan gjennomføre et selvstendig arbeid alene og i gruppe og i tråd med etiske retningslinjer i arbeidslivet
 • kan formidle sentralt fagstoff knyttet til ledelse og organisasjonsfaglige problemstillinger
 • kan utveksle synspunkter med personer i ulike næringer og delta i diskusjoner om utvikling og god anvendelse av teoretiske kunnskaper
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser i privat og offentlig sektor, både nasjonalt og internasjonalt
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
Mot slutten av årsstudiet i Økonomi, markedsføring og ledelse ved Nord universitet fikk Ken Bjørklund tilbud om å drive Joker Mørkved, noe som ble et springbrett til dagens lederjobb. (Foto: Privat)

– Sannelig fikk hun rett

Ken trivdes kjempegodt i jobben sin. Men det gikk som foreleseren sa – med oppdatert fagkunnskap åpnet nye dører seg. Plutselig fant han seg selv i ny jobb.